Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1073

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1923 r.
w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. *

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia wzgl. produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41, poz. 248) oraz ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30 poz. 183) zarządza się co następuje:
1)
Ustanowioną w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1024) opłatę akcyzową od słodu przerabianego na piwo w b. dzielnicy rosyjskiej podwyższa się z kwoty 2.880.000 do kwoty 5.760.000 mk. polskich od każdych 16,38 kg. (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do przeróbki na piwo.
2)
Opłatą akcyzową, jaką uiszczać mają browary przerabiające w ciągu roku nie więcej niż 32.766 kg. (dwa tysiące pudów) słodu, podwyższa się z kwoty 2.400.000 do kwoty 4.800.000 mk. polskich od każdych 16.38 kg. (jednego puda) wagi słodu.
Ustanowioną w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1024) opłatę, akcyzową od piwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem. Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy rosyjskiej z zagranicy podwyższa się z kwoty 4.800.000 do kwoty 9.600.000 mk. od każdych 100 litrów piwa.
Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1024) opłatę akcyzową od brzeczki piwnej, określoną od hektolitra tej brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu zależnie od rozmiarów rocznej produkcji browaru na obszarze b. dzielnicy austrjackiej podwyższa się, jak następuje:
a)
dla browarów, przerabiających do 10.000 hekt. piwa z kwoty 276.000 do kwoty 552.000 mk. p.
b)
dla browarów, przerabiających do 30.000 hektolitrów piwa z kwoty 282.000 do kwoty 564.000 mk. polskich.
c)
dla browarów, przerabiających do 50.000 hektolitrów piwa z kwoty 288.000 do kwoty 576.000 mk. polskich.
d)
dla browarów, przerabiających do 70.000 hektolitrów piwa z kwoty 294.000 do kwoty 588.000 mk. polskich.
e)
dla browarów, przerabiających ponad 70.000 hektolitrów piwa z kwoty 300.000 do kwoty 600.000 mk. polskich.
Postanowienia § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1024) dotyczące zwrotu opłat pobranych od piwa wywożonego za granicę zmienia się o tyle, że:
1)
wywożącym piwo zwraca się bez względu na zawartość ekstraktu w pierwotnej brzeczce, z której to piwo wyrobiono, za każdy hektolitr piwa po 2.400.000 mk. polskich.'
2)
wytwórcom piwa zwraca się za każdy stopień ekstraktu wywiezionego piwa z wytwórni za granicę po 430.000 mk. polskich.
Paragraf 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1024) w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje brzmienie następujące:

"Od piwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy austrjackiej z zagranicy pobiera się oprócz opłaty celnej dodatkową opłatę akcyzowy od każdego hektolitra piwa i każdego stopnia ekstraktu pierwotnej brzeczki podstawowej po 600.000 marek polskich, najmniej jednak 9.600.000 marek polskich".

Ustanowiony w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1024) podatek od piwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej i na obszarze województwa śląskiego, ustala się w sposób następujący:

Podatek od jednego hektolitra piwa słabego sporządzonego z brzeczki podstawowej, zawierającej do 8% ekstraktu, wynosi przy produkcji rocznej

od pierwszych10.000hektolitrówpo4,320.000mk.p.
za dalsze20.000""4,560.000""
powyżej30.000""4,800.000""

Powyższy podatek oblicza się od piwa pełnego o zawartości powyżej 8-13% ekstraktu brzeczki podstawowej przy produkcji:

1)do 10,000 hektolitrów po7,140.000mk.p.
2)za dalsze 20.000 hektolitrów po7,420.000""
3)powyżej 30.000 hektolitrów po7,800.000""
za każdy hektolitr.

Od piwa mocnego o zawartości powyżej 13% ekstraktu brzeczki podstawowej dolicza się do stopy podatkowej, unormowanej dla piwa pilnego, za każde dalsze 4% ekstraktu brzeczki podstawowej połowę stopy podatkowej, ustanowionej dla piwa słabego.

Ustanowiony § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1024) podatek od warek domowych podnosi się do kwoty 1.500.000 mk. polskich od hektolitra.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
* Z dniem 1 stycznia 1924 r. dla przerachowania kwot pieniężnych, zawartych w nin. rozporządzeniu stosowany będzie frank złoty wedle kursu obowiązującego dla przerachowania tegoż franka na marki polskie w dniu wejścia w życie nin. rozporządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.137.1148).
1 § 2 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie sprostowania błędu (Dz.U.23.137.1160) z dniem 31 grudnia 1923 r.
2 § 5 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie sprostowania błędu (Dz.U.23.137.1160) z dniem 31 grudnia 1923 r.