Zniesienie Centralnego Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.11.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 1972 r.

USTAWA
z dnia 29 marca 1972 r.
o zniesieniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Znosi się:

1)
Centralny Urząd Jakości i Miar,
2)
Polski Komitet Normalizacyjny,
3)
okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar.

Sprawy należące dotychczas do właściwości organów wymienionych w art. 1 oraz do kierowników tych organów przechodzą odpowiednio do właściwości Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar i Prezesa tego Komitetu oraz terenowych urzędów miar i kierowników tych urzędów.

1.
W ustawie z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się rozdział 2,
2)
użyty w ustawie wyraz "Komitet" zastępuje się wyrazami "Polski Komitet Normalizacji i Miar",
3)
w art. 9 skreśla się ust. 4.
2.
Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy określone w ust. 1 ogłasza się w Dzienniku Normalizacji i Miar."

Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar (Dz. U. Nr 23, poz. 147 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115), z tym że zachowują moc:

1)
przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 2 tej ustawy, do czasu wydania przepisów przewidzianych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług (Dz. U. Nr 11, poz. 74),
2)
upoważnienia wydane na podstawie art. 9 ust. 3 tej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 marca 1972 r.