Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 28 lipca 1921 r.
w przedmiocie zmian taryfy opłat dla lekarzy dentystów.

Na podstawie § 80 ust. II niemieckiej ustawy przemysłowej i art. 6b. ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. № 64 poz. 385) zarządzam co następuje:
§  1. Opłaty, przewidziane w taryfie opłat dla aprobowanych lekarzy dentystów z dnia 12 stycznia 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej. № 10 poz. 95) podwyższa się dwudziestokrotnie z wyjątkiem pozycji 5, którą podwyższa się dwudziestopięciokrotnie.
§  2. Rozporządzenie w przedmiocie zmiany taryfy opłat dla lekarzy dentystów z dnia 22 lutego 1921 r., (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej № 11 poz. 63) uchyla się.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.