Zmiany niektórych norm opłat manipulacyjnych, pobieranych przy odprawie celnej towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.3.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 grudnia 1924 r.
w sprawie zmiany niektórych norm opłat manipulacyjnych, pobieranych przy odprawie celnej towarów.

Na podstawie artykułu 7 p. e ustawy z dn. 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80 poz. 777) zarządza się co następuje:
Ustępy A i E rozdziału I oraz cały rozdział II artykułu 15 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej, w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 27 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 68 poz. 663) otrzymują następujące brzmienie:

Ustęp A. Rozdziału I.

Od towarów przywożonych i wywożonych podlegających opłacie celnej, z wyjątkiem przywożonych kolejowych przesyłek pośpiesznych i nadzwyczajnych - 5% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

Od przywożonych kolejowych przesyłek pospiesznych i nadzwyczajnych - 15% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przesyłki.

Ustęp E. Rozdziału I.

Od towarów odprawianych na zasadzie art. 12 niniejszego rozporządzenia w obrocie uszlachetniającym czynnym i biernym oraz w obrocie reparacyjnym czynnym i biernym pobiera się przy przywozie i powrotnym wywozie oraz przy wywozie i powrotnym przywozie 0,01 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej przywożonej lub wywożonej przesyłki.

W innych wypadkach odprawy warunkowej towarów pobiera się przy przywozie oraz przy wywozie 0,05 zł. od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 zł. od każdej wywożonej lub przywożonej przesyłki.

O ile do towarów odprawionych pierwotnie warunkowo stosuje się następnie odprawę zwykłą (ostateczną), opłaty manipulacyjne należy pobierać według norm właściwych, stosowanych przy odprawie ostatecznej.

Pobieranie opłat manipulacyjnych przy odprawie warunkowej przesyłek w ruchu pocztowym normuje treść rozdziału III.

Rozdział II.

Następujące towary są wolne od wszelkich opłat manipulacyjnych.

1) Przy przywozie i wywozie.

a) węgiel kamienny, brunatny, torfowy i drzewny, cegiełki węglowe (brykiety), koks i torf;

b) wszelkiego rodzaju wolne od cła żywe: zwierzęta, ptactwo, owady, płazy, ryby;

c) towary przewożone w ruchu granicznym.

2) Przy przywozie.

a) towary odprawiane bez cła w myśl art. 10 oraz punktów 1, 2, 3, 4, 5,. 7 i 8 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia;

b) towary wolne w przywozie od cła, a przeznaczone dla instytucyj i osób wymienionych w punkcie 4 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia, oraz towary krajowego pochodzenia wolne w przywozie od cła, zwrócone z zagranicy w stanie niezmienionym;

c) przedmioty przewożone na zasadzie umów o reewakuacji, rewindykacji, repatrjacji i reparacji (odszkodowaniu);

d) przywożone z połowu na łodziach rybackich ryby świeże.

3) Przy wywozie.

a) towary będące przedmiotem monopolu państwowego, wysyłane zagranicę przez zarządy monopolów państwowych;

b) wszelkiego rodzaju przesyłki urzędowe;

c) przesyłki służbowe przedstawicielstw i misyj dyplomatycznych oraz konsulatów państw obcych, jak również przesyłki stanowiące własność osobistą personelu tych przedstawicielstw, misyj i konsulatów;

d) towary wymienione w punktach 8, 10, 11, 12, 13 artykułu 10 niniejszego rozporządzenia oraz towary wymienione w punktach 7 i 8 arty kułu 11 niniejszego rozporządzenia.

3) Przy przewozie.

Towary przewożone tranzytem.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu.