Zmiany w organizacji urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.7.39

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 stycznia 1939 r.
o zmianach w organizacji urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie.

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządzam, co następuje:
Ustanawia się:
1)
graniczny drogowy urząd celny w Podspadach,
2)
w Suchej Górze oddział kolejowy Urzędu Celnego w Czarnym Dunajcu, pod nazwą: Oddział Urzędu Celnego w Czarnym Dunajcu - Sucha Góra Orawska,
3)
posterunek celny w Głodówce.
a)
Urzędowi Celnemu w Podspadach nadaje się uprawnienia urzędów celnych II klasy.
b)
Oddziałowi Urzędu Celnego w Czarnym Dunajcu - Sucha Góra Orawska nadaje się uprawnienia do dokonywania odpraw celnych osób i bagażów w przywozie i wywozie.
c)
Do zakresu działania Posterunku Celnego w Głodówce należy odprawa celna osób i ich środków lokomocji, dokonywana w czasie obowiązującym graniczne urzędy celne, ustanowione przy drogach kołowych.
Znosi się Urząd Celny w Łysej Polanie, Jurgowie i Chochołowie.
Likwidację Urzędów Celnych w Łysej Polanie i Jurgowie porucza się Urzędowi Celnemu w Podspadach, likwidację zaś Urzędu Celnego w Chochołowie - Urzędowi Celnemu w Czarnym Dunajcu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.