Zmiany terytorjalne gmin wiejskich na obszarze województwa poleskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.596

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 czerwca 1928 r.
o zmianach terytorialnych gmin wiejskich na obszarze województwa poleskiego.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 452) o zmianach terytorialnych gmin wiejskich na obszarze województwa poleskiego, w § 15, ustępie 4, wierszu 7, skreśla się wyraz: "Wieżki I", zaś w § 34, w wierszu 9 po wyrazie "Mosty" dodaje się, wyraz "Stepangród".
Wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 452) zmiany terytorjalne gmin wiejskich na obszarze województwa poleskiego, wchodzą w życie z dniem 1 października 1928 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.