Zniesienie gminy wiejskiej Włochy w powiecie i województwie warszawskim, zaliczenie jej w poczet miast i rozszerzenie granic tego miasta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.28.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 marca 1939 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Włochy w powiecie i województwie warszawskim, zaliczeniu jej w poczet miast i rozszerzeniu granic tego miasta.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770), art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 92), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 109, poz. 895), oraz art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie rozciągnięcia na miasta b. zaboru rosyjskiego dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 91) zarządzam co następuje:
Znosi się gminę wiejską Włochy w powiecie i województwie warszawskim.
Osadę wiejską Włochy w granicach dotychczasowej gminy wiejskiej zalicza się w poczet miast.
Na nowoutworzoną gminę miejską Włochy rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. P. P. P. Nr 13, poz. 140) ze zmianami późniejszymi i wynikającymi z ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294) i w związku z tym uzupełnia się wykaz miast, dołączony do tego dekretu, w następujący sposób:

"191 Włochy".

Z gminy wiejskiej Blizne w powiecie i województwie warszawskim wyłącza się i włącza do gminy miejskiej Włochy:
a)
wchodzącą w skład gromady Odolany część gruntów wsi Odolany, położoną między torem kolei szerokotorowej P.K.P. dawniej Warszawa - Poznań od strony północnej, granicą m.st. Warszawy od strony wschodniej, granicą dotychczasowej gminy wiejskiej Włochy od strony południowej i blokiem Nr 75 parcelacji "miasta-ogrodu" Jelonki Braci Schneider od strony zachodniej;
b)
wchodzące w skład gromady Chrzanów bloki Nr 74 i 75 parcelacji "miasta-ogrodu" Jelonki Braci Schneider.
Z gminy wiejskiej Skorosze w powiecie i województwie warszawskim wyłącza się i włącza do gminy miejskiej Włochy: a) część gruntów Kosińskich wchodzących w skład gromady Czechowice, położoną w kolonii Czechowice C oraz b) z wchodzących w skład gromady Szamoty część gruntów, położoną między granicą dotychczasowej gminy wiejskiej Włochy z północy i ze wschodu, a łącznicą kolei szerokotorowej P.K.P. Włochy - Gołąbki z południowego zachodu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.