Znacząca koncentracja ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.174.1451

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje ryzyka, które mogą zostać wskazane przez koordynatora jako podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu;
2)
sposób ustalania przez koordynatora kryteriów uznawania koncentracji ryzyka za znaczącą na poziomie konglomeratu finansowego;
3)
formę sporządzania i tryb przekazywania koordynatorowi sprawozdania w zakresie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego;
2)
ryzyku kredytowym - należy przez to rozumieć możliwość poniesienia przez podmiot regulowany lub dominujący podmiot nieregulowany straty finansowej w związku z utratą przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę możliwości obsługi długu, w tym także spłaty kredytu lub pożyczki, postawionych w stan natychmiastowej wymagalności;
3)
ryzyku kontrahenta - należy przez to rozumieć możliwość poniesienia przez podmiot regulowany lub dominujący podmiot nieregulowany straty finansowej z tytułu niewywiązania się przez kontrahenta z zobowiązań wobec podmiotu regulowanego lub dominującego podmiotu nieregulowanego;
4)
ryzyku inwestycyjnym - należy przez to rozumieć możliwość poniesienia przez podmiot regulowany lub dominujący podmiot nieregulowany straty finansowej bezpośrednio lub pośrednio w związku z zarządzaniem aktywami podmiotu regulowanego lub dominującego podmiotu nieregulowanego;
5)
ryzyku ubezpieczeniowym - należy przez to rozumieć możliwość poniesienia przez podmiot regulowany lub dominujący podmiot nieregulowany, będący zakładem ubezpieczeń, straty finansowej bezpośrednio lub pośrednio w związku z założeniami dotyczącymi kalkulacji składek, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz w związku z kosztami działalności lub niekontrolowanym rozwojem działalności podmiotu regulowanego lub dominującego podmiotu nieregulowanego;
6)
ryzyku rynkowym - należy przez to rozumieć możliwość poniesienia przez podmiot regulowany lub dominujący podmiot nieregulowany straty finansowej wynikającej ze zmian lub niestabilności cen na rynkach finansowych;
7)
innych rodzajach ryzyka - należy przez to rozumieć możliwość poniesienia przez podmiot regulowany lub dominujący podmiot nieregulowany straty finansowej z tytułu innych rodzajów ryzyka niż wymienione w pkt 2-6.
Koordynator, określając rodzaje ryzyka, których znacząca koncentracja podlega obowiązkowi sprawozdawczemu, może wskazać:
1)
ryzyko kredytowe;
2)
ryzyko kontrahenta;
3)
ryzyko inwestycyjne;
4)
ryzyko ubezpieczeniowe;
5)
ryzyko rynkowe;
6)
inne rodzaje ryzyka.
1. 
Koordynator, ustalając dla danego konglomeratu finansowego kryteria uznawania koncentracji danego rodzaju ryzyka za znaczącą, przyjmuje limity ilościowe lub innego rodzaju normy o charakterze ostrożnościowym, ustalające maksymalny poziom dopuszczalnej koncentracji dla tego rodzaju ryzyka, stosowane w regulacjach sektorowych dotyczących działalności danego podmiotu regulowanego.
2. 
Ustalając kryteria uznawania koncentracji danego rodzaju ryzyka za znaczącą, koordynator może obniżyć limity ilościowe, o których mowa w ust. 1, o nie więcej niż 50 % lub może zastosować surowsze od obowiązujących innego rodzaju normy o charakterze ostrożnościowym, o których mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku gdy regulacje sektorowe dotyczące działalności danego podmiotu regulowanego nie przewidują limitów ilościowych lub innego rodzaju norm o charakterze ostrożnościowym, ustalających maksymalny poziom dopuszczalnej koncentracji dla danego rodzaju ryzyka, a ryzyko to jest właściwe działalności tego podmiotu regulowanego, stosuje się odpowiednio limity ilościowe lub innego rodzaju normy o charakterze ostrożnościowym przyjęte w regulacjach innego sektora finansowego objętego działalnością konglomeratu finansowego, obowiązujących w państwie członkowskim siedziby tego podmiotu regulowanego. W przypadku gdy zastosowanie znalazłaby więcej niż jedna regulacja sektorowa, stosuje się tę regulację, która odnosi się do sektora o większej sumie bilansowej w danym okresie sprawozdawczym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
W przypadku gdy dla danego rodzaju ryzyka, które jest właściwe dla działalności podmiotu regulowanego, nie ustalono kryteriów uznawania koncentracji ryzyka za znaczącą zgodnie z ust. 1-3, przyjmuje się, że koncentracja taka jest znacząca, jeżeli z tytułu danego ryzyka podmiot regulowany może ponieść stratę finansową równą bądź przewyższającą 25 % równowartości wymogu wypłacalności wobec tego podmiotu regulowanego, ustalonego zgodnie z obowiązującymi ten podmiot regulacjami sektorowymi.
5. 
Kwota straty, która może być poniesiona z tytułu danego ryzyka, jest określona proporcjonalnie do udziału tego ryzyka w równowartości wymogu wypłacalności, w szczególności jako wysokość wymogu kapitałowego z tytułu tego rodzaju ryzyka.
W przypadku dominującego podmiotu nieregulowanego do ustalenia kryteriów uznawania koncentracji danego rodzaju ryzyka za znaczącą stosuje się odpowiednio limity ilościowe lub innego rodzaju normy o charakterze ostrożnościowym, stosowane w regulacji sektorowej, która odnosi się do sektora w konglomeracie finansowym o większej sumie bilansowej w danym okresie sprawozdawczym.
1. 
Koordynator, ustalając dla danego konglomeratu finansowego kryteria uznawania koncentracji danego rodzaju ryzyka za znaczącą, może przyjąć, obok kryteriów ustalonych zgodnie z § 4 i 5 albo zamiast tych kryteriów, że koncentrację ryzyka uznaje się za znaczącą, jeżeli strata finansowa, której możliwość poniesienia zachodzi, jest równa lub wyższa niż określony przez koordynatora procent wymogu z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego, nie niższy jednak niż 5 %.
2. 
Na potrzeby określenia, czy wysokość możliwej do poniesienia starty finansowej w sektorze ubezpieczeniowym przekracza próg określony w ust. 1, uwzględnia się łącznie możliwą do poniesienia stratę finansową z tytułu tego samego zdarzenia przez każdy podmiot regulowany wchodzący w skład danego konglomeratu finansowego.
Sprawozdanie w zakresie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
Sprawozdanie w zakresie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego przekazuje się koordynatorowi w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE ZNACZĄCEJ KONCENTRACJI RYZYKA NA POZIOMIE KONGLOMERATU FINANSOWEGO

Część 1. Opis struktury konglomeratu finansowego

Struktura konglomeratu finansowego (podmioty oraz rodzaje powiązań pomiędzy nimi, ze wskazaniem rodzajów i źródeł uprawnień składających się na te powiązania) na dzień sporządzania sprawozdania.

Opis zmian w strukturze konglomeratu finansowego (zmiany podmiotowe oraz zmiany w zakresie powiązań pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego) w okresie sprawozdawczym.

Graficzne ujęcie struktury konglomeratu finansowego (do decyzji podmiotu wiodącego)

Część 2. Informacje przekazywane przez podmioty regulowane

Lp.Dane podmiotów regulowanych lub dominującego podmiotu nieregulowanego, wchodzących w skład konglomeratu finansowego1Przekazane informacje2Rodzaj ryzyka3Opis ryzyka4
1
2
3

Część 3. Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka5

Lp.Rodzaje ryzyka objętego obowiązkiem sprawozdawczym6Kryteria7Opis ryzyka8Podmiot9Sposób wyznaczania wartości możliwej straty finansowej10Wielkość możliwej straty finansowejInne uwagi11
1
2
3

Część 4. Informacja dodatkowa w zakresie stwierdzonych przez podmiot wiodący zagrożeń dla wypłacalności podmiotów regulowanych lub dominującego podmiotu nieregulowanego wchodzących w skład konglomeratu finansowego, w związku ze znaczącą koncentracją ryzyka lub braku takich zagrożeń oraz działań, które zostały lub mają być podjęte w celu przywrócenia prawidłowych stosunków w przypadku stwierdzenia takich zagrożeń12

Lp.Koncentracja ryzyka13Stwierdzone zagrożenia dla wypłacalności podmiotów regulowanych lub dominującego podmiotu nieregulowanegoDziałania, które zostały lub mają być podjęte w celu przywrócenia prawidłowych stosunków
1
2
3

______

1 Nazwa (firma) oraz adres podmiotów regulowanych lub dominującego podmiotu nieregulowanego.

2 Informacje, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

3 Kredytowe, kontrahenta, inwestycyjne, ubezpieczeniowe, rynkowe, inne określone przez koordynatora.

4 Charakterystyka ryzyka oraz obszar działalności konglomeratu finansowego, którego dotyczy ryzyko, a w szczególności opis transakcji lub inwestycji, z którą wiąże się możliwość poniesienia straty (rodzaj transakcji, strony oraz ich zobowiązania, rodzaj inwestycji, oznaczenie dłużnika, informacje pozwalające na indywidualizację aktywów). Ocena prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń związanych z danym ryzykiem.

5 Część 3 dotyczy przypadków, w których koordynator skorzystał z możliwości przewidzianej w § 6 rozporządzenia.

6 Kredytowe, kontrahenta, inwestycyjne, ubezpieczeniowe, rynkowe, inne określone przez koordynatora.

7 Określone przez koordynatora kryteria uznawania koncentracji ryzyka za znaczącą.

8 Charakterystyka ryzyka oraz obszar działalności konglomeratu finansowego, którego dotyczy ryzyko, a w szczególności: opis transakcji lub inwestycji, z którą wiąże się możliwość poniesienia straty (rodzaj transakcji, strony oraz ich zobowiązania, rodzaj inwestycji, oznaczenie dłużnika, informacje pozwalające na indywidualizację aktywów). Ocena prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń związanych z danym ryzykiem.

9 Dane (nazwy, firmy, adresy) podmiotu (podmiotów, w tym wchodzących w skład grupy), z którym (którymi) wiąże się dane ryzyko. Dopuszcza się niewypełnienie pola w przypadku, gdy ryzyko nie może być powiązane z żadnym podmiotem.

10 Syntetyczny opis przyjętej w ramach konglomeratu finansowego metodologii wyznaczania wartości możliwej do poniesienia straty finansowej.

11 Dodatkowe wyjaśnienia nieobjęte zakresem pozostałych kolumn, istotne z punktu widzenia konglomeratu finansowego dla pełnej prezentacji zidentyfikowanego ryzyka i jego koncentracji.

12 Brak odniesienia w części 4 do danego przypadku koncentracji ryzyka jest równoważny niestwierdzeniu zagrożeń dla wypłacalności podmiotów regulowanych lub dominującego podmiotu nieregulowanego wchodzących w skład konglomeratu finansowego.

13 Odwołanie do części 2 lub 3 i odpowiedniej liczby porządkowej, a w przypadku części 2 - także wskazanie konkretnej informacji przekazanej przez podmiot regulowany lub dominujący podmiot nieregulowany.