Rozdział 2 - Znaki drogowe pionowe - Znaki i sygnały drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

Rozdział  2

Znaki drogowe pionowe

Znaki ostrzegawcze
§  3.  [Zastosowanie i umiejscowienie znaków ostrzegawczych; tabliczka pod znakiem ostrzegawczym]
1. 
Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
2. 
Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.
4. 
Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
5. 
Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.
§  4.  [Znaki ostrzegające o niebezpiecznych zakrętach]
1. 
Znaki:
1)
A-1 "niebezpieczny zakręt w prawo",
2)
A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo"

ostrzegają o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

2. 
Znaki:
1)
A-3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo",
2)
A-4 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo"

ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.

3. 
Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.
§  5.  [Znaki ostrzegające o skrzyżowaniach dróg; znak "ustąp pierwszeństwa"]
1. 
Znak A-5 "skrzyżowanie dróg" ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
2. 
Znaki:
1)
A-6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach",
2)
A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie",
3)
A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"

ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku.

3. 
Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.
4. 
Znaki:
1)
A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony",
2)
A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony"

ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

5. 
Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
6. 
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
7. 
Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
8. 
Znak A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
§  6.  [Znaki ostrzegające o przejeździe kolejowym]
1. 
Znak A-9 "przejazd kolejowy z zaporami" ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.
2. 
Znak A-10 "przejazd kolejowy bez zapór" ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.
3. 
Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
§  7.  [Znaki ostrzegające o nierówności lub wypukłości na jezdni, zwężeniu jezdni, ruchomym moście, robotach drogowych, śliskiej jezdni]
1. 
Znak A-11 "nierówna droga" ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.
2. 
Znak A-11a "próg zwalniający" ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
3. 
Znaki:
1)
A-12a "zwężenie jezdni - dwustronne",
2)
A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne",
3)
A-12c "zwężenie jezdni - lewostronne"

ostrzegają o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.

4. 
Znak A-13 "ruchomy most" ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
5. 
Znak A-14 "roboty na drodze" ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.
6. 
Znak A-15 "śliska jezdnia" ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.
§  8.  [Znaki ostrzegawcze związane z ruchem pieszych]
1. 
Znak A-16 "przejście dla pieszych" ostrzega o przejściu dla pieszych.
2. 
Znak A-17 "dzieci" ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
§  9.  [Znaki ostrzegawcze związane ze zwierzętami na drodze]
Znaki:
1)
A-18a "zwierzęta gospodarskie",
2)
A-18b "zwierzęta dzikie"

ostrzegają o możliwości napotkania na drodze zwierząt.

§  10.  [Inne znaki ostrzegawcze]
1. 
Znak A-19 "boczny wiatr" ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
2. 
Znak A-20 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym" ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
3. 
Znak A-21 "tramwaj" ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
4. 
Znak A-22 "niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.
5. 
Znak A-23 "stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.
6. 
Znak A-24 "rowerzyści" ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
7. 
Znak A-25 "spadające odłamki skalne" ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
8. 
Znak A-26 "lotnisko" ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
9. 
Znak A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki" ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
10. 
Znak A-28 "sypki żwir" ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
11. 
Znak A-29 "sygnały świetlne" ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
§  11.  [Znak ostrzegający o innym niebezpieczeństwie]
1. 
Znak A-30 "inne niebezpieczeństwo" ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.
2. 
Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje:
1)
T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe;
2)
T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu;
3)
T-11 - przeprawę promową;
4)
T-12 - podłużny uskok nawierzchni;
5)
T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein;
6)
T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce;
7)
T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu;
8)
T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce;
9)
T-17 - granicę państwa;
10)
T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
3. 
Tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.
§  12.  [Znaki ostrzegające o niebezpiecznym poboczu lub o oszronieniu jezdni]
1. 
Znak A-31 "niebezpieczne pobocze" ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.
2. 
Znak A-32 "oszronienie jezdni" ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
§  13.  [Znaki ostrzegające o zatorze drogowym lub wypadku drogowym]
1. 
Znak A-33 "zator drogowy" ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
2. 
Znak A-34 "wypadek drogowy" ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
§  14.  [Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych]
Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

Znaki zakazu

§  15.  [Zakres obowiązywania znaków zakazu]
1. 
Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. 
Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. 
Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
4. 
Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
4a. 
Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-52 "strefa ruchu" oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53 "koniec strefy ruchu", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
5. 
Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
1)
T-20 - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje;
2)
T-21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
6. 
Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
7. 
Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków określonych w § 18 i 19 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.
§  16.  [Znak - zakaz ruchu]
1. 
Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
2. 
Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
§  17.  [Znak - zakaz wjazdu]
1. 
Znak B-2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
2. 
Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
§  18.  [Inne znaki zakazujące wjazdu pojazdów]
1. 
Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.
2. 
Znak B-3a "zakaz wjazdu autobusów" oznacza zakaz ruchu autobusów.
3. 
Znak B-4 "zakaz wjazdu motocykli" oznacza zakaz ruchu motocykli.
4. 
Znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" oznacza zakaz ruchu:
1)
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2)
ciągników samochodowych;
3)
pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
4)
ciągników rolniczych;
5)
pojazdów wolnobieżnych.
5. 
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
6. 
Znak B-6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
7. 
Znak B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą" oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
8. 
Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.
9. 
Znak B-8 "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych" oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
10. 
Znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
11. 
Znak B-10 "zakaz wjazdu motorowerów" oznacza zakaz ruchu motorowerów.
12. 
Znak B-11 "zakaz wjazdu wózków rowerowych" oznacza zakaz ruchu wózków rowerowych.
13. 
Znak B-12 "zakaz wjazdu wózków ręcznych" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
§  19.  [Znaki zakazujące wjazdu pojazdów z określonymi towarami]
1. 
Znak B-13 "zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi" oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
2. 
Znak B-13a "zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi" oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
3. 
Znak B-14 "zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę" oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
§  20.  [Znaki zakazujące wjazdu pojazdów o wymiarach lub masie większych niż podane na znakach]
1. 
Znak B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
2. 
Znak B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
3. 
Znak B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m" oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
4. 
Znak B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ..... t" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
5.  3
 Znak B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ..... t" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk pojedynczej osi napędowej jest większy od dopuszczalnego nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku grupy osi nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
6.  4
 Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a grupy osi - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
7.  5
 Znak B-19 nie dotyczy:
1)
autobusów;
2)
pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
3)
pojazdów zarządców dróg publicznych oraz podmiotów wykonujących obowiązki zarządcy drogi na jego rzecz z zakresu utrzymania dróg;
4)
pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb lub podmiotów;
5)
pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i państw sojuszniczych;
6)
pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podmiotów wykonujących na jego rzecz zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378);
7)
pojazdów dostarczających do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255).
§  21.  [Znak - stop]
1. 
Znak B-20 "stop" oznacza:
1)
zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem;
2)
obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2. 
Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
3. 
Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
5. 
Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
§  22.  [Znaki zakazujące skręcania w określonym kierunku lub zawracania]
1. 
Znaki:
1)
B-21 "zakaz skręcania w lewo",
2)
B-22 "zakaz skręcania w prawo"

zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.

2. 
Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.
4. 
Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
5. 
Znak B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
6. 
Znak B-24 "koniec zakazu zawracania" oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
§  23.  [Znak - zakaz wyprzedzania]
1. 
Znak B-25 "zakaz wyprzedzania" zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
2. 
Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:
1)
T-23a - motocykl,
2)
T-23b - samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
3)
T-23c - ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
4)
T-23d - pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
5)
T-23e - pojazd z przyczepą kempingową,
6)
T-23f - autobus,
7)
T-23g - trolejbus,
8)
T-23h - pojazd przewożący towary niebezpieczne określone w § 19 ust. 2,
9)
T-23i - pojazd przewożący towary wybuchowe lub łatwo zapalne określone w § 19 ust. 1,
10)
T-23j - pojazd przewożący towary, które mogą skazić wodę, określone w § 19 ust. 3,

wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

3. 
Znak B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe" zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
1)
samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2)
ciągnikiem samochodowym;
3)
pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
4. 
Znak B-27 "koniec zakazu wyprzedzania" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.
5. 
Znak B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.
§  24.  [Znak - zakaz używania sygnałów dźwiękowych]
1. 
Znak B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
2. 
Znak B-30 "koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.
§  25.  [Znak - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka]
Znak B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
§  26.  [Znak - kontrola celna]
1. 
Znak B-32 "stój - kontrola celna" oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
2. 
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
§  27.  [Znak - ograniczenie prędkości]
1. 
Znak B-33 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:
1)
wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43;
2)
umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania;
3)
umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o których mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. 
Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
3. 
Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
1)
pojazdu przewożącego towary niebezpieczne;
2)
pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego, o którym mowa w art. 20 ust. 6 pkt 2 ustawy;
3)
pojazdu holującego pojazd silnikowy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy;
4)
motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7, o którym mowa w art. 20 ust. 6 pkt 3 ustawy;
5)
samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy, o którym mowa w art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy.
4. 
Znak B-34 "koniec ograniczenia prędkości" oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.
§  28.  [Znaki zakazujące postoju lub zatrzymywania się]
1. 
Znak B-35 "zakaz postoju" oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
2. 
Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.
3. 
Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:
1)
dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;
2)
dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;
3)
nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
4. 
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.
5. 
Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
6. 
Znaki:
1)
B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste";
2)
B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"

oznaczają zakaz postoju pojazdów odpowiednio w nieparzyste lub parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24; przepisy ust. 1 i 3-5 stosuje się odpowiednio do tych znaków.

7. 
Umieszczone pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczki wskazują:
1)
T-25a - początek zakazu wyrażonego znakiem;
2)
T-25b - kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3)
T-25c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
8. 
Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
§  29.  [Znak przy wjeździe do strefy ograniczonego postoju]
1. 
Znak B-39 "strefa ograniczonego postoju" oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
2. 
Znak B-39 nie dotyczy:
1)
pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu;
2)
pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44;
3)
pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
4)
autobusu szkolnego.
3. 
Znak B-40 "koniec strefy ograniczonego postoju" oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
§  30.  [Znak - zakaz ruchu pieszych]
Znak B-41 "zakaz ruchu pieszych" oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
§  31.  [Znak przy wjeździe do strefy ograniczonej prędkości]
1. 
Znak B-43 "strefa ograniczonej prędkości" oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
2. 
Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
3. 
Znak B-44 "koniec strefy ograniczonej prędkości" oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
§  32.  [Znak odwołujący zakazy]
1. 
Znak B-42 "koniec zakazów" oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
2. 
Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
§  33.  [Dopuszczalność niestosowania się do znaków zakazu przez kierującego pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe lub roboty drogowe oraz przez osobę niepełnosprawną]
1. 
Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.
2. 
Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, z uwzględnieniem ust. 3.
3. 
Umieszczona pod znakami, o których mowa w ust. 2, tabliczka z napisem "Dotyczy także" i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29, wskazuje, że znaki te obowiązują również osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.
§  34.  [Znaki zakazu w postaci znaków świetlnych]
Przepis § 14 stosuje się odpowiednio do znaków zakazu.

Znaki nakazu

§  35.  [Znaki nakazujące jazdę w określonym kierunku]
1. 
Znaki:
1)
C-1 "nakaz jazdy w prawo przed znakiem",
2)
C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem",
3)
C-3 "nakaz jazdy w lewo przed znakiem",
4)
C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem",
5)
C-5 "nakaz jazdy prosto",
6)
C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo",
7)
C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo",
8)
C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo",
9)
C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku",
10)
C-10 "nakaz jazdy z lewej strony znaku",
11)
C-11 "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku"

zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

2. 
Znaki, o których mowa w ust. 1, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
3. 
Umieszczona pod znakami C-1 do C-10 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że nakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
§  36.  [Znak - ruch okrężny]
1. 
Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
2. 
Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.
§  37.  [Znak wskazujący drogę dla rowerów]
1. 
Znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.
2. 
Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do odwołania albo do:
1)
miejsca umieszczenia znaku B-1, B-9, C-16, D-40;
2)
najbliższego skrzyżowania.
3. 
Znak C-13a "koniec drogi dla rowerów" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami.
§  38.  [Znak określający prędkość minimalną]
1. 
Znak C-14 "prędkość minimalna" oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.
2. 
Znak C-15 "koniec minimalnej prędkości" oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
§  39.  [Znak wskazujący drogę dla pieszych]
1. 
Znak C-16 "droga dla pieszych" oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
1a. 
Nakaz wyrażony znakiem C-16 obowiązuje do odwołania albo do miejsca umieszczenia znaku B-41, C-13 albo D-40.
2. 
Znak C-16a "koniec drogi dla pieszych" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
§  40.  [Znak wskazujący drogę dla pieszych i kierujących rowerami]
1. 
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi.
2. 
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2, § 37 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi dla pieszych i kierujących rowerami oraz końca drogi dla rowerów i drogi dla pieszych położonych obok siebie, przy czym znak C-13/C-16 jest odwoływany również znakami C-13 albo C-16.
§  41.  [Znak wskazujący kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi]
Znak C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi" oznacza obowiązujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących towary niebezpieczne określone w § 19 ust. 2. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że nakazany kierunek jazdy dotyczy pojazdów przewożących tylko określone klasy lub grupy towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
§  42.  [Znak nakazujący używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych]
1. 
Znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.
2. 
Znak C-19 "koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.

Znaki informacyjne

§  43.  [Znak wskazujący drogę z pierwszeństwem]
1. 
Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2. 
Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
3. 
Znak D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
§  44.  [Znak - droga jednokierunkowa]
1. 
Znak D-3 "droga jednokierunkowa" oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
2. 
Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że ruch pojazdów określonych tabliczką odbywa się w dwóch kierunkach.
3. 
Znak D-3 z umieszczoną pod nim tabliczką z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru lub wózka rowerowego umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/h oznacza, że ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu.
§  45.  [Znak - droga bez przejazdu]
1. 
Znak D-4a "droga bez przejazdu" oznacza początek drogi bez przejazdu.
2. 
Znak D-4b "wjazd na drogę bez przejazdu" oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
3. 
Umieszczona pod znakiem D-4a lub D-4b tabliczka z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru lub wózka rowerowego oznacza, że znak nie dotyczy roweru lub wózka rowerowego.
§  46.  [Znak określający pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni]
Znak D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni" oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
§  47.  [Znaki wskazujące przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów]
1. 
Znak D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
2. 
Znak D-6a "przejazd dla rowerzystów" oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
3. 
Znak D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" oznacza występujące obok siebie miejsca, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.  6
 (uchylony).
5. 
Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
§  48.  [Znaki wskazujące drogę ekspresową i autostradę]
1. 
Znak D-7 "droga ekspresowa" oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej; koniec drogi ekspresowej oznaczony jest znakiem D-8 "koniec drogi ekspresowej".
2. 
Znak D-9 "autostrada" oznacza początek lub kontynuację autostrady; koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 "koniec autostrady".
3. 
Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą jest pobierana opłata.
§  49.  [Znaki związane z pasem ruchu dla autobusów]
1. 
Znaki:
1)
D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów",
2)
D-12 "pas ruchu dla autobusów"

oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

2. 
Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis lub symbol pojazdu oznacza, że na pasie ruchu oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch pojazdu określonego tym napisem lub symbolem.
3. 
Znak D-13 "początek pasa ruchu powolnego" oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
4. 
Znak D-13a "początek pasa ruchu" oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
5. 
Znak D-14 "koniec pasa ruchu" oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
§  50.  [Określenie na tabliczce pod znakiem odległości do początku lub końca drogi lub pasa ruchu]
Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D-13a lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca drogi lub pasa ruchu.
§  51.  [Znaki związane z przystankami komunikacji publicznej]
1. 
Znaki:
1)
D-15 "przystanek autobusowy",
2)
D-16 "przystanek trolejbusowy",
3)
D-17 "przystanek tramwajowy"

oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

2. 
Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
§  52.  [Znaki związane z parkingami]
1. 
Znak D-18 "parking" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych.
1a. 
Umieszczony na znaku D-18 symbol pojazdu oznacza, że parking jest przeznaczony na postój pojazdu, którego symbol znajduje się na znaku.
2. 
Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.
3. 
Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.
4. 
Znak D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
5. 
Znak D-18b "parking zadaszony" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
6. 
Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osoby, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.
7.  7
 Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka z napisem:
1)
"EV" - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych;
2)
"EV ładowanie" - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania;
3)
"CNG", "LNG", "wodór (H2)" - oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone na postój pojazdów napędza nych: sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem.
§  53.  [Znak wskazujący postój taksówek]
1.  8
 Znak D-19 "postój taksówek" oznacza miejsce na drodze przeznaczone tylko dla postoju taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych; znak D-19 obowiązuje do miejsca umieszczenia znaku D-20 "koniec postoju taksówek"; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, znak D-19 obowiązuje w odległości do 20 m od miejsca jego umieszczenia.
2.  9
 Znak D-20 "koniec postoju taksówek" oznacza miejsce, w którym kończy się odcinek drogi przeznaczony dla postoju taksówek.
3. 
(uchylony).
§  54.  [Inne znaki informacyjne związane z określonymi obiektami]
1. 
Znaki:
1)
D-21 "szpital",
2)
D-21a "Policja",
3)
D-22 "punkt opatrunkowy",
4)
D-23 "stacja paliwowa",
5)
D-23a "stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów",
5a) 10
 D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych
5b) 11
 D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych",
6)
D-24 "telefon",
7)
D-25 "poczta",
8)
D-26 "stacja obsługi technicznej",
9)
D-26a "wulkanizacja",
10)
D-26b "myjnia",
11)
D-26c "toaleta publiczna",
12)
D-26d "natrysk",
13)
D-27 "bufet lub kawiarnia",
14)
D-28 "restauracja",
15)
D-29 "hotel (motel)",
16)
D-30 "obozowisko (kemping)",
17)
D-31 "obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep",
18)
D-32 "pole biwakowe",
19)
D-33 "schronisko młodzieżowe",
20)
D-34 "punkt informacji turystycznej"

informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

2.  12
 Umieszczony w dolnej części znaku D-23 lub D-23b napis: "LPG", "CNG", "LNG", "wodór (H2)" informuje o punkcie tankowania gazu płynnego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub wodoru do napędu pojazdów.
3. 
Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
4. 
Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
5. 
Znak D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym" informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
6.  13
 Znak D-34b "zbiorcza tablica informacyjna" informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
7.  14
 Umieszczona pod znakiem D-34b tabliczka z odpowiednim symbolem ze znaków D-23, D-23b albo D-23c, miniaturą znaku E-15 z numerem drogi, napisem określającym odległość do kolejnej stacji paliwowej lub punktu ładowania pojazdów elektrycznych oraz strzałką wskazującą kierunek informuje o kolejnej lokalizacji stacji paliwowej lub punktu ładowania.
§  55.  [Znaki informujące o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią]
Znaki:
1)
D-35 "przejście podziemne dla pieszych",
2)
D-35a "schody ruchome w dół",
3)
D-36 "przejście nadziemne dla pieszych",
4)
D-36a "schody ruchome w górę"

informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

§  56.  [Znak wskazujący tunel]
1. 
Znak D-37 "tunel" oznacza wjazd do tunelu. Wyjazd z tunelu jest oznaczony znakiem D-38 "koniec tunelu".
2. 
Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-1b wskazuje rzeczywistą długość tunelu - w przypadku gdy długość tunelu przekracza 500 m. Rzeczywista długość tunelu może być także wskazana przez umieszczenie w dolnej części znaku napisu i symboli odpowiadających treści tabliczki T-1b.
3. 
W przypadku tuneli o długości przekraczającej 3000 m pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazywana co 1000 m tabliczką T-1b.
4.  15
 Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu.
§  57.  [Znak informujący o dopuszczalnych prędkościach na terytorium RP]
1. 
Znak D-39 "dopuszczalne prędkości" informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.
§  57a.  [Znak informujący o opłatach drogowych]
Znak D-39a "opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  58.  [Znaki wskazujące strefę zamieszkania, obszar zabudowany, strefę płatnego parkowania, drogę wewnętrzną]
1. 
Znak D-40 "strefa zamieszkania" oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 "koniec strefy zamieszkania" oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.
2. 
Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
3. 
Znak D-42 "obszar zabudowany" oznacza wjazd na obszar zabudowany. Znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego" oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
4. 
Znak D-44 "strefa płatnego parkowania" oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Znak D-45 "koniec strefy płatnego parkowania" oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
5. 
Znak D-46 "droga wewnętrzna" oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak D-47 "koniec drogi wewnętrznej" oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.
§  59.  [Znak uprzedzający o zmianie pierwszeństwa]
Znak D-48 "zmiana pierwszeństwa" uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
§  60.  [Znak uprzedzający o miejscu poboru opłaty za przejazd]
Znak D-49 "pobór opłat" uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
§  60a.  [Znak informujący o zatoce przeznaczonej na awaryjne zatrzymanie pojazdu]
1.  16
 Znak D-50 "zatoka" oznacza miejsce na drodze przeznaczone na zatrzymanie albo postój pojazdu w razie wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii.
2. 
Umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis "SOS" informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
§  60b.  [Znak uprzedzający o automatycznej kontroli prędkości]
1. 
Znak D-51 "automatyczna kontrola prędkości" uprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
2. 
Znak D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości" uprzedza o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
3. 
Znak D-51b "koniec automatycznej kontroli średniej prędkości" informuje o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
§  60c.  [Znak oznaczający wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu]
Znak D-52 "strefa ruchu" oznacza wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu. Znak D-53 "koniec strefy ruchu" oznacza wyjazd ze strefy ruchu.
§  60d.  [Znak oznaczający wjazd do strefy czystego transportu]
Znak D-54 "strefa czystego transportu" oznacza wjazd do strefy czystego transportu. Znak D-55 "koniec strefy czystego transportu" oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.
§  61.  [Dopuszczalność umieszczenia określonych znaków informacyjnych w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
Znaki określone w § 52-54, § 58 ust. 1 i 5 oraz § 60b mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znaki kierunku i miejscowości

§  62.  [Znaki - tablice przeddrogowskazowe]
1. 
Znak E-1 "tablica przeddrogowskazowa" uprzedza o skrzyżowaniu.
2. 
Znak E-1a "tablica przeddrogowskazowa na autostradzie" uprzedza o wyjeździe z autostrady.
3. 
Znak E-1b "tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę" uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
4. 
Umieszczone na znakach, o których mowa w ust. 1-3, wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
§  63.  [Znaki wskazujące kierunki do miejscowości lub dzielnic miast, obiektów komunikacyjnych, turystycznych lub wypoczynkowych]
1. 
Znaki:
1)
E-2a "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni",
2)
E-2b "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią",
3)
E-2c "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie",
4)
E-2d "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie",
5)
E-2e "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę",
6)
E-2f "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę",
7)
E-3 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi",
8)
E-4 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość",
9)
E-5 "drogowskaz do dzielnicy miasta"

wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast; znak E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.

2. 
Znaki:
1)
E-6 "drogowskaz do lotniska",
2)
E-6a "drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej",
3)
E-6b "drogowskaz do dworca autobusowego",
4)
E-6c "drogowskaz do przystani promowej"

wskazują kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku; znak E-6c może oznaczać ponadto dworzec morski.

3. 
Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.
4. 
Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z literami "PL" oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość jest położona w tym państwie.
5. 
Znaki:
1)
E-7 "drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi",
2)
E-8 "drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego",
3)
E-9 "drogowskaz do muzeum",
4)
E-10 "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury",
5)
E-11 "drogowskaz do zabytku przyrody",
6)
E-12 "drogowskaz do punktu widokowego",
7)
E-12a "drogowskaz do szlaku rowerowego"

wskazują kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

6.  17
 Umieszczony na znaku E-9, E-10 lub E-11 symbol światowego dziedzictwa UNESCO wskazuje, że obiekty turystyczne znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
§  64.  [Znaki wskazujące kierunek i odległość do miejscowości]
1. 
Znak E-13 "tablica kierunkowa" wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
2. 
Znaki E-14 "tablica szlaku drogowego", E-14a "tablica szlaku drogowego na autostradzie" wskazują numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
§  65.  18 [Znaki wskazujące numer i rodzaj drogi]
1. 
Znaki:
1)
Ε-15a "numer drogi krajowej",
2)
Ε-15b "numer drogi wojewódzkiej",
3)
Ε-15c "numer autostrady",
4)
Ε-15d "numer drogi ekspresowej",
5)
E-16 "numer szlaku międzynarodowego" wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.
2.
Umieszczona pod znakiem Ĺ-15a, E-15c, Ĺ-15d tabliczka T-34 oznacza, że za przejazd odcinkiem drogi publicznej tak oznaczonym pobiera się opłatę elektroniczną.
§  66.  [Znaki związane z wjazdem lub wyjazdem z miejscowości, wskazujące obwodnicę, wyjazd z autostrady lub osiedle]
1. 
Znak E-17a "miejscowość" oznacza wjazd do miejscowości.
2. 
Znak E-18a "koniec miejscowości" oznacza wyjazd z miejscowości.
3. 
Znak E-19a "obwodnica" wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
4. 
Znak E-20 "tablica węzła drogowego na autostradzie" informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła.
5. 
Znak E-21 "dzielnica (osiedle)" informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
§  67.  [Znaki związane z samochodowym szlakiem turystycznym lub informujące o obiektach turystycznych]
1. 
Znak E-22a "samochodowy szlak turystyczny" wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak.
2. 
Znak E-22b "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym" wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
3. 
Znak E-22c "informacja o obiektach turystycznych" informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.
4.  19
 Umieszczony na znaku E-22b lub E-22c symbol światowego dziedzictwa UNESCO wskazuje, że obiekty turystyczne znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
§  68.  [Dopuszczalność umieszczenia określonych znaków kierunku i miejscowości w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
Znaki określone w § 63, § 64 ust. 1, § 66 ust. 2 i 3 oraz § 67 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znaki uzupełniające

§  69.  [Znaki związane z granicami państwa lub obszaru administracyjnego; znak podający nazwę rzeki lub innego cieku wodnego]
1. 
Znak F-1 "przejście graniczne" informuje o czynnym przejściu granicznym.
2. 
Znak F-2 "przekraczanie granicy zabronione" informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
2a. 
Znak F-2a "granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Znak F-3 "granica obszaru administracyjnego" z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy.
4. 
Znak F-4 "nazwa rzeki" podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
§  70.  [Znaki uprzedzające o niebezpieczeństwie lub zakazie]
1. 
Znak F-5 "uprzedzenie o zakazie" uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
2. 
Znak F-6 "znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem" uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
§  71.  [Znak wskazujący sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo; znaki związane z objazdem]
1. 
Znak F-7 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo" wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
2. 
Znak F-8 "objazd w związku z zamknięciem drogi" wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.
3. 
Znak F-9 "znak prowadzący na drodze objazdowej" wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
§  72.  [Znaki wskazujące kierunki na pasach ruchu]
1. 
Umieszczony obok jezdni znak F-10 "kierunki na pasach ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
2. 
Umieszczony nad pasem ruchu znak F-11 "kierunki na pasie ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
3. 
Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
§  73.  [Znaki wskazujące przejazd tranzytowy]
Znaki:
1)
F-12 "znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem",
2)
F-13 "przejazd tranzytowy"

wskazują zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu określonym w § 23 ust. 2.

§  74.  20 [Znaki - tablice wskaźnikowe na drogach ekspresowych lub autostradach]
1. 
Znaki:
1)
F-14a "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania",
2)
F-14b "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania",
3)
F-14c "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"

informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

2. 
Znaki:
1)
F-14d "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania",
2)
F-14e "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania",
3)
F-14f "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"

informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej (pasa wyłączania).

§  75.  [Znaki - niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu, koniec wewnętrznego pasa ruchu, przeciwny kierunek dla określonych pojazdów, pas ruchu dla określonych pojazdów]
1. 
Znak F-15 "niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu" wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
2. 
Znaki:
1)
F-16 "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej",
2)
F-17 "koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej"

uprzedzają o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

3. 
Znak F-18 "przeciwny kierunek dla określonych pojazdów" wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
4. 
Znak F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów" wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
§  76.  [Znak wskazujący drogę lub jej część przeznaczoną dla określonych pojazdów]
Znak F-20 "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów" wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach, o których mowa w § 23 ust. 2, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
§  77.  [Znak kierujący ruch na sąsiednią jezdnię; znak wskazujący ograniczenia na pasie ruchu]
1. 
Znak F-21 "ruch skierowany na sąsiednią jezdnię" wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
2. 
Znak F-22 "ograniczenia na pasie ruchu" wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
3 § 20 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
4 § 20 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
5 § 20 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
6 § 47 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
7 § 52 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
8 § 53 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U.2022.2372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r.
9 § 53 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U.2022.2372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r.
10 § 54 ust. 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
11 § 54 ust. 1 pkt 5b dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
12 § 54 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
13 § 54 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
14 § 54 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
15 § 56 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
16 § 60a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
17 § 63 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U.2022.2372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r.
18 § 65 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
19 § 67 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U.2022.2372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r.
20 § 74 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.