Zmiany w tymczasowej komunikacji towarowej pomiędzy polskim Śląskiem Górnym z jednej strony a resztą Polski (włączając w to stacje zarządzanych przez Polskę kolei obszaru W.M. Gdańska) z drugiej strony, przez niemiecki Śląsk Górny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.115.921

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 października 1923 r.
o zmianach w tymczasowej komunikacji towarowej pomiędzy polskim Śląskiem Górnym z jednej strony a resztą Polski (włączając w to stacje zarządzanych przez Polską kolei obszaru W. M. Gdańska) z drugiej strony, przez niemiecki Śląsk Górny.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalaniu taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) oraz art. 438 polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 44, poz. 371) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o wprowadzeniu powyższej komunikacji tymczasowej (Dz. U. R. P. z r. 1923 № 5, poz. 30) przeprowadza się następujące zmiany:

"1. Ust. 7) rozdział B otrzymuje następujące brzmienie:

7) do art. 11 Konwencji Międzynarodowej:

Obliczanie przewoźnego.

Należności przewozowe i inne opłaty oblicza się stosownie do użytej faktycznie drogi przewozu, mianowicie:

a) pomiędzy stacjami polskiego Śląska Górnego a granicą Państwa pod Kostowem (Costau) za łączną odległość pomiędzy stacjami polskiego Śląska Górnego a Granicą Państwa pod Lublińcem (według zeszytu J polskiego Wykazu odległości taryfowych) z dołączeniem do niej odległości 70 km. za odcinek od granicy Państwa pod Lublińcem do granicy Państwa pod Costau, - na zasadach górnośląskiej taryfy sąsiedzkiej.

b) pomiędzy Granicą Państwa pod Łęką a stacjami polskiemi (z wyjątkiem polsko-górnośląskich), jak również w komunikacji ze stacjami zarządzanych przez Polskę kolei obszaru W. M. Gdańska - pomiędzy Granicą Państwa pod Łęką a Tczewem - na zasadzie wewnętrznej taryfy polskiej, pomiędzy Tczewem a stacjami zarządzanych przez Polskę kolei obszaru W. M. Gdańska na zasadzie taryf wewnętrznych, obowiązujących na tym obszarze".

2.
W ust. 8) b) rozdz. B. w zdaniu drugiem skreśla się słowa: "Polskiego Śląska Górnego i na stacjach".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1923 r.