Zmiany taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.61.571

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 31 maja 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej

Na mocy art. 4 punktów 8 i 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia, urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97. poz. 567) zarządza się co następuje,
W "Taryfie kolejowej na przewóz towarów w komunikacji pomiędzy stacjami kolei, położonych w Polsce i na obszarze W. M, Gdańska z jednej, a stacjami kolei niemieckich i kolei Sarry z drugiej strony:
a)
przy przejściu bezpośredniem,
b)
tranzytem przez Czechosłowację,
c)
tranzytem przez Austrję i Czechosłowację", stanowiącej załącznik Nr. 2 do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1926 r. (Dz. U. R P. Nr. 129, poz. 779) i uzupełnionej rozporządzeniami Ministra Komunikacji z dnia 28 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 149). z dnia 11 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23. poz. 186), z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47. poz. 432), z dnia 7 lipca 1937 r. (Dz.. U. K. P. Nr. 60, poz.. 535), z dnia 3 września 1927 r. (Dz. U. K. P. Nr. 79, poz. 693), z dnia 13 września 1927 r. (Dz. U. R, P. Nr. 80, poz. 696), z dnia 27 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 2, poz. 15), z dnia 27 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 194) i z dnia 15 maja 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 542), wprowadza się uzupełnienia i zmiany następujące:
1)
W spisie uczestniczących zarządów kolejowych, ust. 2 b) należy wpisać w porządku alfabetycznym:

"Augsburgcr Lokalbnhn Akliengesellschaft, Lam - Kötzting Lokalbahn Aktiengesellschaft"

Przy nazwach "Handsderf - Priebus - Liehtenberger, Muskau - Teupfitz - Sommerfelder i Rauscha-Freiwalder Eisenbalin" dodatek w nawiasach zmienia się na "(Lausitzcr - Eisenbahn - Aktiengcsellschaft)".

2)
W § 3 punkt 4 w 5-ym wierszu po słowie "taryfy" dodać "(por. Uwagi w załączniku - str. 12)".
3)
W § 6 punkt 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Przewoźne i inne opłaty oblicza się za drogę przewozu według obowiązujących taryf (wewnętrznych, lokalnych lub związkowych) - (zob. jednak punkt 9). Kolej żelazna jest jednak obowiązana do zastosowania taryfy związkowej za pewien odcinek drogi przewozu tylko wtedy, jeżeli nadawca zażądał wyraźnie w liścia przewozowym jej zastosowania i wskazał dokładnie odcinek, dla którego żąda obliczenia przewoźnego według tej taryfy.

Do taryf bezpośrednich, należy także bezpośrednia taryfa dla komunikacji pomiędzy Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec przez obszar, ustąpiony Polsce przez Niemcy i przez obszar W. M. Gdańska (w skróceniu: Taryfa, wschodnio-pruska)",

4)
W § 6 w punkcie 6 w zdaniu pierwszem pomiędzy słowami "niemieckiemi" i "natenczas" wpisuje się słowa następujące: "a żadna taryfa związkowa nie ma zastosowania".
5)
Jako nowy punk!'. 9 § 6 dodaje się:

"9. O ile w komunikacji przez wschodnio-pruskie i polskie linje tranzytowe zastosowano taryfę wschodnio-pruską, pobiera się na rzecz Polskich Kolei Państwowych kolejowo - celną opłatę dodatkową w wysokości. 0,50 mk. od przesyłki",

6)
Dotychczasowy punkt 9 § -u 6 oznacza się jako 10.
7)
W rozdziale E w punkcie 1 po słowie "zboża" dodaje się "roślin strączkowych".
8)
W załączniku "Spis granicznych stacyj przejściowych" w ustępie a) przy stacjach granicznych Jamielnik - Deutsch Eylau (Jamielnik), Simonsdorf - Marienburg (Westpr), Strzebielino - Gross Boschpol, Mośnica - Firchau, Kaczory - Schneidemühl (Zollbf.), Drawski Młyn - Kreuz, Zbąszyń - Neu Bentschen, Lasocice - Fraustadl, Rawicz (Wehrse) - Wehrse, Rawicz - (Korsenz) - Korsenz., Zduny - Freyhan, Łęka - Costau, dodaje się odnośnik "1)". Dotychczasowe odnośniki 1), 2) i 3) przy stacjach {granicznych Lubliniec - Cziasnau i Olza - Annaberg (Oberschles.) zmienia się na 2), 3) i 4).
9)
U dołu str. 12 dodaje się nową uwagę 1):

"W razie żądania zastosowania taryfy wschodnio-pruskiej wskazanie tej stacji przejścia uważa się za nieważne".

10)
Dotychczasowe oznaczenia uwag 1), 2) i. 3) zmienia się na 2), 3) i 4).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 15 maja 1928 r.