Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.7.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 stycznia 1920 r.
w sprawie zmian w towarowych taryfach kolejowych w Małopolsce i na Śląsku.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, co następuje:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE.

Okręgi Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.

A.

Miejscowa taryfa towarowa b. austrjackich kolei państwowych, część II, zeszyt 2, z 1 stycznia 1918 r.

Z dniem 15 lutego 1920 r. znosi się powyższą taryfę prócz wykazu odległości kilometrycznych.

B.

Miejscowa taryfa towarowa austrjackich kolei państwowych (linje normalnotorowe) część II; zeszyt 1, z 1-go marca 1919 r.

Z dniem 15 lutego 1920 r. należy w powyższej taryfie przeprowadzić następujące zmiany:

Na karcie tytułowej należy:

a) po słowach: "betriebenen Privatbahnen" wpisać "oraz dla prywatnych kolei lokalnych, zarządzanych przez Państwo na rachunek właścicieli".
b) skreślić słowa "längstens bis 31 Dezember 1919" ..............................

aż po słowa: "auf das Heft 1 verwiesen ist".

Na stronie 5-tej należy:

a) skreślić:

"B. I. 1. Verkehr mit den Stationen der Linie Klostergrab-Moldau.-.........46"

aż po: "4. Verkehr mit den Stationen der Lokalbahn Eisenerz-Vordernberg ..........49".

b) cyfry 5 i 6 oznaczyć cyframi "1 i 2".

Na stronie 7-ej należy:

1) Wiersz dziesiąty i jedenasty z góry skreślić a w jego miejsce wpisać:

"Wykaz odległości kilometrycznych dla państwowych linji kolejowych normalno-torowych (St. B.), dla normalnotorowych linji kolei prywatnych, zarządzanych przez Państwo na własny rachunek (P. B. 5.) i dla normalnotorowych linji kolei prywatnych, zarządzanych przez Państwo na rachunek właścicieli (P. B. E.), objęty jest oddzielnym zeszytem.

2) Ustęp drugi, zaczynający się od słowa: "flenderungen i t. d." w całości skreślić a w jego miejsce wpisać:

"Zmiany, uzupełnienia i sprostowania, jak niemniej zniesienie niniejszej taryfy towarowej poda sie; do publicznej wiadomości sposobem, ustawą przepisanym.

3) W ustępie 3-cim, zaczynającym się od słów: "3- Dez Lokalguter-tarif der i t d." skreślić: ustępy A. b) i A. c) od słów: "dem Tarif, Teil II. Heft 2", po słowa "der Post K-23) a z ustępu: "B" słowa: "A (mittleres Staatsbahngebiet)", B. (südwesfcliches Staatsbahngebiet), wpisać natomiast w ustępie 3. A a) po słowie ("P. B. S.)" następujące zdanie: "jak niemniej dla normalno-torowych kolei lokalnych, zarządzanych przez Państwo na rachunek właścicieli (P. B. E.)".

Na stronie 8-ej skreślić tekst ustępu 4. I. a) od słów "flus Gruppe A." do "Zellendorf-Sigmundsherberg".

Na stronie 9-ej skreślić w całości:

1) ustęp, zaczynający się od słów "Mus Gruppe B" do "Wels-Passau"
2) z ustępu 4 I. b) skreślić:
a) od słów: "Aus Gruppe A po słowa: "Spalato Knin".
b) z ustępu "Lokalbahnen" od słów: "Aus Gruppe A. Mittleres Staatsbahngebiet. 1. Asch." i t. d. po słowa "Wolfsberg-Unterdrauburg" (str. 10).

Dalej na 10-tej stronie:

1) skreślić:
a) cały ustęp od: "II. Linien, fur welche besondere Tarife bestehen" po słowa: "Lokalbahn Eisenerz Vordernberg".
b) z ustępu "III. Ueberfuhrstrecken" słowa od: "Aus Gruppe B" po...........

"Pontafel-Pontebba".

c) z ustępu: "flus Gruppe C." słowa: "Itzkany-Burdujeni", "Landes-grenze bei Leiuchów-Orlo i Nowosielica (oester.)-Nowosielica (russ.)"
2) wpisać natomiast, zamiast ustępu: "Aus Gruppe C. Nordóstliches Staatsbahngebiet. Lemberg-Belżec-Tornaszów *)," jako nowy ustęp, następujący tekst:
b) Linie, za które należytości przewozowe oblicza się osobno:
Kolejlokalna:Borki Wielkie-Grzymałów.
""Chabówka-Zakopane,
""Delatyn-Kołomyja-Stefanówka (Stefanesti),
""Dolina-Wygoda
""Drohobycz-Truskawiec-Zdrój,
""Frysztat n. Ś.- Karwina,
""Goleszów -Ustroń,
" (e)" (e)Kołomyjskie,
""Kraków-Kocmyrzów z odgałęzieniem Czyżyny-Mogiła
""Lwów-Bełżec-Tomaszów *)
""Lwów-(Kleparów)-Jaworów,
""Lwów-Podhajce,
""Lwów-Stojanów,
""Muszyna-Krynica
""Nowy Targ-Suchahora,
""Piła-Jaworzno,
""Sapieżanka-Krystynopol,
""Tarnopol-Zbaraż,
""Tarnów-Szczucin,
""Trzebinia-Siersza Wodna,
""Trzebinia-Skawce z linją, łączącą Trzebinię dworzec kolei lokalnej z Trzebinią dworcem P. K. P.
" (e)" (e)wschodnio-galiyjskie.

Linje, dla których istnieją osobne taryfy:

"Pałahicze-Tłumacz".

Na stronie 13-ej w wierszu drugim z dołu w ustępie "Zu E. B. R. § 69 (Zahlung der Fracht)" i t. d. po słowie: "Staatsbahnen" wpisać:

"i w stacjach kolei lokalnych, zarządzanych na rachunek właścicieli (P. B. E.)".

Na stronie 14-ej skreślić cały ustęp a) od słów:

"in den Stationen Bakov" po słowa: "je einmal gerechnet".

Na stronie 16-ej skreślić ustępy a), c), d) i e) pod nagłówkiem: "II. Fur nachstehende Bahnen",

Na stronach, 19 i 20-ej skreślić w zupełności cały ustęp: "2. Anwendung der Wagenladungsfrachtsatze" i t. d. po "aus dem zugehórigen Fracht-briefe beizubringen".

Tekst strony 21-ej skreślić w całości.

Na stronie 22-ej:

1. skreślić:

a) w ustępie "Zu Abschnitt A-V." słowa:

"Przepisy co do załadowania i wyładowania przesyłek i t. d. po: "zawarte są w rozdziale A-III-2" (zob. uzupełnienie tego ustępu w Monitorze Polskim Ns 227).

b) cały ustęp: "Zu Abschnitt B-ll-a-1. Pferde, Fohlen i t d.

2. wpisać natomiast w ustępie: "Zu Abschnitt B-II-B-3. Geflügel" po słowie "berechnet" jako nowy ustęp: "Na kolejach lokalnych: Delatyn- Kołomyja-Stefanówka (Stefanesti), Kraków-Kocmyrzów z odgałęzieniem Czyżyny-Mogiła, Lwów (Kleparów)-Jaworów, Lwów-Podhajce, Lwów- Stojanów, Sapieżanka - Krystynopol, Tarnopol-Zbaraż, na Kołomyjskich kolejach lokalnych i kolejach lokalnych Wschodnio-Galicyjskich oblicza się należytości przewozowe za rzeczywistą wagę przesyłki, najmniej za 2400 kg. za wagon i list przewozowy a mianowicie: przy nadaniu jako przesyłka pośpieszna według stawek za pośpieszne przesyłki ulgowe (ermässigtes Eil-gut), przy nadaniu zaś jako przesyłka zwyczajna według stawek klasy I.

Na stronie 23-ej należy cały tekst skreślić i zastąpić go nowym o następującem brzmieniu:

Do rozdziału C. klasyfikacji towarowej.

Uzupełnienie klasyfikacji towarowej.

ArtykułKlasyfikacjaUwaga.
za ilości poniżej 5000 kg,przy opłacie należytości przewozowych (przesyłka zwyczajna)
najmniej za 5000 kg. za wagonza rzeczywistą wagę przesyłki, najmniej za
10.000 kg. za wagonładowność użytego wagonu
Koks, wszelkiego rodzaju popioły i szlaki koksowe, z poz. K-23. Sól, z poz. S-5-a).

a) sól kamienna i morska.....

b) warzonka. i to albo nieopakowana, albo opakowana, albo tylko jako sól topkowa w papier owinięta, oraz sól fabryczna.

c) sól bydlęca, denaturowana (do użytku ludzkiego niezdatna), ziarnista lub w cegiełkach (Viehsalzlecksteine).

Węgiel, kamienny, z poz. K-23.

Ziemniaki, poz. K-7

*) Przy użyciu wagonu o sile nośnej 20.000 kg. i wyżej, conajmniej za 15.000kg.
--C.*)
IIIIII
IIAA
AAC
--C.**)
--Sp. t. 3.

**) Całowagonowe przesyłki węgla kamiennego z poz. K-23 ze stacji kolei lokalnych Piła-Jaworzno i Trzebinia-Siersza Wodna-Skawce a mianowicie ze Szybu Sobieskiego, Jaworzna i Sierszy Wodnej, do stacji P. K. P. Małopolski i Śląska Cieszyńskiego oblicza się na podstawie sumarycznych odległości kilometrycznych od stacji nadawczej do stacji P. K. P. Małopolski i Śląska Cieszyńskiego (przyrachowanie).

Obliczanie należytości przewozowych za całowagonowe przesyłki węgla kamiennego między stacjami P. K. P., między któremi najkrótsza odległość kilometryczna wypada przez szlaki kolei żelaznych Piła-Jaworzno i Trzebinia-Skawce uskutecznia się na podstawie sumarycznych odległości kilometrycznych, zestawionych przez dodanie odległości kilornetrycznych K K. P. i kolei lokalnych Piła-Jaworzno i Trzebinia-Skawce (Komunikacja przejściowa).

Na stronie 29-ej w tabeli "Zuschlagfristen" skreślić ustęp a) ze wszystkiemi uwagami od słów"a) in den Stationen Bakov" po ...................."je einmai gerechnet".

Na stronie 30-ej pod nagłówkiem "II £ur nachstehende Bahnen" skreślić ustępy b) i c) od słów"b) fur die Bahn Linz" .................... po: "Koritschan...................24a

Tekst strony 32-ej skreślić w całości.

Tekst stron 34, "35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 i 43 skreślić w całości z wyjątkiem napisu na stronie 42 następującego brzmienia: "c. Uebefuhrstrecken".

Na stronie 44-ej zamiast: "4. Brody - Radziwiłłów", "5. Podwołoczyska - Wolotschisk" wpisać: "1. Brody - Radziwiłłów, 2. Podwofoczyska - Wotoczyska".

Na stronie 45-ej skreślić w całości ustęp 3.

Na stronach 46 do yi skreślić wszystkie ustępy począwszy od: "1. Verkehr mit den Stationen der Linie Klostergrab" i t. d. Jako nowy ustęp wpisać pod nagłówkiem następujący tekst:

Komunikacja z łącznicami (Ueberfuhrstreckeri) i kolejami lokalnemi,

W komunikacji z kolejami lokalnemi, wymienionemi we wstępie pod 4-1-b, 4-11 i 4-111 oblicza się należytość przewozową w ten sposób, że dodaje się stawki przewozowe kolei lokalnych względnie łącznic do stawek od i do stacji przejściowych na linje P. K. P.

Uwaga. Co do węgla ze stacji kolei lokalnych Piła-Jaworzno, Trzebinia - Siersza Wodna i Trzebinia - Skawce oraz w komunikacji przejściowej przez te koleje lokalne zob. deklasyfikację na stronie 23-ej.

Na stronie 52-ej skreślić cały tekst jedenastu wierszy z góry od: "c) Fur Gesammtentfernungen" do: "bis d) sinngemasśe Anwendung".

Na stronach 52 i 53 skreślić:

a) w nagłówku ustępu 111 słowa: "(Tarif. Teil. II. Heft 2)".
b) ustępy a) - h),od "Brux - Lobositzer"... po "Zeltweg - Wolfsberg. P. B. E."
c) .cały ustęp 3) od s'ów: "3. Besondere Bestimmungen" po "Kolomea - Stefanówka... siehe Tarif. Teil II. Heft 2 flbschnitt 11°.

Na stronie 53-ej w miejsce skreślonego ustępu 3) wpisać:

3. Specjalne postanowienia.

W komunikacji między stacjami kolei lokalnej Lwów- Podhajce (wyjąwszy Lwów i Lwów-Podzamcze) względnie między stacjami kolei lokalnej Lwów- Stojanów (wyjąwszy Lwów i Lwów-Podzamcze) z jednej a stacjami P. K. P., położonemi na zachód i południe od Lwowa albo po za te stacje z drugiej strony, oblicza się należytość przewozową na podstawie stawek przewozowych, uzyskanych po myśli postanowień punktu 1. i 2. od i do stacji przejściowej Lwów.

Obliczenie przewoźnego przy uwzględnieniu stawek, uzyskanych przez ich dodanie od i do stacji Lwów - Podzamcze, jest w tej komunikacji nawet wtedy wykluczone, jeśli taką wskazówkę umieścił nadawca w liście przewozowym.

Jeżeli należytość przewozowa przez Potutory jest tańszą, należy zastosować tę należytość.

W komunikacji między stacjami wschodnio-galicyjskich kolei lokalnych (wyjąwszy Berezowica-Ostrów) a stacjami P. K. P. (wyjąwszy Tarnopol, dla której najkrótszą odległość stanowi ruta przez Tarnopol, oblicza sję należytość przewozową na podstawie stawek przewozowych, uzyskanych po myśli postanowień punktu 1 i 2 od i do stacji przejściowej Tarnopol. W tym wypadku jest obliczenie przewoźnego przy uwzględnieniu stawek, uzyskanych przez ich dodanie od i do stacji Berezowica-Ostrów nawet wtedy wykluczone, jeśli tak przepisze nadawca w liście przewozowym. Jeżeli jednak należytość przewozowa, uzyskana przez dodanie stawek od i do Berezowicy-Ostrowa, Kopyczyniec lub Wygnanki jest tańszą od należytości przewozowej, obliczonej przez Tarnopol, należy zastosować tę tańszą należytość.

Na stronach 54 i 55:

1) skreślić:
a) ustępy 1 i 2 po sfowa: "zusammen (79 km.) 356 h.".
b) w zdaniu, zaczynającem się od "Es ist daher sowohl..... i t. d." słowa: sowohl in Beispiele 1. wie 2.".
c) cały ustęp 3-ci.
2) wpisać natomiast po nagłówku "D. Besondere Fälle" i t. d. następujący nowy ustęp:

"W tych połączeniach stacyjnych, w których droga, prowadząca przez koleje lokalne jest krótszą od drogi, prowadzącej przez linje P. K. P., oblicza się należytość przewozową za dłuższą przestrzeń P. K. P., jeżeli stawki przewozowe za tę przestrzeń są tańsze".

Tekst stron 56 - 67 skreślić w całości.

Na stronach 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 i 95 skreślić stawki przewozowe taryf wyjątkowych 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 6a, 6b, 8a i 8b.

Tekst stron 96-101 skreślić w zupełności.

Na stronie 102-ej wpisać, co następuje:

Tabela opłat na kolei lokalnej Pałahicze-Tłumacz.

KilometryPrzesyłki pośpiesznePrzesyłki zwyczajne
Zwyczajnezniżone i szczególnie zniżoneprzestrzenneklasaklasy wagonowe
IIIABCSp. 1Sp. 2Sp. 3Wyjątkowa taryfa 4
abc
Halerzy za 100 kg.Za 1 m.2 powierzchni
1-8288168214148126988272827472408282326

Na stronie 105-ej skreślić cały tekst ustępu: "Verzeichnis der Ausnahmetarife" z wyjątkiem taryf 4a, 4b, 4c i 4e.

Na stronach 106 i iuj skreślić w całości ustępy 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) i 9).

Taryfy wyjątkowe: la, lb, lc, 2a, 2b, 2c, 2f, 2i, 3a, 3b, 6a, 6b, 6c, 8a, 8b, 9a, 9c, 9f, 91, 13a, 13b, 13c, 13d, 17c, 17f, 20, 22a, 22b, 26a, 26b i 36 znosi się.

Wobec tego należy skreślić w całości tekst stron 108-119 i 122-168.

Na stronie 120 i 121-ej:

w wyjątkowych taryfach 4a, 4b, 4c i 4e:

1) w miejsce ustępu: "Geltungsbereich: Von und nach allen Statlonen" wpisać:

"Obręb ważności: Od i do wszystkich stacji z wyjątkiem stacji kolei lokalnych: Delatyn Kołomyja-Stefanówka (Stefanesti), Kraków-Kocmyrzów z odgałęzieniem Czyżyny-Mogiła, Lwów (Kleparów)-Jaworów, Lwów-Podhajce, Lwów-Stojanów, Sapieżanka-Krystynopol, Tarnopol-Zbarai, stacji Kołomyjskich kolei lokalnych i kolei lokalnych Wschodnio-galicyjskich".

2) przy wyjątkowej taryfie 4 e (strona 121) dodać na końcu "uwaga; Zobacz także na stronie 22 ustęp: "Zu Abschnitt B-II-e-B-3. Geflügel."

Na stronach 171-172 skreślić tekst wykazu "Verzeichnis" z wyjątkiem stacji: "Borysław - Tustanowice, Lwów - Podzamcze, Nadbrzezie - Port (Weichselhafen), Bogumin (Oderberg), Podgórze-Wisła i Cieszyn (Teschen)".

Tekst stron 174-179, aż po ustęp: "Borysław - Tustanowice" skreślić w całości.

Tak samo tekst stron 180 - 193 po ustęp "Lemberg-Podzamcze".

Na stronie 193-ej skreślić ponadto tekst ustępu "Leoben".

Na stronach 194-198 skreślić tekst ustępów; "Lindau, - Reutin", "Linz" "Lobositz", "Melnik", "Mistelbach", "Nachod", "Nennowitz", "Neutitschein Nordbahnhof", "Nimburg", "Nowosielitza", "Mussdorf Metallzentrale", "Oberleutensdorf", Mober-Moschtieniti", i "Obernitz".

Tekst stron 201-211 skreślić w całości z wyjątkiem ustępu: "Podgórze Wisła" (na stronie 203).

Na stronie 212-ej skreślić cały ustęp: "Teletz - Skali".

Na stronach 213-224 skreślić cały tekst, począwszy od ustępu: "Tetschen" .................... po słowa "ohne Zuschlag".

Na stronach 223-248 skreślić w całości tekst rozdziałów: "IX. Reexpeditionsbestimmungen", X. Güternebenstellen" i "XI. Staatsbureaux".

Na stronie 249-ej skreślić wszystkie stacje z wyjątkiem Bielska (Bielitz), Jasła, Krakowa, Lwowa, Przemyśla i Cieszyna.