Zmiany w ustawie z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.43.450

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 maja 1924 r.
w sprawie zmian w ustawie z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.

Na mocy p. 7 art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwie i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4 poz. 28) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dn. 16 kwietnia 1924 r. zarządza się co następuje:
Artykuł 1 ustawy z dn. 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. № 59 poz. 369) otrzymuje brzmienie następujące:

"Polski Państwowy Bank Rolny utworzony na podstawie dekretu Naczelnika Państwa z dnia 5 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 12. poz. 134) otrzymuje nazwę Państwowego Banku Rolnego. Statut Banku wyda Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych".

Państwowy Bank Rolny jest osobą prawną i podlega Ministrowi Reform Rolnych.

Państwowemu Bankowi Rolnemu służy prawo używania pieczęci z godłem państwowem.

Państwowemu Bankowi Rolnemu służy prawo do używania samoistnego zastępstwa prawnego, z zachowaniem jednak wszelkich uprawnień i przywilejów zastrzeżonych dla instytucyj państwowych w postępowaniu sądowem i administracyjnem.

Zadaniem Państwowego Banku Rolnego jest: popieranie parcelacji, osadnictwa i regulacji rolnych, popieranie i prowadzenie rozwoju rolnictwa i współdziałanie w organizacji kredytu rolniczego, tudzież administrowanie funduszami przeznaczonemi na powyższe cele do dyspozycji organów Rządu na zasadach ustalonych przez władze powołane do dysponowania temi funduszami.
Fundusze Państwowego Banku Rolnego oprócz powierzonych mu do administracji stanowią:
a)
kapitał zakładowy utworzony w sposób następujący: przewidzianą w art. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. № 59 poz. 369) bezprocentową niewycofalną dotację ze Skarbu Państwa na kapitał Zakładowy Banku, powiększoną na mocy ustawy z dnia 25 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 88 poz. 787) podwyższa się o sumę mk. polskich, odpowiadającej równowartości trzech miljonów złotych (franków złotych) wpłacanych przez Skarb z § 12 wydatków Dz. IV budżetu Ministerstwa Reform Rolnych 1924 r. (pomoc kredytowa dla osadników). Kapitał zakładowy Banku może być podniesiony na mocy decyzji Rady Ministrów;
b)
ogólny fundusz rezerwowy i specjalne rezerwy, które Państwowy Bank Rolny obowiązany będzie tworzyć na mocy statutu;
c)
wkłady na rachunki lokacyjne i bieżące;
d)
inne fundusze, które Państwowy Bank Rolny może przyjmować lub użytkować w związku z wykonaniem swych zadań.
Artykuły 6 i 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego otrzymują brzmienie następujące:

Art. 6 "Rada Ministrów może w drodze rozporządzeń powierzyć Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenie likwidacji państwowych bądź przez Państwo gwarantowanych instytucji osadniczych i finansowych, które w poszczególnych dzielnicach Rzeczypospolitej Polskiej udzielały kredytu na cele agrarne.

Nie przesądza to jednak przeznaczenia majątku uzyskanego z likwidacji tych instytucji".

Art. 7. "Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Ministrem Skarbu".

Państwowy Bank Rolny udziela pożyczek długoterminowych amortyzacyjnych w papierach wartościowych, wypuszczanych przez Bank, jak również w gotówce.
Państwowy Bank Rolny ma prawo wypuszczać listy zastawne do wysokości dwudziestopięciokrotnej sumy swego kapitału zakładowego łącznie z ogólnym funduszem rezerwowym.

Listy zastawne mogą opiewać na złote, złote w złocie oraz na waluty obce.

Suma listów zastawnych, znajdujących się w obiegu, nie może przekraczać ogólnej sumy wydanych, a nie umorzonych pożyczek hipotecznie zabezpieczonych.

Ustanowione dla pożyczek długoterminowych, udzielanych w listach zastawnych, zabezpieczenia hipoteczne, hipoteki i prawa zastawu stanowią zabezpieczenie wyłącznie dla wypuszczonych listów zastawnych. Jeżeli postanowienie powyższe nie zostało wyrażone w treści odnośnych wpisów hipotecznych, to przy tych wpisach Państwowy Bank Rolny ma prawo bez składania szczególnych oświadczeń domagać się wniesienia do ksiąg hipotecznych odpowiednich ostrzeżeń (adnotacyj). Brak ostrzeżania hipotecznego (adnotacji) nie zmienia węzła zabezpieczenia dla listów zastawnych.

Państwowy Bank Rolny ma prawo wypuszczać obligacje melioracyjne i inwestycyjne w granicach udzielonej przez Skarb Państwa dla obligacyj tych gwarancji, do wysokości trzykrotnej sumy kapitału zakładowego Banku, łącznie z ogólnym funduszem rezerwowym.

Obligacje mogą opiewać na złote, złote w złocie oraz na waluty obce. Suma obligacyj znajdujących się w obiegu nie może przekraczać sumy na ich podkład wydanych, a niespłaconych pożyczek.

Szczegółowe przepisy o emisji obligacyj i o warunkach pożyczek na ich podkład udzielanych określi Statut Banku.

Wysokość długoterminowej pożyczki amortyzacyjnej, nie może przekraczać 2/3 sumy szacunkowej posiadłości ziemskiej, na której została zabezpieczona udzielona pożyczka.

Szacunek dokonywać się będzie na podstawie przepisów wydanych przez Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa i Dóbr Państwowych na wniosek Rady Nadzorczej Banku.

Przy udzielaniu pożyczek na meljoracje, mające na celu poprawą fizykalnych własności gleby jak: drenowanie, osuszanie rowami, nawadnianie oraz inne meljoracje rolne, szacunek gruntów może obejmować przybytek wartości spowodowanych zamierzanemi nakładami meljoracyjnerni.

Wysokość pożyczek udzielanych na melioracje nie może przekraczać rzeczywistych kosztów robót melioracyjnych, jak również winna się mieścić wraz z poprzedniem obciążeniem w granicach trzech czwartych szacunku obliczonego z uwzględnieniem przybytku wartości.

Nadto przewidywane wskutek meljoracji zwiększenie przeciętnego dochodu z danej posiadłości nie powinno być niższe od rat należnych od pożyczki przyznanej na meljoracje.

Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych ustali rodzaj meljoracji, na których przeprowadzenie mogą być udzielane pożyczki na zasadach powyżej w ustępach trzecim, czwartym i piątym przewidzianych, jak również warunki, dotyczące sposobu wydawania i bezpieczeństwa pożyczek, tudzież nadzoru nad wykonaniem robót meljoracyjnych.

Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego z r. 1896 pożyczki udzielane przez Państwowy Bank Rolny w listach zastawnych zabezpieczone będą hipoteką zwyczajną w rozumieniu § 1113 tego kodeksu. Dotyczyć to będzie również wydawanych w obligacjach pożyczek, hipotecznie zabezpieczonych.

Przynależnościami pożyczki, udzielonej przez Państwowy Bank Rolny w listach zastawnych lub obligacjach są oprócz procentów bieżących i zaległych, procentów zwłoki oraz kosztów sądowych, także statutem ustanowione koszty administracyjne Banku. Przynależnościom tym służy równe z kapitałem pierwszeństwo, o ile te procenty, koszty i dodatki administracyjne nie zalegają za czas dłuższy, niż 3 lata wstecz od dnia przymusowej licytacji.

Pożyczki wydawane w listach zastawnych mają być zabezpieczone hipotecznie w zasadzie na pierwszem miejscu, powinny jednak bezwzględnie mieścić się łącznie z ewentualnem poprzedzającem je obciążeniem w granicach 2/3 szacunku.

Państwowemu Bankowi Rolnemu służy prawo przedterminowej spłaty wszelkich wierzytelności i ciężarów (służebności, rent w naturze i gotówce i innych ciężarów z wyjątkiem służebności podlegających zniesieniu na mocy rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74 i 75), które obciążają nieruchomość lub jej część, ulegającą parcelacji, podpadającej pod przepis art. 57 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, tak w tych przypadkach, w których Państwowy Bank Rolny sam, jako właściciel, bądź komisowo daną nieruchomość parceluje, jak również w tych przypadkach, kiedy parcelację, przeprowadzoną przez właściciela lub na jego zlecenie przez instytucję do parcelacji upoważnioną, popiera przez udzielanie pożyczek długoterminowych amortyzacyjnych na ułatwienia parcelacji, lub spłatę ceny kupna.

O ile osoby, których prawa są hipotecznie zabezpieczone, nie wyrażają zgody na przedterminową spłatę, lub też wartość uprawnień, nieujawniona w hipotece, nie zostaje zgodnie oceniona, wówczas przedterminowa spłata wierzytelności i ciężarów nastąpi w tych granicach i tym trybem, jaki ustanawia rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o uregulowaniu ciężarów i wierzytelności ciążących na przymusowo wykupionych nieruchomościach ziemskich (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 3, poz. 22). O przejęciu służebności wedle art. 2 tego rozporządzenia orzekać będzie w trybie cz. 2 tego artykułu właściwy miejscowo okręgowy urząd ziemski.

Właściwy wedle art. 6 tego rozporządzenia sąd ustali na wniosek Państwowego Banku Rolnego wartość ciężarów i wierzytelności spornych oraz sposób ich spłaty, nie żądając uprzedniego złożenia potrzebnej na zaspokojenie tych ciężarów i wierzytelności sumy. Złożenie przez Państwowy Bank Rolny ustalonej orzeczeniem sądu sumy do depozytu sądu uzasadnia żądanie wykreślenia z hipoteki wszelkich nieprzejętych ciężarów i wierzytelności.

Doręczenie wierzycielom hipotecznym i uprawnionym z ciężarów hipotecznie zabezpieczanych wezwań do przyjęcia przedterminowych spłat Państwowy Bank Rolny uskuteczniać będzie za pośrednictwem właściwych okręgowych urzędów ziemskich.

Bank przyjmować będzie wkładki oszczędnościowe i lokaty. Książeczki wkładkowe Banku i dowody lokaty mają wszelkie prawa papierów posiadających bezpieczeństwo pupilarne i mogą być użyte dla lokaty kapitałów osób pozostających pod opieką lub kuratelą, kapitałów fundacyjnych, kościelnych i korporacyjnych, jako też wszelkiego rodzaju kaucyj i wadjów licytacyjnych.
Państwowy Bank Rolny ma prawo nabywania i zamiany nieruchomości na cele prowadzenia parcelacji i osadnictwa oraz na pomieszczenia własne i personelu Banku, jako też, celem uchronienia się przed stratami z powodu udzielonego kredytu.

Zasady, na jakich Bank nabywa nieruchomości na cele prowadzenia parcelacji i osadnictwa, ustała Minister Reform Rolnych w drodze rozporządzeń.

Władzami Banku są: Prezes Banku, Rada Nadzorcza i dyrekcja; organem pomocniczym władz nadzorczych Banku jest Komisja Rewizyjna.

Bezpośrednią przełożoną władzą Banku jest Minister Reform Rolnych, który czynności nadzorcze wykonuje przez podwładne mu organy.

Prawo kontroli finansowej służy również Ministrowi Skarbu.

Prezesa Banku mianuje na przeciąg lat pięciu Prezydent Rzeczypospolitej na podstawie uchwały Rady Ministrów, powziętej na wniosek Ministra Skarbu i Ministra Reform Rolnych.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

a)
Prezes Banku, jako Prezes Rady Nadzorczej,
b)
dziewięciu członków, powołanych na trzy lata przez Ministra Skarbu w tej liczbie trzech w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych i trzech w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa. Obowiązki wiceprezesa Rady Nadzorczej pełni jeden z członków tej Rady, wyznaczony przez Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Rolnictwa.

Wiceprezes przewodniczy Radzie Nadzorczej w nieobecności Prezesa Banku, zastępuje Prezesa w jego nieobecności, oraz pełni inne obowiązki, przekazane mu przez Prezesa Banku.

W razie niepowołania Wiceprezesa lub w razie jego nieobecności, zastępuje go powołany przez Prezesa członek Rady Nadzorczej.

Minister Skarbu powołuje w sposób wskazany w p. b) trzech zastępców członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może poszczególne sprawy poruczać do opracowania i uchwalania komitetom specjalnym, złożonym z członków Rady.

Prezes Banku nie może być równocześnie posłem lub senatorem, ani sprawować żadnego płatnego państwowego lub komunalnego urzędu, ani zajmować płatnego stanowiska prywatnego, ani należeć do organów kierowniczych lub nadzorczych jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Ograniczenie to nie dotyczy brania udziału w Radzie Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z ramienia Banku w radach i komisjach rewizyjnych tych przedsiębiorstw, w których udział Banku uznany zostanie za potrzebny.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być równocześnie ani posłami ani senatorami.

Prezesem Banku ani członkiem Rady Nadzorczej Banku nie może być osoba, do której majątku wdrożono postępowanie upadłościowe lub ugodowe, albo osoba pozbawiona zdolności do działań prawnych lub pełni praw obywatelskich.

Prezes Banku może być odwołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na podstawie uchwały Rady Ministrów, powziętej na wniosek Ministrów Skarbu i Reform Rolnych.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez władzę, która ich powołuje.

Komisja Rewizyjna Banku składa się z pięciu członków, których na dwa lata powołuje Minister Skarbu, w tej liczbie jednego w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych i jednego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.

Przy Oddziałach Banku mogą być, celem oceny weksli podawanych Bankowi do dyskonta, utworzone Komitety Dyskontowe. Członków tych Komitetów mianuje Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Reform Rolnych i Rolnictwa.

Dyrekcję Państwowego Banku Rolnego stanowią powołani przez Ministra Reform Rolnych Naczelny Dyrektor i dyrektorowie. Naczelny Dyrektor powołany będzie w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a jeden z dyrektorów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Na pokrycie wydatków związanych z administracją funduszów, powierzonych Państwowemu Bankowi Rolnemu Bank pobiera na swoje dobro od dłużników tych funduszów dodatek administracyjny w wysokości, jaką określać będzie Rada Nadzorcza Banku na wniosek Dyrekcji.
Księgi Banku i odpisy z nich wystawione przez Dyrekcję Banku i zaopatrzone w pieczęć Banku om wszelkie oświadczenia na piśmie, zawierające zobowiązania lub zwolnienie od zobowiązań lub zrzeczenie się praw, w ten sam sposób przez Bank wystawione, mają moc prawną dokumentów publicznych; wystawione zaś w ten sam sposób wyciągi z ksiąg handlowych Banku wraz z odpisem zobowiązania oryginalnego, poświadczonego przez Dyrekcję Banku, mają moc wykonalnego tytułu egzekucyjnego i hipotecznego.

Zwolnienia od zobowiązań lub zrzeczenia się, praw o wartości przewyższającej sumę 10.000 złotych muszą być zeznane notarjalnie.

Państwowy Bank Rolny ma prawo przyjęte pod zastaw pożyczek terminowych papiery wartościowe, złoto, srebro i kosztowności oraz towary realizować dla zaspokojenia swych wierzytelności, pod zastaw tych rzeczy udzielonych, bądź na giełdzie pieniężnej lub towarowej, o ile są przedmiotem tranzakcyj giełdowych, bądź w drodze przeprowadzonej we własnym zarządzie publicznej licytacji. Zastawione w Banku rzeczy nie podlegają zajęciu egzekucyjnemu (aresztowi, sekwestrowi) i nie mogą być wciągnięte do masy upadłościowej ich właścicieli dla zaspokojenia należytości zarówno prywatnych, jak Skarbu Państwa, dopóki wierzytelność Banku, pod ich zastaw udzielona, nie zostanie spłacona.
Państwowy Bank Rolny wolny jest od wszelkich podatków bezpośrednich.
Egzekucje należności Państwowego Banku Rolnego, zarówno z tytułu własnych wierzytelności, jak i z tytułu kredytu z funduszów powierzonych do likwidacji lub administracji, udzielonego przez Banki lub przed objęciem przez Bank likwidacji lub administracji, odbywają się trybem przewidzianym dla ściągania należności i opłat skarbowych.
Stosunek służbowy Dyrekcji i pracowników Państwowego Banku Rolnego ustali rozporządzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zasady, że pracownicy stali Państwowego Banku Rolnego winni mieć zapewnioną emeryturę, przy stworzeniu kasy emerytalnej, o ile możności wspólnej z innemi przedsiębiorstwami państwowemi.
Do czasu wydania przepisów o służbie w Państwowym Banku Rolnym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów stosunek służbowy członków Dyrekcji ureguluje Minister Reform Rolnych przy zachowaniu zasad niniejszego rozporządzenia. Stosunek służbowy innych pracowników Państwowego Banku Rolnego ureguluje Dyrekcja Państwowego Banku Rolnego w granicach upoważnień danych jej przez Ministra Reform Rolnych.
Z chwilą wydania statutu Banku (§ 1) traci moc obowiązującą statut Państwowego Banku Rolnego ogłoszony, jako załącznik ustawy z dn. 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. № 59, poz. 369).

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz z Ministrem Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
2 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
3 § 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
4 § 7 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
5 § 7a dodany przez art. 1 pkt 5 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
6 § 8 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
7 § 9 zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
8 § 9a dodany przez art. 1 pkt 8 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
9 § 9b dodany przez art. 1 pkt 8 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
10 § 10 zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
11 § 11 zmieniony przez art. 1 pkt 10 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
12 § 12 zmieniony przez art. 1 pkt 11 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
13 § 13 zmieniony przez art. 1 pkt 12 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
14 § 14 zmieniony przez art. 1 pkt 13 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
15 § 15 zmieniony przez art. 1 pkt 14 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
16 § 18 zmieniony przez art. 1 pkt 15 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
17 § 18a dodany przez art. 1 pkt 16 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
18 § 20 zmieniony przez art. 1 pkt 17 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.
19 § 21 zmieniony przez art. 1 pkt 18 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego (Dz.U.28.38.356) z dniem 26 marca 1928 r.