Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.90.811

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 14 października 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Na mocy art. 4 p. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
W taryfie towarowej polskich kolei normalnotorowych, ogłoszonej jako załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 129, poz. 778) i uzupełnionej rozporządzeniami Ministra Komunikacji z dnia 23 lutego 1927 r. (Dz. U. R P. № 15, poz. 114), z dnia 5 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 33, poz. 299), z dnia 6 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 35, poz. 316), z dnia 10 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 37, poz. 334), z dnia 23 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 46, poz. 418), z dnia 20 sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 671) i z dnia 27 września 1927 r. (Dz. U. R. P. № 85, poz. 767) wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

W części V Taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych "Taryfy wyjątkowe" wprowadza się zmiany następujące:

W taryfie wyjątkowej № 11 na przewóz miału węglowego w p. 2 "Opłaty" stacja "Zagórz" (Dz. U. R. P. № 85, poz. 767) zmienia się na "Zagożdżon".

W taryfie wyjątkowej XIX na wywóz węgla kamiennego w p. 2 "Opłaty" w ustępie drugim pozycje a) i b) otrzymują nowe brzmienie:

"a)do Gdyni i Gdańska:za węgiel i t. d. - po 7,7 zł. od tonny,
za koks-po 8,7 zł od tonny,
b)do Tczewa:za węgiel i t. d. - po 7,0 zł od tonny,
za koks-po 8,0 zł. od tonny".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 15 października 1927 r.