Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.118.781

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1920 r.
w przedmiocie zmian w spisie wyższych zakładów naukowych, których ukończenie daje prawo do dodatku za studja wyższe do zasadniczej płacy funkcjonarjuszów państwowych.

Na podstawie przepisów o dodatku za studia wyższe do zasadniczej płacy funkcjonarjuszów państwowych, zawartych w siedmiu ustawach z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu tych funkcjonarjuszów, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z t. roku, № 65 poz. 429 - 435, a w uzupełnieniu rozporządzenia swego z dnia 5 sierpnia b. r. o dodatkach do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ustaw Rz. P. z 1920 r. № 77 poz. 521) Rada Ministrów, w wykonaniu uchwał swych z dnia 4 października i dnia dzisiejszego, zarządza co następuje:
§  1. Do wykazu uniwersytetów i szkół wyższych, równorzędnych uniwersytetom tudzież udzielanych przez nie świadectw (dyplomów) podanego w załączniku № 4 do rozporządzenia z dnia b sierpnia 1920 r. (Dz. Ustaw Rz. P. z 1920 r. № 77 poz. 521) wprowadza się następujące zmiany:
1) w części "C. Niemcy": ustępie trzecim: "Politechniki" - skreśla się politechnikę w "Göthen".
2) w części "D. Rosja" dodaje się nowy ustęp ósmy w brzmieniu: "Konstantynowski instytut Mierniczy w Moskwie", w końcu zaś części "D" ostatni nowy punkt w brzmieniu:

"przy studjach mierniczych w Instytucie Konstantynowskim" - dyplom inżyniera, dający prawo do rangi X lub XII klasy w b. służbie państwowej rosyjskiej.

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje począwszy od dnia 1-go lipca r b.