Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.30.303

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1924 r.

ROZPORZĄDZANIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 29 marca 1924 r.
o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
We "Wstępie" do taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. z 1923 r. № poz. 1134) wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

Wykaz kolei prywatnych, pozostających pod zarządem państwowym w okręgu Gdańskim zmienia się w sposób następujący:

"a) w okręgu Gdańskim:

1. Chełmża - Mełno (patrz p. 100 części II niniejszej taryfy),

2. Puck-Krokowo,

3. Toruń Półn.-Czarnowo koło Torunia,

4. Toruń Mokre-Lubicz koło Torunia,

5. Wejherowo-Zamostne (patrz p. 109 części niniejszej taryfy),

6. Zajączkowo Lubawskie-Nowe Miasto Pom.".

W tymże wykazie okręgu Stanisławowskiego w poz. 2 i 4 punkt 102 zmienia się na p. 100.

W części 11 tejże Taryfy towarowej "Postanowienia taryfowe" wprowadza się zmiany następujące:

W p. 9 liczbę "10" zmienia się na "9".

W p. 16 w końcu wiersza trzeciego po słowni "wagonowej" dodaje się: "rubryka b) ", w pozycji zaś k) tegoż p. 16 po słowach: "szlam węglowy mokry" dodaje się słowa: "żużel (lesz) i popiół węglowy" oraz w pozycji m) skreśla się słowa: "i w półfabrykatach".

P. 18 uzupełnia się nowym ustępem c) treści następującej:

"c) przy przesyłkach wagonowych zbiorowych, taryfowanych według najwyższej klasy III-ej, przewoźne oblicza się zawsze, nawet w tych wypadkach, kiedy wagonu zażądano do swego wyłącznego użytku-za wagę rzeczywistą przesyłki, najmniej jednak: za 3.000 kg. według klasy W, rubryka a), albo najmniej za 5.000 kg. według klasy III, rubryka b)".

W p. 34 w końcu ostatniego ustępu dodaje się zdanie następujące;

"Ten sam sposób obliczenia stosuje się przy przewozie zwrotnego opakowania w wagonach specjalnych prywatnych właścicieli".

W p. 66 wykaz towarów uzupełnia się nazwą: "beczki*) (kuty) żelazne, próżne (z gr. 65)"; w zależności od tego w uwadze, opatrzonej gwiazdką, należy w wierszu drugim po wyrazach "beczek drewnianych" dodać "i żelaznych";

W p. 67 w wierszu 3 po słowach "z czystego jedwabiu" dodaje się "oprócz gazy młynarskiej jedwabnej";

P. 90 otrzymuje brzmienie następujące:

"90. Przewoźne za, próżne wagony prywatnych [właścicieli oblicza się przy przesyłkach zwyczajnych p wysokości 3 jednostek taryfowych od wagonu i kilometra, najmniej 300 jedn. tar. od wagonu."

Rozdział XXIV, zawierający pp. 98 i 99 skreśla się. W zależności od tego rozdziały następna otrzymują numeracje, XXIV i XXV, a punkty - numerację 98, 99 i 100.

"Zdanie: "Stosuje się w obrąbie i t. d." podane w nawiasach pod tytułem rozdziału XXV (nowy XXIV) skreśla się.

W p. 98 (nowym) w ust. F w wierszu czwartym po wyrazie: "Dyrekcji" dodaje się: Warszawskiej i", oraz w II wykazie opłat miejscowych w poz. a) opłaty 450,900 i 30 jednostek taryfowych podwyższa się odpowiednio do 500, 1.000 i 35 jednostek taryfowych.

W p. 99 (nowym) ustęp pierwszy po słowach: "ze zwyżką 25%" uzupełnia się zdaniem:

"Wyjątek stanowią przesyłki węgla i miału węglowego, nadawane na stacjach kolei Piła-Jaworzno II Siersza Wodna-Trzebinia-Skawce, za które przewoźne oblicza się według taryf wyjątkowych bez i zwyżki".

W wykazie kolei okręgu Lwowskiego w tymże p. 99 (nowym) skreśla się linję "Lwów-Bełżec". I"

P. 100 (nowy) uzupełnia się nowym ustępem treści następującej:

"Na kolei Chełmża-Mełno okręgu Gdańskiego wszystkie opłaty przewozowe, podane w częściach III, IV i V taryfy niniejszej, pobiera się z podwyższeniem o 100%."

W "Wykazie opłat dodatkowych" wprowadza się. zmiany następujące:

W p. 13 "Opłaty za zawiadomienie i t. d." opłata za zawiadomienie telefoniczne podnosi się w 10 na 20 jednostek taryfowych.

W części III "nomenklatura i klasyfikacja towarów" wprowadza się zmiany i uzupełnia następujące:

W gr. 5 poz. c) uzupełnia się w końcu nazwą: "korzenie ryżowe".

W gr. 14. "Otręby i t. d." poz. b) uzupełnia się nazwą "i kiełki słodowe".

W gr, 22 "Zwierzęta i t. d." opłaty jednostkowe podwyższa się w sposób następujący: "zamiast 80, 60, 40, 30, 20, 15 i 10 jedn. tar. należy pobierać 100, 80, 60, 40, 30, 20 i 15. Opłaty stacyjne podwyższa się z 600, 60 i 30 jedn. tar. odpowiednio na 1000, 100 i 50 jedn. tar.

W gr, 25 "Ryby i t. cl." uwagę 1) i w gr. 27 "Nabiał" uwagę 3) uzupełnia się zdaniem: "Przy przewozie przesyłki na żądanie nadawcy wyrażone w liście przewozowym pociągiem osobowym przewoźne oblicza się z podwyższeniem o 50%."

W gr. 40 "Wyroby z kości" w poz. c) po słowach "kości palone" dodaje się w nawiasach: "(węgiel kostny, spodjum) ".

W gr. 41 "Materjały drzewne" w poz. m) (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 18, poz. 184) klasę taryfy wagonowej zmienia się z VII na VIII.

W gr. 42 "Drzewo i t. d." poz. c) uzupełnia się nazwą "miotły",

W gr. 46 "Papier i t. d." w pozycji a) po wyrazie "Papier" dodaje się nazwę "bibułka", w pozycji zaś f) tejże grupy po wyrazach "Bibułka papierosowa" dodaje się "w bloczkach i książeczkach."

W gr. 47 "Węgiel i t. d." w poz. b) po wyrazie "mokry" dodaje się "oraz żużel (Jesz) i popiół węglowy"; te samo słowa dodaje się w uwadze 1) do gr. 47 po słowach: "szlam węglowy".

W gr. 54 "Azbest" poz. a) uzupełnia się nazwą: "oraz resztki wyrobów azbestowych w okruchach, odłamach i t. p."

W gr. 55 "Kamienie" poz. c) uzupełnia się nazwą: "wapień boraksowy".

W gr. 61 "Cement i t. d." w końcu tytułu dodaje się odsyłacz **). a w pozycji b) w wierszu 1-m skreśla się wyraz "dachówki".

W gr. 63. Żelazo i t. d." w uwadze 1) skreśla się słowa: "i w półfabrykatach".

W gr. 65 "Maszyny i t. d." poz. f) uzupełnia się zdaniem: "oraz wszelkie inne maszyny, osobno niewymienione".

W gr. 70 "Pierwiastki chemiczne i t. d," w poz. a) skreśla się nazwę "kwas siarkawy" i przenosi się ją do poz. b) po wyrazie:, (siarczany)".

W gr. 77 "Klej i t. d." w tytule grupy po słowie: "Klej" dodaję się słowo: "żelatyna".

W gr. 91 "Hafty i t. d." w uwadze 4 (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 18, p. 184) po wyrazach "z czystego jedwabiu" dodaje się: "oprócz gazy młynarskiej jedwabnej".

Część IV "Tablice opłat przewozowych" otrzymuje brzmienie według załącznika 1-go do niniejszego rozporządzenia.
W części V "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 18, poz. 184) wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

Taryfa wyjątkowa № 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"TARYFA WYJĄTKOWA № 3.

Na przewóz materjałów drzewnych (z gr. 41).

1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj do wszystkich stacyj kolei polskich.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe materjałów drzewnych, wymienionych w poz. a) do h) grupy 41 Nomenklatury, oblicza się według klasy B tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych.

3. Warunki stosowania. W liście przewozowym nadawca powinien zamieścić określenie: "do zużycia wewnątrz Państwa Polskiego", albo też: "do dalszego przewozu wodą."

W taryfie wyjątkowej № 4 na przewóz kamieni surowych, łupanych i t. d. w p. 2 "Opłaty" ostatnie słowa "według klasy X" zmienia się na "według klasy E tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych".

W tar. wyjątkowej № 5 na przewóz cegły schemat taryfowy zmienia się w sposób następujący:

"zaodległośćod 1 do 200 km. według kl. IX,
""od 201 do 300 km. według opłaty jednakowej 70 jedn. tar. za 100 kg.,
za odległość powyżej 300 km. według klasy E tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych."

Zamiast tar. wyj. № 6 wprowadza się następujące taryfy wyjątkowe:

"TARYFA WYJĄTKOWA № 6-a.

Na przewóz węgla kamiennego i brunatnego

(z gr. 47).

1. Obszar ważności:

a) dla przesyłek węgla kamiennego - od stacyj Brzeszcze, Jaworzno, Krzeszowice, Libiąż, Siersza Wodna, Szczakowa, Szyb Sobieski i Trzebinia do stacyj kolei okręgu Krakowskiego, Lwowskiego i Stanisławowskiego;

b) dla przesyłek węgla brunatnego - od stacyj, przy których znajdują się krajowe kopalnie węgla brunatnego do wszystkich stacyj kolei polskich.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według klasy A tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych. W komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami Jaworzno, Siersza Wodna i Szyb Sobieski kolei prywatnych, a stacjami kolei państwowych przewoźne oblicza się za łączną odległość przewozu. Przy załadowaniu węgla do wagonów krytych i przewozie na odległość powyżej 400 km. opłaty powyższe obniża się o 10%.

3. Warunki stosowania. W liście przewozowym nadawca powinien zamieścić określenie "do zużycia wewnątrz Państwa Polskiego".

"TARYFA WYJĄTKOWA № 6-b.

Na przewóz węgla kamiennego i brykietów węglowych (z gr. 47).

1. Obszar ważności. Od wszystkich ładowni, względnie stacyj kopalnianych krajowych do wszystkich stacyj kolei polskich z wyjątkiem relacyj, dla których obowiązują tar. wyj. № 6-a.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według klasy B tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych. Za przesyłki węgla, 1 nadawane na stacjach Jaworzno, Siersza - Wodna i Szyb Sobieski, przewoźne oblicza się za łączną odległość kolei państwowych i prywatnych. Przy załadowaniu węgla do wagonów krytych i przewozie na odległość powyżej 400 km. opłaty powyższe obniżał się o 10%.

3. Warunki stosowania. W liście przewozowym nadawca powinien zamieścić określenie: "do 1 zużycia wewnątrz Państwa Polskiego".

TARYFA WYJĄTKOWA Na 6-c.

Na przewóz koksu (z gr. 47).

1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj, przy których znajdują się krajowe koksiarnie lub gazownie do wszystkich stacyj kolei polskich.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według klasy C tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych.

3. Warunki stosowania. W liście przewozowym nadawca powinien zamieścić określenie: "doi zużycia wewnątrz Państwa Polskiego".

TARYFA WYJĄTKOWA Na 6-d.

Na przewóz miału węglowego i koksowego (z gr. 47).

1. Obszar ważności:

a) dla przesyłek miału węglowego od wszystkich 1 ładowni względnie stacyj kopalnianych krajowych - I do wszystkich stacyj kolei polskich;

b) dla przesyłek miału koksowego od wszystkich, stacyj, przy których znajdują się krajowe koksiarnie i lub gazownie do - wszystkich stacyj kolei polskich.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe nowe oblicza się według klasy D tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych. W komunikacji! bezpośredniej pomiędzy stacjami Jaworzno, Siersza 1 Wodna i Szyb Sobieski kolej prywatnych a stacjami] kolei państwowych przewoźne' oblicza się za łączną! odległość przewozu.

3. Warunki stosowania. W liście przewozowym nadawca powinien zamieścić określenie: "doi zużycia wewnątrz Państwa Polskiego". Nadawcą może być tylko krajowa kopalnia węgla, względnie koksiarnie lub gazownie. Grubość ziaren miału nie] może przekraczać 15 mm, co nadawca powinien! stwierdzić w liście przewozowym".

W tar. wyj. № 8 na przewóz rumowiska budowlanego dodaje się w tytule taryfy: "i popiołu węglowego (z gr. 47)", a w wierszu drugim słowa: "klasy X" zmienia się na "według klasy E tablicy, opłat przewozowych do taryf wyjątkowych".

W tar. wyj. № 10 na przewóz siana podany schemat taryfowy zmienia się w sposób następujący:

zaodległośćod1do200 km.-według kl. VIII,
"""201"300 km.-według jednakowej opłaty 90 jedn. tar. za 100 kg.
za odległość powyżej 300 km.-według klasy IX.

W tar. wyj. № 12 na przewóz nawozów sztucznych w p. 2 "Opłaty" skreśla się wyrazy "pół - i".

W taryfie wyjątkowej № 15 na przewóz przetworów naftowych w p. 1 "Obszar ważności" po słowach "Ligota Pszczyńska" włącza się stacje: "Lwów-Podzamcze, Nadworna". Pozatem w tabelce w rubryce trzeciej obok słów "z Ustrzyk" dodaje się: "i ze Lwowa Podzamcza."

Wprowadza się nowe taryfy wyjątkowe № 17 i № 18:

"TARYFA WYJĄTKOWA № 17.

Na przewóz węgla drzewnego (z gr. 44).

1. Obszar ważności. Od stacji Hajnówka do stacji Szydłowiec.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według klasy IX rubryka b) bezwzględu na ładowność wagonu.

TARYFA WYJĄTKOWA № 18.

(Obowiązuje do dnia 30 czerwca 1924 r.).

Na przewóz rudy żelaznej i manganowej (z gr. 48).

1. Obszar ważności. Od stacji Zdołbunów do stacji Chebzie, Hajduki Wielkie, Królewska Huta, Siemianowice i Bytom Nowy.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według opłaty 110 jednostek taryfowych za 100 kg."

W tar. wyj. 1 na wywóz wyrobów z żelaza i t. d. przytoczony w p. 2-m schemat opłat taryfowych zmienia się w sposób następujący:

"zaodległośćod 1 do 200 km. według klasy
""od 201 do 300 km. według jednakowej opłaty 198 jednostek taryfowych za 100 kg.
za odległość powyżej 300 km. według klasy VI".

P. 3. "Warunki stosowania" tejże tar. wyj. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"3. Warunki stosowania. Przesyłki powinny być dowiezione do stacji nadania drogą kołową lub bocznicą prywatną i nadawane do przewozu za listami przewozowemi komunikacji międzynarodowej; przy przesyłkach do stacyj Zemgale, Niegoriełoje, Szepietówka i Wołoczyska stosuje się listy przewozowe wewnętrzne.

Przy przesyłkach do Gdańska przewoźne oblicza się początkowo według klas normalnych za całą odległość przewozu i dopiero po złożeniu Dyrekcji Gdańskiej w terminie 4-miesięcznym dowodu o dokonanym wywozie zagranicę drogą morską (przez okazanie konosamentu na dalszy transport morski), przy jednoczesnem przedłożeniu pierwotnego listu przewozowego, będzie zwracana różnica opłat pomiędzy opłatą pobraną według taryf normalnych, a należną według taryfy wyjątkowej."

W tar. wyj. 11 na wywóz wyrobów ze szkła i t. d. w p. 1 "Obszar ważności" stacje "Śniatyn Załucze i Turmont" zmienia się na "wszystkich stacyj granicznych", a p. 3 "Warunki stosowania" otrzymuje brzmienie następujące:

"3. Warunki stosowania. Przesyłki powinny być dowiezione do stacji nadania drogą kołową lub bocznicą prywatną. Stacją nadania nie może być stacja graniczna. Przesyłki powinny być nadawane za listami przewozowemi komunikacji międzynarodowej; przy przesyłkach do stacyj Zemgale, Niegoriełoje, Szepietówka i Wołoczyska stosuje się listy przewozowe wewnętrzne.

Przy przesyłkach do Gdańska przewoźne oblicza się początkowo według klas normalnych za całą odległość przewozu i dopiero po złożeniu Dyrekcji Gdańskiej w terminie 4-miesięcznym dowodu o dokonanym wywozie zagranicę drogą morską (przez okazanie konosamentu na dalszy transport morski), przy jednoczesnem przedłożeniu pierwotnego listu przewozowego, będzie zwracana różnica opłat pomiędzy opłatą pobraną według taryf normalnych, a należną według taryfy wyjątkowej."

W tar. wyj. V na wywóz przetworów naftowych w p. 2 "Opłaty" w wykazie stacyj po słowach: "Ligota Pszczyńska" włącza się stacje "Lwów Podzamcze, Nadworna". Pozatem w ust. 1) i 2) po słowach "z Ustrzyk" dodaje się "i ze Lwowa Podzamcza" W p. zaś 3 "Warunki stosowania" ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie następujące:

"(1). Przesyłki powinny być nadawane za listami przewozowemi komunikacji międzynarodowej; przy przesyłkach do stacyj Zemgale, Niegoriełoje, Szepietówka i Wołoczyska stosuje się listy przewozowe wewnętrzne."

W ustępie drugim tychże "Warunków stosowania" skreśla się pierwsze sześć wierszy, które otrzymują brzmienie następujące:

"(2). Przy przesyłkach do Gdańska i Gdyni przewoźne oblicza się według klas normalnych za całą odległość przewozu i dopiero po złożeniu dowodu o dokonanym wywozie przesyłki zagranicę (przez okazanie konosamentu, oryginału lub ...".

W ustępie trzecim skreśla się pierwsze słowna, aż do słów "do Gdańska i Gdyni" włącznie. Pozatem po słowach: "O ile przesyłki do Gdańska" dodaje się słowa: "i Gdyni", po słowach zaś: "danej rafinerji w Gdańsku" dodaje się słowa: "lub Gdyni" oraz w p. b) tegoż ust. (3) po słowach: "taryfy do Gdańska" dodaje się słowa: "lub Gdyni".

W końcu tegoż ustępu trzeciego dodaje się uwagę następującą:

"Uwaga. Taryfa wyjątkowa V ma zastosowanie również przy wywozie przetworów naftowych do Gdańska lub przez Gdańsk drogą kolejowo-rzeczną na warunkach następujących: za przesyłki przetworów naftowych, adresowane do wolnych składów naftowych w Warszawie, pozostających pod dozorem władz skarbowych i przydzielonych do odnośnej stacji kolejowej, a oznaczone w listach przewozowych "dla dalszego przewozu Wisłą do Gdańska" przewoźne oblicza się za odległość przewozu od rafinerji do Warszawy na zasadach, podanych w p. 2-m "Opłaty", o ile przesyłki te będą adresowane do organizacji sprzedaży przetworów danej rafinerji w Gdańsku, która złoży Ministerstwu Kolei Żelaznych deklarację, przewidzianą w ust. 3-m p. 3-go niniejszej taryfy wyjątkowej V".

Tablica stacyjna do taryfy wyjątkowej V otrzymuje brzmienie następujące:

TABLICA STACYJNA DO TARYFY WYJĄTKOWEJ V*).

Opłatypodanewkolumnachastosujesiędoprzewozui: benzyny, gazoliny, wazeliny, parafiny i świec parafinowych;
""""b""""nafty oczyszczonej, olejów smarowych, smarów, oraz oleju parafinowego;
""""c""""olejów: gazowego, motorowego.! solarowego, ropału niskoprocentowego, mieszanki opałowej, smół naftowych: asfaltu, gudronu i mazutu oraz koksu naftowego.
Do stacjiGdańsk (Danzlg), Kaiserhafen, Lege Tor, Neufahrwasser Freibezirk, Zollinland, Neuahrwasser Weichselbahnhof.Olivaer Tor-loco i Gdynia - locoGdańsk (Danzig) i Gdynia przy udowodnionym wywozie za granicę celna.Granica pod: Chorzowem w kierunku Beuthen Hbf., Makoszówami, Orzegowem w kierunku Borsigwerk. Przyszowicami, Rudą Śląską, WolfgangiemGranica pod CieszynemGranica pod LasocicamiGranica pod ZbąszyniemGranica pod Zebrzydowicami*>

Zemgalc

Abc *AbcabcabcAbcabcabcabc
Od stacji VOpłaty w jednostkach taryfowych za 100 kilogramów
Drohobycz*)965830690389297235216183165222193165368285225389306237222187164505374291
Dziedzice63351342627618412210370531048052255172112276193124766851392261178
Gorlice767621516316224162143110931491209229521215231623316414911491432301218
Iwonicz794642534330238176157124107163134106309226166330247178163128105446315235
Jasio7586145103232311691501171001561279930221915932324017115612198439308225
Jedlicze776628522328236174155122105161132104307224164328245176161126103444313230
Kołomyja2)937758630451301218285188140302202148417278202442295214293197144468312226
Krosno785635528330238176157124107163134106309226166330247178163128105446315232
Limanowa73058949029520314T122897212899712741911312952121431289370411280197
Ligota Pszczyńska58847739627618412248443310980522551721122761931241097451392261178
Stanisławów892722600429286208265178131276186136395264192421281204268180132446298216
Trzebinia58847739628319112990676011687592621791192832001311168158399268185
Ustrzyki867707588354262200181148131187153130333250190354271202187152129470339256
Zagórzany758614510318226164145112951511229429721415431823516615111693434303221

*) Do opłat przewozowych, podanych w tablicy niniejszej, włączone są opłaty stacyjne, które wynoszą za każde 100 kg.-10 jednostek taryfowych. Opłaty przewozowe według niniejszej taryfy stosuje się bez względu na drogę przewozu.

1) Do przesyłek przetworów naftowych, nadawanych w Borysławiu-Tustanowicach, stosuje się opłaty od Drohobycza zwiększone o opłatę za 20 km. według tablicy opłat przewozowych do klas normalnych.

2) Do przesyłek przetworów naftowych, nadawanych w Peczeniżynie Szczepanowskim lub Sopowie, stosuje się opłaty od Kołomyi zwiększone o opłatę za 20 km. według tablicy opłat przewozowych do klas normalnych.

Tar. wyj. VI otrzymuje brzmienie następujące:

"TARYFA WYJĄTKOWA VI.

Na wywóz węgla kamiennego, koksu, brykietów węglowych oraz miału węglowego i koksowego (z gr. 47).

1. Obszar ważności. Od wszystkich ładowni, względnie stacyj kopalnianych krajowych do wszystkich stacyj granicznych, oraz do stacyj na obszarze w. m. Gdańska i do Gdyni.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe węgla kamiennego, koksu i brykietów węglowych oblicza się według klasy B tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych. Za przesyłki węgla, nadawane na stacjach Jaworzno, Siersza Wodna i Szyb Sobieski, przewoźne oblicza się za łączną odległość kolei państwowych i prywatnych. Przy załadowaniu węgla do wagonów krytych i przewozie na odległość powyżej 400 km. opłaty powyższe obniża się o 10%. Przewoźne za przesyłki całowagonowe miału węglowego i koksowego oblicza się według klasy D tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych.

3. Warunki stosowania. Stacją nadania może być tylko stacja kopalniana krajowa. Przesyłki powinny być nadawane za listami przewozowemi komunikacji międzynarodowej; przy przesyłkach do stacyj Zemgale, Niegoriełoje, Szepietówka i Wołoczyska oraz do obszaru w m. Gdańska i do Gdyni stosuje, się listy przewozowe wewnętrzne. Przy przesyłkach miału węglowego i koksowego nadawcą może być tylko krajowa kopalnia węgla, względnie koksiarnia lub gazownia. Grubość ziaren miału nie może przekraczać 15 mm., co nadawca powinien stwierdzić w liście przewozowym".

W tar. wyj. VII na przewóz rudy w p. 3 "Warunki stosowania" w wierszu drugim skreśla się wyraz "żelaznej".

Taryfa wyjątkowa VIII otrzymuje brzmienie następujące:

"TARYFA WYJĄTKOWA VIII.

Na wywóz materjałów drzewnych obrobionych i nieobrobionych (z gr. 41).

1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj kolei polskich do granicy Państwa pod stacjami Kaczory, Drawski Młyn, Zbąszyń, Leszno, Makoszowy i Zebrzydowice oraz do stacyj na obszarze w m. Gdańska i do Gdyni.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe materjałów drzewnych, wymienionych w poz. a) do h) grupy 41 Nomenklatury (Część III taryfy), oblicza się według klasy B tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych za całą odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze w. m. Gdańska.

3. Warunki stosowania. Przesyłki powinny być nadawane za listami przewozowemi komunikacji międzynarodowej, oprócz przesyłek do obszaru w. m. Gdańska i do Gdyni, przy których stosuje się listy przewozowe wewnętrzne.

Uwaga. Taryfa niniejsza ma zastosowanie również do tranzytowych przewozów drzewa z Rumunji i z Czechosłowacji. W tar. wyj. IX na wywóz ziemniaków w p. 1 "Obszar ważności" słowa "do granicy Państwa pod Turmontem" zmienia się na "do stacji Zemgale" a w p. 3 "Warunki stosowania" pierwsze zdanie zmienia się w sposób następujący: "Obliczenie według p. 2 dokonywa się po udowodnieniu wywozu zagranicę przez jednego nadawcę najmniej 3.000 ton ziemniaków w okresie do 1 czerwca 1924 r."; pozatem w wierszu czwartym po wyrazach "taryfy kl. VIII" dodaje się "za całą odległość przewozu".

W tar. wyj. X na wywóz cementu w p. 1 "Obszar ważności" po słowie "cementownie" dodaje się: "do granicy Państwa pod stacjami Śniatyn Załucze, Jamielnik, Grajewo i Zemgale". W p. 3 "Warunki stosowania" w zdaniu pierwszem po wyrazie "Rumunji" dodaje się: "i Prus Wschodnich", pozatem zdanie to uzupełnia się zdaniem dodatkowem: "przy przesyłkach do st. Zemgale stosuje się listy przewozowe wewnętrzne".

W tar. wyj. XI na wywóz cynku w tytule taryfy po wyrazie: "cynku" dodaje się "i ołowiu", a po wyrazie "cynkowa" wyraz "i ołowiana".

W tar. wyj. XII na tranzytowy przewóz zboża p. 3 "Warunki stosowania" otrzymuje brzmienie następujące:

"3. Warunki stosowania. Obliczenie według podanej w p. 2-m taryfy zniżonej dokonywa się po udowodnieniu wywozu zagranicę przez jednego nadawcę, a przez wszystkie wymienione wyżej stacje graniczne najmniej:

a) dla zboża i nasion z Rosji i Ukrainy-1.000 wagonów w ciągu okresu miesięcznego (30 dni) lub 3000 wagonów w ciągu okresu trzymiesięcznego (90 dni), i

b) dla zboża i nasion z Rumunji - 150 wagonów w okresie miesięcznym (30 dni) lub 450 wagonów w okresie trzymiesięcznym (90 dni).

W zależności od tego za przewóz pierwotny tranzytowych ładunków zbożowych przewoźne pobiera się na stacji nadania, a przy przewozach do Gdańska - także w Gdańsku, według normalnej taryfy kl. V! za całą odległość przewozu, a 20%-owe potrącenie wypłaca następnie nadawcy ta Dyrekcja kolejowa, w obrębie której znajduje się wejściowa stacja graniczna. Dla otrzymania tej kwoty powinien nadawca złożyć Dyrekcjom kolejowym, w obrębie których znajdują się stacje wywozu zboża zagranicę, dowody, stwierdzające fakt przewozu tej ilości zboża, która niezbędna jest dla danego okresu do uzyska na zniżki (t. j. wtórnika listów przewozowych, względnie listy przewozowe przy należnościach przekazanych). Dyrekcje te, po stwierdzeniu wyjścia odnośnych przesyłek zagranicę i sprawdzeniu, czy każdy nadawca przewiózł wymaganą ilość wagonów zboża, prześlą odnośne dowody Dyrekcjom, w których uiszczono przewoźne, celem wypłacenia nadawcy przypadającej z rachunku kwoty".

W tar. wyj. XIII na tranzytowy przewóz jaj p. 3 "Warunki stosowania" otrzymuje brzmienie następujące:

"3. Warunki stosowania. Obliczenie według podanej w p. 2-m taryfy zniżonej dokonywa się po udowodnieniu wywozu zagranicę przez jednego nadawcę najmniej 75 wagonów jaj w okresie miesięcznym (30 dni) przez wszystkie wymienione w p. 1, stacje graniczne. W zależności od tego za przewóz pierwotny tranzytowych ładunków jaj przewoźne pobiera się na stacji nadania, a przy przewozach do Gdańska - także w Gdańsku, według normalnej taryfy kl. V za całą odległość przewozu, a 10% potrącenie wypłaca następnie nadawcy ta Dyrekcja kolejowa, w obrębie której znajduje się wejściowa stacja graniczna. Dla otrzymania tej kwoty powinien nadawca złożyć Dyrekcjom kolejowym, w obrębie których znajdują się stać je wywozu jaj zagranicę, dowody, stwierdzające fakt przewozu tej ilości jaj, która niezbędną jest dla danego okresu do uzyskania zniżki (t. j. wtórniki listów przewozowych, względnie listy przewozowe przy należnościach przekazanych). Dyrekcje te, po stwierdzeniu wyjścia odnośnych przesyłek zagranicę i sprawdzeniu czy każdy nadawca przewiózł wymaganą ilość wagonów jaj, prześlą odnośne dowody Dyrekcjom, w których uiszczono przewoźne, celem wypłacenia nadawcy przypadającej z rachunku kwoty".

Wprowadza się następujące nowe taryfy wyjątkowe;

"TARYFA WYJĄTKOWA XIV.

Na tranzytowy przewóz przetworów naftowych (z gr. 49).

1. Obszar ważności. Od granicy Państwa pod Śniatynem Załuczem do granicy Państwa pod Zebrzydowicami.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się:

a) za benzynę, gazolinę, ligroinę, wazelinę i parafinę-według kl. V.

b) za inne przetwory naftowe-według kl. VI.

3. Warunki stosowania. Przewóz powinien - być dokonany za listami przewozowemi bezpośredniej komunikacji rumuńsko-austrjackiej i rumuńsko-czeskosłowackiej tranzytem przez Polskę.

TARYFA WYJĄTKOWA XV.

(obowiązuje do dnia 30 czerwca 1924 r.)

Na wywóz zagranicę zboża w ziarnie i roślin strączkowych (poz. b, c i d z gr. 1) oraz. nasion oleistych i pastewnych (poz. ą i c z gr. 2).

1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj kolei polskich, oprócz stacyj granicznych, do wszystkich stacyj granicznych oraz do Gdańska - Neufahrwasser i Gdyni.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się za całą odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze w. m. Gdańska, według kl. VI. Przy przewozach powyżej 600 km. opłaty powyższe obniża się o 20% z tern, iż opłata zniżona przypadająca za 610 km. rozciąga się wstecz, aż do spotkania z opłatą według kl. VI.

3. Warunki stosowania. Przesyłki powinny być nadawane za listami przewozowemi komunikacji międzynarodowej; przy przesyłkach do st. Zemgale, Niegoriełoje, Szepietówka i Wołoczyska, stosuje się listy przewozowe wewnętrzne. Stacją nadania nie może być stacja graniczna.

Przy przesyłkach do Gdańska i Gdyni przewoźne oblicza się początkowo według klasy normalnej VI za całą odległość przewozu i dopiero po złożeniu Dyrekcji Gdańskiej w terminie 4-miesięcznym dowodu o dokonanym wywozie zagranicę drogą morską (przez okazanie konosamentu) oraz przedłożeniu pierwotnego listu przewozowego, zwracana będzie różnica opłat pomiędzy taryfą normalną a niniejszą taryfą wyjątkową.

TARYFA WYJĄTKOWA XVI.

Na wywóz kleju i żelatyny (z gr. 77).

1. Obszar ważności. Ze stacji Strzemieszyce i Warszawa do Gdańska.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według klasy III za całą odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze w. m. Gdańska.

Wprowadza się "Tablicę opłat przewozowych do taryf wyjątkowych" w brzmieniu według załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

TARYFA WYJĄTKOWA XIX.

Na wywóz węgla kamiennego (z gr. 47) do Rumunji. (Obowiązuje do dnia 1 Czerwca 1924 r.

1. Obszar ważności. Od stacji Chebzie do granicy pod st. Śniatyń Załucze.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według opłaty 130 groszy za 100 kg.

3. Warunki stosowania. Przesyłki, w ilości nie przekraczającej 800 ton, powinny być adresowane do Galacza na imię Królewskiej Marynarki Rumuńskiej (Marine Royale Roumaine)".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 1924 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 2

Część IV.

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH.

1. Opłaty za przewóz towarów*).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  II

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH DO TARYF WYJĄTKOWYCH
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 1924 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz.U.24.30.305) z dniem 5 kwietnia 1924 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 12 maja 1924 r. (Dz.U.24.41.439) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1924 r.

2 Załącznik I:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 1924 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz.U.24.30.305) z dniem 5 kwietnia 1924 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1924 r. (Dz.U.24.52.531) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1924 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz.U.24.66.649) z dniem 1 sierpnia 1924 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.