Rozdział 5 - Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze - Znaki i sygnały drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

Rozdział  5

Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych
§  95.  [Sygnalizator podstawowy]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
1)
sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
2)
sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;
3)
sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator;
4)
sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
2. 
Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)
ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
2)
ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
3. 
Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach - zielonej i czerwonej.
4. 
Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12.
§  95a.  [Sygnalizator podstawowy dotyczący kierujących rowerem]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1a dotyczą kierujących rowerem, znajdujących się na części drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów lub wjeżdżających na tę część drogi.
2. 
Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator S-1a.
§  96.  [Sygnalizator z warunkowym zezwoleniem na skręt]
1. 
Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
3. 
Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
§  97.  [Sygnalizator kierunkowy]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2. 
Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3. 
Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
4. 
Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.
§  97a.  [Sygnalizator kierunkowy dotyczący kierujących rowerem]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-3a dotyczą kierujących rowerem, znajdujących się na części drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów lub wjeżdżających na tę część drogi, jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2. 
Przepisy § 95 ust. 1 i 2 oraz § 97 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3a.
§  98.  [Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu, pieszych lub rowerzystów; sygnał świetlny oznaczający nakaz opuszczenia pasa ruchu]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają:
1)
sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
2)
sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
2. 
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
1)
sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście;
2)
sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
3. 
Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
1)
sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd;
2)
sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.
4. 
Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.
5. 
Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.
6. 
Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.
§  99.  [Reguły zatrzymania pojazdu wynikającego z nadawanego sygnału]
1. 
Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.
2. 
Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.
§  100.  [Stosowanie sygnałów świetlnych do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy]
Sygnały świetlne, o których mowa w § 95-97 i § 98 ust. 1, 4 i 5, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.
§  101.  [Sygnał świetlny określający zalecaną prędkość pojazdów]
Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

§  102.  [Sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami]
1. 
Sygnały świetlne dla kierujących autobusami oraz innymi pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, poruszającymi się po wydzielonych dla nich pasach ruchu, są barwy białej.
2. 
Sygnały świetlne, o których mowa w ust. 1, nadawane przez sygnalizator SB oznaczają:
1)
sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
2)
sygnał w kształcie dwóch kropek - zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących pojazdami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej;
3)
sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za sygnalizator; takie samo znaczenie mają wyświetlane jednocześnie sygnały w kształcie kreski poziomej i dwóch kropek oznaczające także, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski pionowej.
3. 
Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)
ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
2)
ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.
4. 
Przepis § 99 stosuje się odpowiednio.
§  103.  [Barwa sygnałów świetlnych dla kierujących tramwajami]
Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami są barwy białej.
§  104.  [Sygnalizator z sygnałami dla tramwajów]
1. 
Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator ST oznaczają:
1)
sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
2)
sygnał w kształcie kreski pionowej migający - zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej;
3)
sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za sygnalizator.
2. 
Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)
ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
2)
ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.
§  105.  [Stosowanie do kierujących tramwajami sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami]
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator SB, o którym mowa w § 102 ust. 2 i 3, bez tabliczki z napisem BUS, dotyczą kierujących tramwajami.
§  106.  [Sygnalizator kierunkowy dla tramwajów]
1. 
Sygnały nadawane przez sygnalizatory kierunkowe STK dotyczą tramwajów jadących w kierunkach wskazanych przez strzałki umieszczone na tabliczce nad sygnalizatorem; przepis § 104 ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. 
Sygnały kierunkowe dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator STT oznaczają:
1)
STT-1 - zakaz wjazdu za sygnalizator;
2) 22
 STT-2 - zezwolenie na jazdę we wskazanym kierunku (kierunkach); kierunki są oznaczone kropkami wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora wraz z wyświetlaną kropką w dolnej jego części; lewa górna kropka oznacza kierunek w lewo, środkowa górna kropka kierunek na wprost, a prawa górna kropka - w prawo.
3. 
Nadawany przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT sygnał zezwalający na wjazd oznacza, że przejazd nie ma kolizji z innymi kierunkami ruchu.
4. 
Przepisy § 104 ust. 2 stosuje się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT.
§  107.  [Stosowanie do kierujących tramwajami reguł zatrzymania pojazdu wynikającego z nadawanego sygnału]
Przepis § 95 ust. 4 i § 99 stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych dla kierujących tramwajami.
22 § 106 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.