Zmiany w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, kas skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Brześciu n/B.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.85.628

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 listopada 1929 r.
w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, kas skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Brześciu n/B.

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art. 33 ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogłoszonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411) i art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550) zarządzam co następuje:
Z okręgu urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych oraz kasy skarbowej w Lidzie wyłącza się obszar powiatu szczuczyńskiego, utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 307) i tworzy się dla tego obszaru osobny urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych oraz osobną kasę skarbową z siedzibą w Szczuczynie.
Istniejące dotychczas przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Lidzie komisję szacunkową do spraw podatku dochodowego oraz komisję szacunkową do spraw podatku przemysłowego znosi się i równocześnie tworzy się przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Lidzie jako też przy nowoutworzonym urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Szczuczynie nowe komisje szacunkowe do spraw podatku dochodowego oraz nowe komisje szacunkowe do spraw podatku przemysłowego w składzie 8 członków i tyluż zastępców po jednej komisji dla obszaru każdego z wymienionych wyżej urzędów do spraw każdego podatku.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1930 r.