Zmiany w podatku rolnym. - Dz.U.1989.49.275 - OpenLEX

Zmiany w podatku rolnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.49.275

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 sierpnia 1989 r.
w sprawie zmian w podatku rolnym.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, ustalony według skali określonej w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53 i Nr 35, poz. 192), nie może przekraczać 50% podstawy opodatkowania.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych poczynając od roku podatkowego 1989.