Zniesienie i utworzenie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich. - Dz.U.2004.127.1328 - OpenLEX

Zniesienie i utworzenie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.127.1328

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:
1)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie, w Sądzie Rejonowym w Lublińcu,
2)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach - Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim,
b)
w Sądzie Rejonowym w Ełku - Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Olecku,
3)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Obornikach,
4)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu, w Sądzie Rejonowym w Przysusze - Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Szydłowcu,
5)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku, w Sądzie Rejonowym w Bytowie - Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Miastku,
6)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach, w Sądzie Rejonowym w Suwałkach - Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Sejnach

- utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)).

Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):
1)
w Sądzie Rejonowym w Lublinie;
2)
w Sądzie Rejonowym w Miastku;
3)
w Sądzie Rejonowym w Olecku;
4)
w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;
5)
w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich;
6)
w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie;
7)
w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;
8)
w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu;
9)
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
10)
w Sądzie Rejonowym w Zamościu;
11)
w Sądzie Rejonowym w Żarach.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 4 uchyla się pkt 1a;
2)
w ust. 6:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w Sądzie Rejonowym w Gdyni - dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru miasta Gdynia,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2-5 ustawy z obszaru miasta Gdynia,",

b)
w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pucku dla miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin: Kosakowo, Krokowa i Puck,";

3)
w ust. 8 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;";

4)
w ust. 11 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu - trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy - z obszaru właściwości tego Sądu,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1-4 ustawy, w których nazwiska obwinionych i oskarżonych zaczynają się na litery od A do Ł,

c) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1-4 ustawy, w których nazwiska obwinionych i oskarżonych zaczynają się na litery od M do Ż,";

5)
po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

"12a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:

1) w Sądzie Rejonowym w Kole - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Koninie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Słupcy - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym w Turku - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;";

6)
w ust. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Sądzie Rejonowym w Lublinie - sześć wydziałów obejmujących obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1-4 ustawy z obszaru miasta Lublina objętego właściwością miejscową I, II i V Komisariatu Policji, w tym spraw o wykroczenia, w których z wnioskami o ukaranie występują inni poza Policją, uprawnieni oskarżyciele publiczni, a także spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2 ustawy z obszaru miasta Lublina,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z obszaru miasta Lublina objętego właściwością miejscową III, IV, VI, VII i VIII Komisariatu Policji,

c) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru miasta Lublina,

d) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Bychawie - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Rybczewice, Strzyżewice i Zakrzew,

e) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Łęcznej - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn i Wólka,

f) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Świdniku - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta Świdnik oraz gmin: Jastków, Mełgiew, Niemce, Piaski i Trawniki,";

7)
w ust. 19 uchyla się pkt 2, 6, 8 i 8a;
8)
ust. 21 otrzymuje brzmienie:

"21. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

1) w Sądzie Rejonowym w Ełku - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Giżycku - dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Giżycko oraz gmin: Giżycko, Miłki, Ryn i Wydminy,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Węgorzewie - dla gmin: Budry, Kruklanki, Pozezdrze i Węgorzewo,

3) w Sądzie Rejonowym w Mrągowie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym w Olecku - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,

6) w Sądzie Rejonowym w Piszu - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

7) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;";

9)
w ust. 26:
a)
uchyla się pkt 5, 6, 9 i 12,
b)
w pkt 8:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2-4 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gminy Suchy Las,",

lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 i 5 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gminy Suchy Las,",

c)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Międzychodzie - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód i Sieraków,";

10)
w ust. 27:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w Sądzie Rejonowym w Przysusze - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,",

b)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,";

11)
po ust. 29 dodaje się ust. 29a w brzmieniu:

"29a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:

1) w Sądzie Rejonowym w Łasku - dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla gmin: Buczek, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Poddębicach dla gmin: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim,

2) w Sądzie Rejonowym w Sieradzu - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Wieluniu - trzy wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla gmin: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń i Wierzchlas,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pajęcznie dla gmin: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie i Sulmierzyce,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Wieruszowie dla gmin: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki i Wieruszów,

4) w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;";

12)
w ust. 30:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym w Bytowie - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,",

b)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w Sądzie Rejonowym w Miastku - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,";

13)
ust. 31 otrzymuje brzmienie:

"31. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

w Sądzie Rejonowym w Suwałkach - Wydział Grodzki - dla obszaru właściwości tego Sądu - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;";

14)
w ust. 34 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu - dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 i 5 ustawy,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2-4 ustawy;";

15)
w ust. 39 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu - trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole,

b) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

c) Wydział Grodzki - do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Fabryczna,";

16)
w ust. 40 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w Sądzie Rejonowym w Zamościu - dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Zamość oraz gmin: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość i Żółkiewka,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Szczebrzeszynie dla gmin: Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec;";

17)
w ust. 41 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w Sądzie Rejonowym w Żarach - dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miast Łęknica i Żary oraz gmin: Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel i Żary,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Lubsku dla gmin: Brody, Jasień, Lubsko i Tuplice.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165.