Zmiany w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izby skarbowej grodzkiej oraz izby skarbowej okręgowej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.50.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 czerwca 1930 r.
w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izby skarbowej grodzkiej oraz izby skarbowej okręgowej w Warszawie. *

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam co następuje:
Znosi się istniejące w okręgach administracyjnych izby skarbowej grodzkiej oraz izby skarbowej okręgowej w Warszawie urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych a na ich miejsce tworzy się nowe urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych, a mianowicie:
1)
w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej:
a)
I grodzki urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w Warszawie i
b)
II grodzki urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w Warszawie,
2)
w okręgu administracyjnym izby skarbowej okręgowej w Warszawie:
a)
okręgowy urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych z siedzibą w Warszawie;
b)
urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych z siedzibą w Płocku;
c)
urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych z siedzibą w Skierniewicach;
d)
urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych z siedzibą we Włocławku.
Urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych z siedzibą w Płocku obejmuje obszary powiatów: płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, rypińskiego i mławskiego.

Urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych z siedzibą w Skierniewicach obejmuje obszary powiatów: skierniewickiego, rawskiego, łowickiego, błońskiego i sochaczewskiego.

Urząd zaś skarbowy akcyz i monopolów państwowych z siedzibą we Włocławku obejmuje obszary powiatów: włocławskiego, kutnowskiego, nieszawskiego i lipnowskiego.

Dotychczasowe agendy zniesionych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych przechodzą do terytorjalnie właściwych nowoutworzonych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1930 r.

Równocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe przepisy, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.

* Z dniem 7 lipca 1933 r. nin. rozporządzenie traci moc w części dotyczącej organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie (Dz.U.33.49.387).
1 § 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 15 października 1931 r. w sprawie zmiany granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie (Dz.U.31.97.744) z dniem 1 listopada 1931 r.