Zniesienie gmin wiejskich Pieruchy i Pieruszyczki w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.34.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 1931 r.
o zniesieniu gmin wiejskich Pieruchy i Pieruszyczki w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Gminy wiejskie Pieruchy i Pieruszyczki w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem znosi się, a terytorjum ich włącza się do gminy wiejskiej Pieruszyce w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.