Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.70.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie zmian miejscowej taryfy towarowej b. austrjackich kolei państwowych, jako też zniesienia różnych taryf towarowych w bezpośredniej komunikacji ze stacjami polskich kolei państwowych b. zaboru austrjackiego.

Na mocy dekretu z dnia 7-go lutego r. b. i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Art.  1.

Miejscowa taryfa towarowa b. c.-k. austrjackich kolei państwowych (Lokal Gütertarif der k. k. östr. Staatsbahnen) Część II, zeszyt 1, nowe wydanie z 1 marca 1919 r.

Na stronie 131 w taryfie wyjątkowej 13a obok artykułu "Azotan wapnia" (Kalkstickstoff-Stickstoffkalk) należy poprawić poz. klasyfikacji towarowej "D-7" na "K-4a".

Art.  2.

Komunikacja kombinowana. Stawki do bezpośredniego kartowania lub tablice kilometrowe b. c.-k. austrjackich kolei państwowych (Anschlussverkehr. Kartierungfrachtsätze oder Kilometertabellen der k. k. öster. Staatsbahnen).

Znoszą się stawki do bezpośredniego kartowania lub tablice kilometrowe (Kartienrungsfrachtsätze oder Kilometertabellen) b. c.-k. austrjackich kolei państwowych, zeszyty 1-11.

Art.  3.

a) austrjacko-węgierski związek kolejowy (Oesterreichisch-ungarischer Eisenbahnverband),

b) galicyjsko-węgierski związek kolejowy (Galizisch-ungarischer Eisenbahnverband),
c) morawsko-śląsko-galicyjski wewnętrzny ruch węglowy (Mährisch Schlesisch-Galizischer Kohlenverkehr nach dem Inlande).

W powyżej wymienionych związkach kolejowych znoszą się wszystkie taryfy, dodatki i załączniki do nich oraz odnośne ogłoszenia, a mianowicie:

Do punktu a:

1) taryfa część II, zeszyt 1, z dnia 1 kwietnia 1912 r. z dodatkami I-VII i załącznikiem z dnia 1 stycznia 1918 r. oraz z rozporządzeniem, ogłoszonem w dzienniku rozporządzeń dla kolei i żeglugi (Verordnungsblatt für Eisenbahnen und Schiffahrt № 17 z 31 grudnia 1918 r. (63);
2) taryfa część II, zeszyt 2, z dnia 1 stycznia 1918 r. z dodatkiem I;
3) taryfa część II, zeszyt 2a, z dnia 1 stycznia 1918 r.

Do punktu b:

1) taryfa część II, zeszyt 1 z dnia 1 października 1913 roku z dodatkami I-IV;
2) taryfa część II, zeszyt 2, z dnia 1 września 1914 r.

Do punktu c: taryfa część II z dnia 1 sierpnia 1917 r. z wszystkimi dodatkami.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 1919 r.