Zmiany w statucie Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.81.582

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 września 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. w sprawie statutów towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz zmiany statutów instytucyj kredytowych, zatwierdzonych w drodze ustawodawczej przez b. władze zaborcze (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 326) zarządza się co następuje:
Zezwala się Piotrkowskiemu Towarzystwu Kredytowemu Miejskiemu, mającemu siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim, na następującą zmianę w jego statucie (ustawie):

§ 16. otrzymuje obecnie brzmienie następujące:

"Należne Towarzystwu corocznie sumy wnoszone będą w dwóch półrocznych terminach równemi ratami, zgóry, gotowizną lub ubiegłemi kuponami i wylosowanemi listami zastawnemi, przyczem część raty, przeznaczona na umorzenie, może być w ciągu 6-ciu tygodni od dnia płatności raty wnoszona w listach zastawnych niewylosowanych Towarzystwa o tem samem oprocentowaniu i tej samej serji, w jakich udzielona została pożyczka - podług wartości nominalnej tych listów."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.