§ 1. - Zmniejszenie obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.136

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.
§  1.
Podwyższa się do 120.000 zł kwotę określoną w art. 3 i art. 8 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1971 r. Nr 14, poz. 140), od której zależy powstanie obowiązku podatkowego w podatku wyrównawczym dla następujących grup podatników osiągających wyłącznie przychody w rozumieniu przepisów o podatku od wynagrodzeń:
1)
profesorów, docentów i samodzielnych pracowników naukowo-badawczych,
2)
członków związków twórczych właściwych ze względu na rodzaj twórczości, z wyjątkiem Stowarzyszenia "ZAIKS", uzyskujących przychody z twórczości lub działalności literackiej, publicystycznej, plastycznej i artystycznej,
3)
innych osób, uzyskujących bądź wyłącznie przychody ze stosunku pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej, bądź też inne przychody, jeżeli nie przekraczają one 25% ogólnego przychodu podatnika.