Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.26.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 marca 1932 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Sowina Błotna w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
§  1. Gminę wiejską Sowina Błotna w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem znosi się, a terytorjum jej włącza się do gminy wiejskiej Ludwina w tymże powiecie i województwie.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1932 r.