Zniesienie gminy wiejskiej Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.30.203

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 marca 1939 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskim.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządzam co następuje:
Gminę wiejską Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskim, znosi się, a terytorium jej włącza się do gminy wiejskiej Rogowo w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.