Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.286

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie znaku graficznego Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się znak graficzny Służby Ochrony Państwa, zwany dalej "znakiem".
2.  Znak stanowi skrót "SOP" ze stylizowaną literą "P", w której górną część jest wpisany uproszczony wizerunek głowy orła. Znak posiada barwę granatową, a stosunek szerokości do długości znaku wynosi 1:1,5.
3.  Znak może być używany w różnych rozmiarach, z zachowaniem proporcji.
4.  Wzór znaku, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO "SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA"

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).