Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1958 r.

USTAWA
z dnia 15 listopada 1956 r.
o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych.

Art.  1.
1. W celu uproszczenia organizacji administracji państwowej znosi się jako urzędy centralne:
1) Centralny Urząd Geodezji i Kartografii,
2) 1 Centralny Urząd Gospodarki Torfowej,
3) Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa,
4) Centralny Urząd Kinematografii,
5) Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych,
6) Państwową Komisję Cen.
2. 2 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi ministrów, na których przechodzi zakres działania urzędów zniesionych na podstawie ust. 1, oraz ustali formy organizacyjne wykonywania dotychczasowych zadań tych urzędów.
3. 3 Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia znieść organy terenowe podległe urzędom zniesionym (ust. 1) i przekazać ich zakres działania innym organom terenowym.
Art.  2.
1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi ministrów, którym poruczony będzie nadzór nad:
1) Centralnym Urzędem Geologii,
2) 4 (uchylony),
3) Główną Komisją Arbitrażową.
2. Na ministrów wskazanych w tym rozporządzeniu Rady Ministrów (ust. 1) przejdą odpowiednie uprawnienia Prezesa Rady Ministrów, wynikające:
1) z art. 3 ust. 1 oraz art. 7, 9 i 10 dekretu z dnia 8 października 1951 r. o państwowej służbie geologicznej (Dz. U. Nr 52, poz. 369),
2) z art. 5 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o Centralnym Urzędzie Naftowym (Dz. U. Nr 18, poz. 106),
3) z art. 6, art. 7 ust. 1 zdanie drugie, art. 8, 9, 13, 21, 31, 35, 36, 37 i 40 ust. 2 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. Nr 46, poz. 340 i z 1951 r. Nr 31, poz. 239) oraz z art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 maja 1951 o zmianie organizacji państwowego arbitrażu gospodarczego (Dz. U. Nr 31, poz. 239).
Art.  3.

Pracownicy organów zniesionych (art. 1 ust. 1 i 3) przechodzą do pracy w odpowiednich ministerstwach i organach terenowych.

Art.  4.

Traci moc ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu (Dz. U. Nr 12, poz. 90 z późniejszymi zmianami).

Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1956 r.

1 Z dniem 6 czerwca 1958 r. art. 1 ust. 1 pkt 2 utracił moc zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi (Dz.U.58.31.137) w zakresie unormowanym niniejszą ustawą.
2 Z dniem 6 czerwca 1958 r. art. 1 ust. 2 utracił moc zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi (Dz.U.58.31.137) w zakresie unormowanym niniejszą ustawą.
3 Z dniem 6 czerwca 1958 r. art. 1 ust. 3 utracił moc zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi (Dz.U.58.31.137) w zakresie unormowanym niniejszą ustawą.
4 Art. 2 ust. 1 pkt 2 uchylony przez art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz.U.57.17.86) z dniem 5 kwietnia 1957 r.