Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.750

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 grudnia 1921 r.

UCHWAŁA
SEJMU USTAWODAWCZEGO
z dnia 16 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zmniejszenia ilości władz, urzędów i zakładów państwowych oraz personelu w nich zatrudnionego.

Sejm Ustawodawczy uznaje konieczność wydatnego zmniejszenia ilości państwowych władz, urzędów i zakładów - cywilnych i wojskowych - oraz personelu w nich zatrudnionego i poleca Rządowi: aby w tym celu przedstawił w terminie możliwie krótkim, na podstawie propozycji Ministra Skarbu, wnioski, dotyczące zmian w organizacji państwowych władz, urzędów zakładów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, opartych na ustawie, nie wyłączając ministerstw i urzędów centralnych, dalej wnioski o częściowe skasowanie tych władz i urzędów, celem doprowadzenia ich ogólnego stanu do liczby, odpowiadającej istotnej potrzebie, oraz o przekazanie agend organów skasowanych władzom i urzędom pozostałym.
Projekty rządowe, wniesione w myśl powyższej uchwały, przekaże Marszałek Sejmu bez pierwszego czytania właściwym komisjom sejmowym. O ileby komisje te w ciągu 14 dni nie złożyły swych sprawozdań i wniosków, ustanowi Marszałek referenta i umieści projekt rządowy, jako wniosek, niezwłocznie na porządku obrad Sejmu.

Co się tyczy władz, urzędów i zakładów, opartych na uchwałach Rady Ministrów, Sejm wzywa Radę Ministrów do przeprowadzenia w swoim zakresie jaknajrychlej na wniosek Ministra Skarbu - lub właściwego Ministra w porozumieniu z Ministrem Skarbu-odpowiedniej zmiany organizacji tych władz, urzędów i zakładów oraz do skasowania zbędnych, jak również przekazania agend władz skasowanych władzom, urzędom i zakładom pozostałym.

Uchwała ta ma być ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.