Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.62.281

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1983 r.
w sprawie zmniejszania milicyjnych emerytur i rent inwalidzkich w razie uzyskiwania dochodów z tytułu wynagrodzenia lub z innych źródeł.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210) zarządza się, co następuje:
§  1. Zmniejszanie emerytury milicyjnej przewidziane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210), zwanej dalej "ustawą", nie następuje w razie uzyskiwania przez emeryta określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty (Dz. U. Nr 17, poz. 80), zwanym dalej "rozporządzeniem":
1) przychodów nie powodujących zmniejszenia wysokości świadczeń ani zawieszenia prawa do świadczeń; za równorzędne z wykonywaniem przez lekarzy czynności, o których mowa w § 9 pkt 4 rozporządzenia, uważa się czynności wykonywane przez lekarzy na rzecz służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych oraz więziennej służby zdrowia na podstawie umowy zlecenia,
2) przychodów innych niż wymienione w pkt 1, do wysokości dopuszczalnej kwoty wynagrodzenia, stosownie do § 2 ust. 1 i § 13 rozporządzenia, obliczonej w stosunku miesięcznym.
§  2.
1. Przy stosowaniu zmniejszenia emerytury przewidzianego w art. 14 ust. 1 ustawy bierze się pod uwagę:
1) w razie osiągania zarobku z tytułu zatrudnienia - łączny miesięczny zarobek w gotówce i w naturze, stanowiący podstawę wymiaru emerytury lub renty według przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, pomniejszony o podatek od wynagrodzeń i podatek wyrównawczy; do tego zarobku dolicza się kwoty wypłaconego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego,
2) w razie osiągania dochodu z innych źródeł, podlegającego podatkom:
a) od wynagrodzeń lub wyrównawczemu - dochód pomniejszony o kwotę tych podatków i koszty uzyskania tego dochodu, obliczony w stosunku miesięcznym,
b) obrotowemu i dochodowemu lub tylko dochodowemu - dochód ustalony dla wymiaru podatku dochodowego, niezależnie od zwolnień podatkowych, obliczony w stosunku miesięcznym,
c) gruntowemu - roczny przychód szacunkowy podzielony przez 12.
2. Jeżeli emeryt osiąga zarobki lub dochody z kilku źródeł określonych w ust. 1, te zarobki i dochody zlicza się.
3. Wysokość zarobków lub dochodów osiąganych za granicą ustala się w złotych według zasad stosowanych przy wypłacie rent z zagranicy.
§  3.
1. Jeżeli emeryt osiąga zarobek z tytułu zatrudnienia (§ 2 ust. 1 pkt 1), za podstawę zmniejszenia emerytury przyjmuje się przeciętny miesięczny zarobek z 3 pierwszych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia.
2. Podstawę zmniejszenia emerytury, ustaloną w sposób określony w ust. 1 stosuje się do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym emeryt podjął zatrudnienie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również przy obliczaniu zmniejszenia emerytury należnej emerytom osiągającym dochód z innych źródeł niż zatrudnienie, podlegający podatkowi od wynagrodzeń i podatkowi wyrównawczemu (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a).
4. Jeżeli emeryt uzyskał dochód określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub c), za podstawę zmniejszenia emerytury przyjmuje się przeciętny miesięczny dochód z roku kalendarzowego, w którym emeryt uzyskał ten dochód. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Za podstawę zmniejszenia emerytury na okres każdego dalszego roku kalendarzowego przyjmuje się przeciętny zarobek lub dochód z roku poprzedniego.
§  4.
1. Emeryturę zmniejszoną w myśl § 3 wypłaca się od najbliższego terminu wypłaty przypadającego po wydaniu decyzji w sprawie jej zmniejszenia.
2. Jeżeli w okresie poprzedzającym wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, emeryt pobierał emeryturę zmniejszoną do wysokości niższej niż ustalona w decyzji, przysługuje mu wyrównanie świadczenia, jednakże za okres nie dłuższy niż od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.
§  5.
1. Jeżeli w okresie, na który ustalono emeryturę zmniejszoną stosownie do § 3, emeryt nie osiąga już zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł powodujących to zmniejszenie, zwłaszcza w razie rozwiązania umowy o pracę, wystąpienia ze spółdzielni pracy, odstąpienia od prowadzenia zakładu rzemieślniczego - wysokość emerytury przypadającej do wypłaty bez tego zmniejszenia ustala się na początek miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym emeryt utracił ten zarobek lub dochód.
2. W razie podjęcia przez emeryta ponownie zatrudnienia lub uzyskania ponownie dochodu z innych źródeł, stosuje się przepisy § 3 i 4.
3. W razie zmiany stanowiska pracy lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy w tym samym zakładzie pracy, powodujących zmianę wysokości zarobków, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.
§  6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do zmniejszenia milicyjnej renty inwalidzkiej w przypadkach, o których mowa w art. 22 ustawy.
§  7. Rencistom osiągającym w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochody z innych źródeł, będącym inwalidami II grupy, jeżeli ich inwalidztwo nie powstało wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą w Służbie Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze w myśl przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 1973 r., ani nie jest spowodowane uszkodzeniem wzroku - wysokość przypadających do wypłaty rent ustala się:
1) do dnia 31 grudnia 1983 r. - bez zmniejszenia ze względu na zarobki lub dochody,
2) na okres od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 31 grudnia 1984 r. - z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego zarobku lub dochodu uzyskanego w okresie od dnia 1 lipca 1983 r. do dnia 31 grudnia 1983 r.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do świadczeń emerytalno-rentowych otrzymywanych począwszy od dnia 1 stycznia 1983 r.