Zniesienie i utworzenie niektórych katedr na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.22.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 26 marca 1935 r.
o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Na podstawie artykułu 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 247) zarządzam co następuje:
Znosi się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie katedrę historji powszechnej wraz z połączonym z nią zakładem naukowym.
Tworzy się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie katedrę historji nowożytnej wraz z połączonym z nią zakładem naukowym.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.