Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.85.767

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 27 września 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Na mocy art. 4 p. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
§  1. W taryfie towarowej polskich kolei normalnotorowych, ogłoszonej jako załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 129, poz. 778) i uzupełnionej rozporządzeniami Ministra Komunikacji z dnia 23 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. № 15, poz. 114), z dnia 5 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 33, poz. 299), z dnia 6 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 35, poz. 316), z dnia 10 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 37, poz. 334), z dnia 28 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 46, poz. 418) i z dnia 20 sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 671) wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

A. W części II. "Postanowienia taryfowe i wykaz opłat dodatkowych":

W "Postanowieniach taryfowych":

W p. 29 w wierszu drugim po słowach: "prywatnych właścicieli oraz" dodaje się: "w wagonach-lodowniach i",

W pp. 69 i 70 opłatę po "10 gr." zmienia się na "25 gr.".

W "Wykazie opłat dodatkowych":

W p. 1 "Ceny druków" w ust. c) po słowach "listów przewozowych" dodaje się "i wtórników", w końcu zaś ustępu wyraz "arkuszy" (Dz. U. R. P. № 76, poz. 671) zmienia się na: "listów wraz z wtórnikami".

B. W czyści V "Taryfy wyjątkowe":

W taryfie wyjątkowej № 1 na przewóz nasion w p. 1 "Obszar ważności" skreśla się ostatnie słowa: "oprócz stacyj granicznych".

W taryfie wyjątkowej № 3 na przewóz bydła zarodowego w p. 1 "Obszar ważności" skreśla się ostatnie słowa: "oprócz stacyj granicznych".

W taryfie wyjątkowej № 11 na przewóz miału w pkt. 2 "Opłaty", w ust. II po słowach: "płuczek lub brykietowni" dodaje się: "do państwowych wytwórni uzbrojenia, położonych przy stacjach Radom i Skarżysko Kamienna, do państwowej wytwórni prochu i materjałów kruszących, położonej przy stacji Zagórz". Pozatem p. 3 "Warunki stosowania" otrzymuje brzmienie następujące:

"3. Warunki stosowania. Nadawcą miału może być tylko krajowa kopalnia, względnie koksownia lub gazownia. Za miał uważa się odpadek przy wydobywaniu węgla lub wytwarzaniu koksu, otrzymany po odsortowaniu węgla (koksu) gatunkowego, a więc pył węglowy (koksowy) z zawartością pewnej ilości grysiku o grubości do 15 mm. w średnicy. Przy miale płukanym grubość ziarn nie może przekraczać 5 mm. Nadawca obowiązany jest zamieścić w liście przewozowym następujące określenie towaru: "miał węglowy (koksowy) niepłukany z zawartością grysiku o grubości ziarn do 15 mm." lub "miał węglowy (koksowy) płukany o grubości ziarn do 5 mm". Nadawca przesyłki w składzie całego pociągu obowiązany jest załączyć w 2 egzemplarzach wykaz wagonów, wchodzących w skład pociągu".

W taryfie wyjątkowej I na wywóz zboża w p. 2 "Opłaty" ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: "oblicza się za całą odległość według taryf normalnie obowiązujących od stacji pierwotnego nadania do punktu granicznego lub portu. W komunikacji z Gdańskiem pozostaje przytem w mocy obliczanie normalne: do stacji Tczew według taryfy polskiej i od Tczewa według taryfy gdańskiej".

W taryfie wyjątkowej X na wywóz trzody chlewnej w p. 2 "Opłaty" procent zniżki zmienia się z 10% na "15%".

W taryfie wyjątkowej XV na wywóz mebli drewnianych giętych i t. d., pkt. 2 "Opłaty" uzupełnia się uwagą o brzmieniu następującem:

"Uwaga. Czasowo, na okres do 31 marca 1928 r. włącznie, przewoźne za przesyłki mebli drewnianych giętych oblicza się według klasy VII."

W taryfie wyjątkowej XVI na wywóz węgla drzewnego, smoły i terpentyny pkt. 2 "Opłaty" uzupełnia się uwagą o brzmieniu następującem:

"Uwaga. Czasowo, na okres do 31 marca 1928 r. włącznie, przewoźne za przesyłki terpentyny oblicza się według klasy VI."

W taryfie wyjątkowej XXVII na wywóz wyrobów ze szkła i t. d. tytuł taryfy uzupełnia się pozycją: "i dachówek azbestowo-cementowych (z gr. 61)." W p. 2 "Opłaty" dodaje się nowy ustęp e) o brzmieniu "e) przy wywozie przez Tczew, Gdańsk lub Gdynię dachówek azbestowo-cementowych (eternit) w klatkach drewnianych-według kl. IX."

W taryfie wyjątkowej XXVIII na wywóz cementu w p. 2 "Opłaty" i w p. 3 "Warunki stosowania" procent zniżki zmienia się z 30% na "40%."

W taryfie wyjątkowej XXXI na wywóz żelaza i t. d. p. 2 "Opłaty" otrzymuje brzmienie:

"2. Opłaty. Przewoźne oblicza się za całą odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze W. M. Gdańska:

a) za przesyłki całowagonowe żelaza i stali surowych oraz żelaza i stali w blokach walcowanych, lanych lub kutych, stopów żelaznych i hematytu (poz. a) i b) z gr. 63):

zaodległośćod1do200km.-według klasy VIII,
"""201do300km.-według jednakowej opłaty po 113 gr. za 100 kg. przy obliczaniu najmniej za 15.000 kg. i po 131 gr. przy obliczaniu najmniej za 10.000 kg.
""powyżej300km.-według klasy IX;

b) za przesyłki całowagonowe żelaza i stali (poz. c), d), e), g) i h) z gr. 63) oraz szyn i przyborów kolejowych (poz. b) i c) z gr. 65):

zaodległośćod1do200km.-według klasy VII,
"""201do460km.-według jednakowej opłaty po 145 gr. za 100 kg. przy obliczaniu najmniej za 15.000 kg. i po 165 gr. przy obliczaniu najmniej za 10.000 kg.
""powyżej460km.-według klasy IX;

c) za przesyłki całowagonowe rur wodociągowych i ciągnionych (z poz. a) i i) gr. 65):

zaodległośćod1do200km.-według klasy VI,
"""201do350km.-według jednakowej opłaty po 185 gr. za 100 kg.,
""powyżej350km.-według klasy A;

d) za przesyłki pół- i całowagonowe wyrobów żelaznych, oprócz rur wodociągowych i ciągnionych, (z gr. 65), maszyn i aparatów (z gr. 66) oraz artykułów przemysłu elektrotechnicznego (z gr. 69):

zaodległośćod1do200km.-według klasy VI,
"""201do300km.-według jednakowej opłaty po 190 gr. za 100 kg. przy obliczaniu najmniej za 15.000 kg. i po 215 gr. przy obliczaniu najmniej za 10.000 kg., a po 240 gr. za 100 kg. przy przesyłkach półwagonowych.
""powyżej300km.-według klasy VII.

Opłaty do stacji Gdynia - port oblicza się w wysokości równej opłacie do stacji Gdańsk - Neufahrwasser Weichselbahnhof".

W t. w. XXXII na wywóz cynku w p. 2 "Opłaty" w poz. a) procent zniżki zmienia się z 10% na "15%".

T. w. XLIV (Dz. U. R. P. № 33, poz. 299) otrzymuje nowe brzmienie:

"TARYFA WYJĄTKOWA XLIV

na wywóz zagranicę masła (z gr. 27) oraz mięsa wszelkiego, bekonów i zwierząt bitych (z gr. 31).

1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj kolei polskich do wszystkich punktów granicznych oraz do Gdańska (wszystkie stacje), Gdyni i Tczewa.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki niżej wymienionych towarów oblicza się za całą odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze W. M. Gdańska:

a) masła: przy przesyłkach drobnych - według klasy III,

masła: przy przesyłkach pół- i całowagonowych - według klasy V;

b) mięsa, bekonów i zwierząt bitych w przesyłkach całowagonowych zwyczajnych lub pośpiesznych-według klasy V.

Opłaty do stacji Gdynia-port oblicza się w wysokości równej opłacie do stacji Gdańsk-Neufahrwasser Weichselbahnhof.

3. Warunki stosowania. Przy przesyłkach do portów w Gdańsku, Gdyni i Tczewie nadawca powinien w liście przewozowym zamieścić oświadczenie: "dla dalszego wywozu morzem".

§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 października 1927 r.