Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.611

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 1921 r.
w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41, poz. 248) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. 1 Ustanowioną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. dzielnicy austrjackiej (Dz. U. R. P. № 50 poz. 306) opłatę akcyzową od brzeczki piwnej, określoną od hektolitra tej brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu zależnie od rozmiarów rocznej produkcji browaru podwyższa się, jak następuje:
a) dla browarów przerabiających do 10,000 hl. piwa do 3.450 marek polskich,
b) dla browarów przerabiających do 30,000 hl. piwa 3.525 marek polskich,
c) dla browarów przerabiających do 50,000 hl. piwa do 3.600 marek polskich,
d) dla browarów przerabiających do 70,000 hl. piwa do 3.675 marek polskich,
e) dla browarów przerabiających ponad 70,000 hl. piwa do 3.750 marek polskich.
§  2. 2 Zapasy brzeczki piwnej oraz piwa, jakie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia znajdować się będą w browarach, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu, a mianowicie pobraną będzie od zapasów brzeczki względnie piwa znajdującego się w browarach dodatkowa opłata w wysokości różnicy między opłatą uiszczoną już poprzednio, a przypadającą na podstawie postanowień § 1 niniejszego rozporządzenia (§ 5 niniejszego rozporządzenia).
§  3. 3 Postanowienie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 50, poz. 306) dotyczące zwrotu opłat pobranych od piwa wywożonego zagranicę zmienia się o tyle, że:
1) wywożącym piwo zwraca się, bez względu na zawartość ekstraktu w pierwotnej brzeczce, z której to piwo wyrobiono, za każdy hektolitr piwa po 18.000 marek polskich;
2) wytwórcom piwa zwraca się za każdy sto pień ekstraktu wywiezionego piwa po 3.600 ma rek polskich.
§  4. 4 (uchylony).
§  5. 5 Od piwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy austrjackiej z zagranicy pobiera, się oprócz opłaty celnej dodatkową opłatę akcyzową od każdego hektolitra piwa i od każdego stopnia ekstraktu pierwotnej brzeczki zarodowej po 3.750 marek polskich.
§  6. Pozostałe postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. (Dz. U. Rz. P. № 50, poz. 306), a w szczególności także postanowienia co do sposobu opodatkowania warów zgłoszonych przed dniem obowiązywania podwyższonej opłaty akcyzowej od brzeczki piwnej, lecz dopiero po tym terminie urzędownie sprawdzonych, dalej postanowienia co do obowiązku zgłoszenia zapasów brzeczki piwnej oraz piwa znajdujących się w browarach i hurtownych składach piwa w przeciągu ośmiu dni od dnia obowiązywania podwyższonej opłaty, postanowienia karne na wypadek zaniedbania wspomnianego wyżej zgłoszenia zapasów, lub podania nieprawdziwych danych, postanowienia co do sposobu obliczania wysokości należnego wytwórcom zwrotu opłaty od piwa wywożonego zagranicę, oraz zwrotu części opłaty od tych ilości, jakie ubyły przez fermentację lub magazynowanie, w końcu postanowienia co do odpowiedzialności za dodatkową opłatę akcyzową odbiorców piwa, którzy je zakontraktowali przed wejściem w życie podwyższonej opłaty akcyzowej, a otrzymali je po tym terminie, mają zastosowanie także przy opodatkowaniu piwa na podstawie niniejszego rozporządzenia.
§  7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Skarbu.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie ośmiu dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1:

- zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.22.92.851) z dniem 1 listopada 1922 r.

- zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U.22.92.851) z dniem 28 marca 1923 r.

2 § 2 zmieniony przez § 6 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.22.92.851) z dniem 1 listopada 1922 r.
3 § 3:

- zmieniony przez § 7 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.22.92.851) z dniem 1 listopada 1922 r.

- zmieniony przez § 7 rozporządzenia z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U.22.92.851) z dniem 28 marca 1923 r.

4 § 4 uchylony przez § 8 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.22.92.851) z dniem 1 listopada 1922 r.
5 § 5:

- zmieniony przez § 8 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.22.92.851) z dniem 1 listopada 1922 r.

- zmieniony przez § 8 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. (Dz.U.22.92.851) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 1923 r.