Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.15.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 lutego 1935 r.
w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych W okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.

Na podstawie art. 3 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) w brzmień u rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 916) zarządzam co następuje:
Istniejący w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie 3 Urząd Skarbowy w Warszawie znosi się a jego czynności przekazuje się 15 Urzędowi Skarbowemu w Warszawie.
Istniejący w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie 34 Urząd Skarbowy w Warszawie otrzymuje nazwę: "3 Urząd Skarbowy w Warszawie".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1. kwietnia 1935 r.