Art. 2. - Zmiany organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  2.

Do zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu należą:

1)
sprawy polityki przemysłowej i polityki handlu wewnętrznego, a sprawy polityki handlu zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych;
2)
sprawy państwowego przemysłu i handlu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych innym ministrom na mocy przepisów specjalnych;
3)
sprawy handlu zagranicznego, a w szczególności:
a)
prowadzenie rokowań przy zawieraniu umów handlowych oraz nadzór nad ich wykonaniem przy udziale Ministra Spraw Zagranicznych i przy współudziale innych władz zainteresowanych;
b)
regulowanie obrotu towarowego między Polską a zagranicą;
c)
wyznaczanie radców handlowych, attaches handlowych, wyznaczanie i wysyłanie przedstawicieli w sprawach handlu zagranicznego, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych;
4)
sprawy administracji przemysłowej;
5)
sprawy górnicze i administracji górniczej oraz służba geologiczna;
6)
nadzór nad organizacjami i zrzeszeniami przemysłowymi, rzemieślniczymi i handlowymi oraz nad samorządem gospodarczym przemysłu, handlu i rzemiosła;
7)
sprawy nadzoru nad urządzeniami wymagającymi dozoru przemysłowo-technicznego, sprawy probiercze oraz kontroli miar;
8)
sprawy ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych;
9)
sprawy przemysłowego i handlowego szkolenia zawodowego przy współudziale władz zainteresowanych;
10)
inne sprawy przekazane właściwości Ministra Przemysłu i Handlu w drodze przepisów szczególnych.