Art. 13. - Zmiany organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  13.
1.
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Aprowizacji, Spraw Zagranicznych, Odbudowy i Skarbu, każdemu w jego zakresie działania.
2.
W wykonaniu niniejszego dekretu Rada Ministrów w razie potrzeby wyda w formie uchwały dalsze szczegółowe postanowienia o podziale zakresu działania między zainteresowane ministerstwa i urzędy.