Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.102.680

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 października 1920 r.
w przedmiocie zmiany opłat za przewóz osób, psów i bagażu między Polską a Piotrowicami na Śląsku i Cieszynem.

Na mocy dekretu z 7 lutego 1919 (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego 7 kwietnia 1919 (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządzam co następuje:
Mimo przesunięcia granicy państwa Czesko-słowackiego poza stacje Piotrowice na Śląsku i Cieszyn, Kolei Koszycko-Bogumińskiej, odprawiać się będzie osoby, psy i bagaż z Polski do tych stacji loco i naodwrót nadal bezpośrednio, przyczem jednak doliczać się będzie od 1-go listopada r. b.;
1) w komunikacji z Piotrowicami n/S loco:
a) do ceny dotychczasowej biletu całego w pociągach:
zwyczajnychkl.I -14.40mk.,kl.II -7.20mk.,kl.III -3.60mk.
pośpiesznych""21.60"""10.80"""5.40"
b) do opłaty dotychczasowej za przewóz 1-go psa - 2.70 mk.
c) do opłaty za przewóz bagażu polskiemi kolejami państwowemi za każdych 10 kg. w pociągach zwyczajnych 0.90 mk, w pociągach pospiesznych 1.35 mk.;
d) do opłaty za przewóz przesyłki nadzwyczajnej polskiemi kolejami państwowemi za każdych 10 kg. 1.35 mk.;
2) w komunikacji z Cieszynem K. K. B. loco:
a) do ceny dotychczasowej biletu całego kl. I - 10.80 mk., kl. II - 5.40 mk., Kl. III - 2.70 mk.,
b) do opłaty dotychczasowej za przewóz 1-go psa - 2.70 mk.,
c) do opłaty za przewóz bagażu polskiemi kolejami państwowemi za każdych 10 kg. - 0.90 mk.,
d) do opłaty za przewóz przesyłek nadzwyczajnych polskiemi kolejami państwowemi za każdych 10 kg. - 1.35 mk.