Rozdział 3 - Dodatkowe znaki pionowe - Znaki i sygnały drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

Rozdział  3

Dodatkowe znaki pionowe

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi
§  78.  [Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi]
1. 
Znaki:
1)
G-1a "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
2)
G-1b "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
3)
G-1c "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni",
4)
G-1d "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
5)
G-1e "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
6)
G-1f "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni"

informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.

2. 
Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.
3. 
Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości, o której mowa w § 3 ust. 2, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.
4. 
Znak G-2 "sieć pod napięciem" oznacza, że nad przejazdem kolejowym jest zawieszona sieć trakcyjna pod napięciem.
5. 
Znaki:
1)
G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym",
2)
G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym"

wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występują odpowiednio jeden lub więcej torów.

Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami

§  79.  [Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami]
1. 
Znak AT-1 "sygnalizacja świetlna" ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą trójbarwnej sygnalizacji świetlnej.
2. 
Znak AT-2 "sygnalizacja świetlna wzbudzana" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.
3. 
Znak AT-3 "niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
4. 
Znak AT-4 "stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
5. 
Znak AT-5 "ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.
§  80.  [Miejsce umieszczenia dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami; obowiązek zachowania szczególnej ostrożności]
Znaki, o których mowa w § 79:
1)
są umieszczane po prawej stronie toru, nad torem przeznaczonym dla danego kierunku ruchu albo między torami na słupach sieci trakcyjnej - w odległości od 50 m do 200 m od miejsca niebezpiecznego,
2)
zobowiązują kierujących tramwajami jadących torem, przy którym są umieszczone, do zachowania szczególnej ostrożności.
§  81.  [Znak zakazujący przekraczania określonej prędkości przez kierującego tramwajem; znaki związane ze zwrotnicami]
1. 
Znak BT-1 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącego torem, przy którym jest on umieszczony.
2. 
Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 "koniec ograniczenia prędkości".
3. 
Znak BT-3 "blokada zwrotnicy" oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
4. 
Znak BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
§  82.  [Miejsce umieszczenia dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami]
Znaki, o których mowa w § 81, są umieszczane nad torem lub po prawej stronie toru przeznaczonego dla danego kierunku ruchu.

Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

§  83.  [Znaki związane ze szlakami rowerowymi]
1. 
Znaki:
1)
R-1 "szlak rowerowy lokalny",
2)
R-1a "początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego",
3)
R-1b "zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego"

oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego lokalnego.

2. 
(uchylony).
3. 
Znak R-3 "tablica szlaku rowerowego lokalnego" wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym lokalnym.
4. 
Znak R-4 "informacja o szlaku rowerowym" wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
5. 
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
6. 
Znaki:
1)
R-4a "informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego",
2)
R-4b "zmiana kierunku szlaku rowerowego",
3)
R-4c "drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego",
4)
R-4d "drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość",
5)
R-4e "tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego"

wskazują przebieg i kierunek szlaku rowerowego.

7. 
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
8. 
Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.

Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

§  84.  [Znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi]
1. 
Znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi są:
1)
znak W-1 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym";
2)
znak W-2 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym";
3)
znak W-3 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych";
4)
znak W-4 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych";
5)
znak W-5 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych";
6)
znak W-6 "szerokość mostu lub środka przeprawowego";
7)
znak W-7 "wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu".
2. 
Znaczenie znaków, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.