Rozdział 4 - Znaki drogowe poziome - Znaki i sygnały drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

Rozdział  4

Znaki drogowe poziome

§  85.  [Rodzaje i barwa znaków drogowych poziomych]
1. 
Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
2. 
Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. 
Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
4. 
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  86.  [Znaki poziome - linie]
1. 
Znak P-1 "linia pojedyncza przerywana", w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu.
2. 
Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:
1)
ruchu powolnego;
2)
zanikającym albo
3)
przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.
3. 
Znak P-2 "linia pojedyncza ciągła" oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
4. 
Znak P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
5. 
Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
6. 
Znak P-5 "linia podwójna przerywana", znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
7. 
Znak P-6 "linia ostrzegawcza", w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
8. 
Umieszczone przy krawędzi jezdni znaki:
1)
P-7a "linia krawędziowa przerywana",
2)
P-7b "linia krawędziowa ciągła"

wyznaczają krawędź jezdni; znak P-7b oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.

§  87.  [Znaki poziome - strzałki kierunkowe]
1. 
Znaki:
1)
P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)
P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)
P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"

oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

2. 
Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
2a. 
Znaki określone w ust. 1 umieszczone na pasie ruchu poprzedzone symbolem lub napisem, o których mowa w § 91 ust. 1 i 2, oznaczają kierunek ruchu pojazdu wskazanego tym symbolem lub napisem.
3. 
Znak P-9 "strzałka naprowadzająca" oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
§  88.  [Znaki poziome - przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów]
1. 
Znak P-10 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
2. 
Znak P-11 "przejazd dla rowerzystów" oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
§  89.  [Linie zatrzymania, trójkąt podporządkowania, napis stop]
1. 
Znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
2. 
Znak P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
3. 
Znak P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu:
1)
na skrzyżowaniu na wlotach dróg równorzędnych;
2)
przed przejściem dla pieszych;
3)
przed przystankami tramwajowymi bez wysepek;
4)
przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi;
5)
przed przejazdem dla rowerzystów;
6)
przed śluzą dla rowerów;
7)
przed sygnałem świetlnym.
3a. 
Obowiązek zatrzymania pojazdu w miejscu, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy kierującego rowerem wjeżdżającego do śluzy dla rowerów.
4. 
Znaki P-15 "trójkąt podporządkowania" i P-16 "napis stop" potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20.
§  90.  [Znaki poziome wyznaczające miejsca przystanku i miejsca postoju pojazdów]
1. 
Znak P-17 "linia przystankowa" wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.
2. 
Znak P-18 "stanowisko postojowe" wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
3. 
Znak P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy" wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
4. 
Znak P-20 "koperta" wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
5. 
Znak P-21 "powierzchnia wyłączona" oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
6.  21
 Umieszczony wewnątrz znaku P-18 lub P-20 napis: "EV", "CNG", "LNG", "H2" oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone do postoju lub stanowisko postojowe przeznaczone do postoju pojazdów elektrycznych (EV), napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem (H2).
§  91.  [Znaki poziome wyznaczające buspas lub drogę dla rowerów]
1. 
Znak P-22 "BUS" oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
2. 
Znak P-23 "rower" oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach; znak P-23 umieszczony łącznie ze znakiem P-26 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.
2a. 
Po części drogi oznaczonej znakiem P-23 może odbywać się ruch wózka rowerowego, jeżeli oznakowanie pionowe tej części drogi wskazuje taką możliwość.
3. 
Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne niż określone w ust. 1 i 2 napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.
§  92.  [Znak poziomy wyznaczające stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej]
Znak P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.
§  93.  [Znak poziomy wskazujący próg zwalniający]
Znak P-25 "próg zwalniający" oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
§  93a.  [Znak poziomy oznaczający drogę dla pieszych]
Znak P-26 "piesi" oznacza drogę dla pieszych; znak P-26 umieszczony łącznie ze znakiem P-23 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.
§  93b.  [Znak poziomy wskazujący kierunek i tor ruchu roweru]
Znak P-27 "kierunek i tor ruchu roweru" wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu.
§  94.  [Stosowanie znaków poziomych do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy]
Przepisy § 85-87, 89 i 90 stosuje się odpowiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.
21 § 90 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.