Zmiany organizacyjne na wydziałach humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.29.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI
z dnia 7 maja 1951 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Na Wydziałach Humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego tworzy się następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1)
katedrę teorii i praktyki dziennikarstwa,
2)
katedrę historii prasy,
3)
katedrę historii dyplomacji i zagadnień polityki międzynarodowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1950 r.