Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.93.689

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 18 listopada 1921 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. 1 Do taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 40, poz. 243), wraz z późniejsze-mi uzupełnieniami i zmianami wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

W części III "Nomenklatura i klasyfikacja towarów"

(Dz. U. R. P. 1921 r. № 78, poz. 536, str. 1413).

W gr. 41 "Materjały drzewne":

W pozycji "Budulec drzewny nieobrobiony" skreśla się słowa: "dłuższych nad 2 metry". Ta sama pozycja w rubryce klasy wagonowej otrzymuje dodatkowy odsyłacz "e".

Pozycje: "Budulec obrobiony" i "Podkłady kolejowe" w rubryce klasy wagonowej otrzymują dodatkowy odsyłacz "f".

W uwadze "b" wnosi się następujące uzupełnienia: po słowach "do kopalń" dodaje się "krajowych"; po słowach "fabryk zapałek" dodaje się "krajowych"; po słowach "adresowane bezpośrednio do" dodaje się "krajowych"; po słowach "wełny drzewnej" dodaje się oraz papierni".

Wprowadza się nowe uwagi "e" i "f" w następującem brzmieniu:

"e) Za budulec drzewny nieobrobiony, adresowany bezpośrednio do krajowych tartaków mechanicznych, przewoźne oblicza się przy przesyłkach całowagonowych według taryfy klasy IV, obniżonej o 20% (patrz część VI niniejszej taryfy: "Taryfy wyjątkowe").

f) Za budulec obrobiony i podkłady kolejowe, wywożone na Górny Śląsk, do Gdańska i zagranicę, przy przesyłkach całowagonowych przewoźne oblicza się według taryfy wyjątkowej (patrz część VI niniejszej taryfy; "Taryfy wyjątkowe").

W gr. 42 "Drzewo opałowe, odpadki przy obróbce drzewa, oraz inne materjały leśne".

W pozycji: "Drzewo opałowe i t. d." słowa: "2 metry" zamienia się na "1 metr 20 centimetrów".

W gr. 49 Ropa naftowa i jej pochodne oraz wosk ziemny".

W pozycji: "Asfalt naftowy i t. d." nazwa "nafta motorowa" zmienia się na "olej gazowy".

W pozycji: "Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz niżej wymienionych" rubryka klasy wagonowej otrzymuje odsyłacz "d)".

W uwadze "d) " słowa "Taryfa stacyjna na przewóz ropy naftowej; jej pochodnych" należy zamienić słowami "Taryfy wyjątkowe".

W części VI-ej (Dz. U. R. P. № 85, poz. 624, str. 1562).

Tytuł "Taryfa stacyjna na przewóz ropy naftowej i jej pochodnych"

"Taryfa specjalna № 1"

otrzymuje brzmienie następujące:

"TARYFY WYJĄTKOWE"

"Taryfa № 1"

"Na przewóz ropy naftowej (gr. 49)"

Pozatem wprowadza się nowe taryfy wyjątkowe № 2, № 3 i № 4 treści następującej:

"Taryfa № 2.

Na przewóz pochodnych ropy naftowej (benzyny, parafiny, nafty oczyszczonej i olejów smarowych z gr. 49).

Za przewóz przesyłek całowagonowych z rafinerji od stacji, wskazanych w nagłówku taryfy wyjątkowej № 1, na eksport przez Tczew do Gdańska, przez Leszno, Zbąszyń, Orłów, Piotrowice, Herby, Sosnowiec, Mysłowice, Oświęcim i Dziedzice opłaty oblicza się za wagę rzeczywistą przesyłki, najmniej jednak za 10.000 kg. od każdego wagonu według następujących schematów:

a) Na przewóz benzyny i parafiny.

Od 1 do 100 km.-po 30 mk. za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 100 km. 300 mk.

Od 101 do 200 km.-300 mk. + po 20 mk. za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 200 km.-500 mk.

Od 201 do 400 km.-500 mk. + po 15 mk. za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 400 km.-800 mk.

Ponad 400 km. po 20 mk. za każde 10 km. i 100 kg.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.

b) Na przewóz nafty oczyszczonej i olei smarowych.

Od 1 do 100 km. po 25 mk. za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 100 km.-250 mk.

Od 101 do 200 km.-250 mk. + po 15 mk. za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 200 km.-400 mk.

Od 201 do 400 km.-400 mk. + po 10 mk. za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 400 km.-600 mk.

Ponad 400 km. po 15 mk. za każde 10 km. i 100 kg.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.

(Warunki stosowania niniejszej taryfy wyjątkowej wyszczególnione są pod taryfą wyjątkową № 3).

Taryfa № 3.

Na przewóz budulca obrobionego: piłowanego (tartego), ciosanego, struganego, szpuntowanego lub heblowanego, również fugowanego i falcowanego, jako to: desek, bali, belek, dyli, listew, krokwi, łat i t. p. oraz podkładów kolejowych (z gr. 41).

Za przewóz przesyłek całowagonowych produktów drzewnych, wskazanych w nagłówku, na eksport przez Tczew do Gdańska, przez Leszno, Zbąszyń, Orłów, Piotrowice, Herby, Sosnowiec, Mysłowice, Oświęcim i Dziedzice opłaty oblicza się według następującego schematu:

Od 1 do 100 km. po 8 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 100 km.-80 mk.:

Od 101 do 200 km.-80 mk + po 7 mk. za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 200 km.-150 mk.

Od 201 do 400 km.-150,mk. + po 6 mk. za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 400 km.-270 mk.

Od 401 do 700 km.-270 mk. + po 5 mk. za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 700 km.-420 mk.

Ponad 700 km. po 6 mk. za każde 10 km. i 100 kg.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.

Warunki stosowania wyjątkowych taryf № 2 i № 3.

Taryfy wyjątkowe № 2 i № 3 stosuje się do przesyłek, wysyłanych za bezpośredniemi listami przewozowemi na Górny Śląsk, do Gdańska lub zagranicę z obliczaniem opłat według tych taryf do stacji trantzytowych: Tczew, Leszno, Zbąszyń, Orłów, Piotrowice, Herby, Sosnowiec, Mysłowice, Oświęcim i Dziedzice.

W tych wypadkach, kiedy w braku odnośnych międzypaństwowych konwencji kolejowych, przesyłki nie mogą być wysłane za bezpośredniemi listami przewozowemi i będą adresowane w celu przeekspedjowania do wyżej wskazanych stacji tranzytowych, obliczanie będzie się uskuteczniało według taryf normalnych i dopiero po złożeniu dowodu o dokonanym wywozie zagranicę i pierwotnego listu przewozowego będzie zwracana różnica opłat pomiędzy taryfą normalną i taryfą wyjątkową.

Taryfa № 4.

Na przewóz budulca drzewnego nieobrobionego w korze lub bez kory, w kłodach, pniach i klocach (z gr. 41).

Za przewóz przesyłek całowagonowych towarów, wskazanych w nagłówku, adresowanych bezpośrednio do krajowych tartaków mechanicznych, opłaty oblicza się według następującego schematu:

Przewoźne oblicza się po 8 mk. za każde 10 km. i 100 kg.

Oprócz tego pobiera się stalą opłatę stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1921 roku.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 1922 r. (Dz.U.22.18.157) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1922 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.