Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.78.543

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 1925 r.

USTAWA
z dnia 1 lipca 1925 r.
w sprawie zmian i uzupełnień w obowiązującem na górnośląskiej części województwa śląskiego ustawodawstwie osadniczem.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na etapującej treści:
Art.  1.

Obowiązki i uprawnienia, zastrzeżone w niemieckiej ustawie osadniczej z dnia 11 sierpnia 1919 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 1429) w §§ 1 i 12 państwom związkowym, w §§ 1, 4, 12, 15, 18, 22 i 24 - centralnym władzom krajowym, w §§ 18, 26 i 28 Ministrowi Pracy Rzeszy, przechodzą na Ministra Reform Rolnych.

Art.  2.

Przepisy §§ 3 i 15 niemieckiej ustawy osadniczej z dnia 11 sierpnia 1919 r., o ile zastrzegają dalsze ustawodawstwo o wywłaszczeniu i odszkodowaniu państwom związkowym, oraz drugie zdanie § 17 i ostatnie zdanie § 24 tej ustawy uchyla się.

Art.  3.

Ustęp pierwszy § 15 ustawy, wymienionej w art. 1, uzupełnia się jak następuje: "Odszkodowanie może być wypłacone w gotówce lub listach rentowych".

Art.  4.

Uchyla się drugie zdanie § 26 tej ustawy.

Art.  5.

Pruską ustawę z dnia 3 czerwca 1919 r. o krajowych urzędach kultury (Zb. Ust. Pruskich str. 101) uchyla się.

Art.  6.

Czynności pruskich komisyj generalnych (wzgl. krajowego urzędu kultury) przechodzą na okręgowy urząd ziemski i urzędującą przy nim okręgową komisję ziemską, czynności zaś pruskich komisyj specjalnych (względnie urzędów kultury) przechodzą na powiatowe urzędy ziemskie, jednak z wyłączeniem sporów cywilno-prawnych, które należeć mają do sądów.

Czynności wyższego sądu kultury (względnie wyższego krajowego urzędu kultury) przechodzą w powyższym zakresie na Główną Komisję Ziemską.

Art.  7.

Obowiązki i uprawnienia, zastrzeżone w pruskiej ustawie z dnia 15 grudnia 1919 r., wprowadzającej niemiecką ustawę osadniczą z dn. 11 sierpnia 1919 r. (Zb. Ust. Pruskich z 1920 r. str. 31), Ministrowi gospodarstwa krajowego, dóbr państwowych i lasów (§§ 2,5,15,16,17, 21, 30) i Ministrowi Robót Publicznych, a w szczególności także zastrzeżone w ustępie drugim § 2 obu tym Ministrom, przechodzą na Ministra Reform Rolnych; obowiązki i uprawnienia, zastrzeżone Wyższemu Krajowemu Urzędowi (§§ 6, 29, 33, 36), przechodzą na Główną Komisję Ziemską; obowiązki i uprawnienia, zastrzeżone Prezydentowi Krajowego Urzędu Kultury (§§ 1, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 34, 35), przechodzą na prezesa okręgowego urzędu ziemskiego; obowiązki i uprawnienia izby orzekającej, Krajowego Urzędu Kultury (§§ 6, 9, 29, 33, 36), przechodzą na okręgową komisję ziemską; obowiązki i uprawnienia Krajowego Urzędu Kultury (§ 34) przechodzą na okręgowy urząd ziemski; obowiązki i uprawnienia Naczelnika Urzędu Kultury (§§ 11, 12, 34, 35) przechodzą na komisarza, względnie podkomisarza ziemskiego, obowiązki zaś i uprawnienia urzędów kultury - na powiatowe urzędy ziemskie.

Art.  8.

Pierwszy ustęp § 4 pruskiej ustawy z dnia 15 grudnia 1919 r., wprowadzającej niemiecką ustawę osadniczą z dnia 11 sierpnia 1919 r. (Zb. Ust. Pruskich z 1920 r. str. 31), otrzymuje następujące brzmienie: "Odszkodowanie za wywłaszczony grunt wypłaca się w gotówce lub w polisach rentowych".

Art.  9.

Postanowienia dwóch ostatnich zdań ustępu pierwszego p. 5 § 6 i cały § 37 pruskiej ustawy z dnia 15 grudnia 1919 r., wprowadzającej niem. ustawę osadniczą z dnia 11 sierpnia 1919 r., uchyla się.

Art.  10.

Ustęp pierwszy § 12 pruskiej ustawy z dnia 15 grudnia 1919 r., wprowadzającej niemiecką ustawę osadniczą z dnia 11 sierpnia 1919 r., otrzymuje następującą treść:

"Komisarz, względnie podkomisarz ziemski, wydaje zarządzenie, przewidziane § 22 niemieckiej ustawy osadniczej w drodze decyzji".

Art.  11.

§ 14 pruskiej ustawy 2 dnia 15 grudnia 1919 r., wprowadzającej niemiecką ustawę osadniczą z dnia 11 sierpnia 1919 r., otrzymuje następującą treść:

"Na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego mają być z właścicieli większych własności utworzone jeden lub więcej związków dostarczania ziemi.

Związek dostarczania ziemi jest związkiem publiczno-prawnym".

Art.  12.

Upoważnia się Ministra Reform Rolnych do ogłoszenia w języku polskim niemieckiej ustawy osadniczej z dnia 11 sierpnia 1919 r. i pruskiej ustawy z dnia 15 grudnia 1919 r., wprowadzającej niemiecką ustawę osadniczą z dnia 11 sierpnia 1919 r., z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych do tych ustaw niniejszą ustawą.

Art.  13.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Reform Rolnych.

Art.  14.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.