Znaczki stemplowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.75.709

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 sierpnia 1934 r.
w sprawie znaczków stemplowych.

Na podstawie art. 176 (ustępu drugiego) ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 41, poz. 413) zarządzam co następuje:
Znaczki stemplowe wartości 40 zł, sporządzone według wzoru, opisanego w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 r. (Monitor Polski Nr . 142, poz. 412), jak również znaczki stemplowe wartości 50 zł, 40 gr i 30 gr, sporządzone według wzorów, opisanych w § 23 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 99, poz. 842), mogą być używane tylko do końca września 1934 r. Znaczki takie, nie użyte celem uiszczenia opłaty stemplowej, zostaną wymienione na znaki stemplowe, będące w obiegu, w razie przedstawienia ich do wymiany w czasie od dnia 15 września do 15 października 1934 r. Przytem mają zastosowanie §§ 90 - 93 powołanego rozporządzenia z dnia 10 października 1932 r. w brzmieniu § 1 (punktu 29) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 797).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.