Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.52.331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 czerwca 1921 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów; oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam wprowadzenie z dniem 1 lipca r. b. następującej zmiany Taryfy Ogólnej na przewód towarów, zwłok i zwierząt, ogłoszonej w № 40 Dz. Ust. z roku 1920, poz. 243, a uzupełnionej rozporządzeniem z dnia 17 października 1920 r. (Dz. Ust. № 99 poz. 663):
W części VI. Taryfa stacyjna na przewóz nafty i jej pochodnych.

Taryfa specjalna № 1. (Dz. Ust. № 99 z roku 1920, poz. 663), ulega zmianie następującej:

"Część VI. Taryfa stacyjna na przewóz ropy naftowej i jej pochodnych.

Taryfa specjalna № 1.

A. Opłaty za przewóz kolejami państwowemi całowagonowych przesyłek zwyczajnych ropy naftowej w beczkach lub cysternach, pomiędzy niżej wymienionemi stacjami (z kopalń do rafinerji), oblicza się według tablicy następującej, za wagą rzeczywistą przesyłki, nie mniej jednak niż za 10.000 kg. od listu przewozowego i wagonu:

Opłaty w fenigach za 100 k g. (albo w markach za 10.000 kg.).

Do stacjiBolechówDobromilDolinaDrohobyczDziedziceJasŁoJedliczeKałuszKołomyjaKrakówKrosnoLimanowaLwówStanisławówTrzebiniaUstrzykiZagórzZagórzany
Od stacji
Besko88004400960068001280020001360108001480096001040720084001280011200284013603080
Borysław- Tustanowice2840396034006801800092008400480088001480080001400048006400164004800600010000
Drohobycz240034802960-176008400800042008400144007600136004400600016000440056009600
Gorlice1200072001240010000100001440208013600180006800240044001120015600840056004400600
Iwonicz9600480010000720012400148084011200152008800600680088001320010400332018402560
Jedlicze10000520010800800071600880-12000160008400600600092001360010(00396024801920
Klęczany14800100001560012800800044004800168002080076005200120014000184009200880072003320
Kołomyja640011600560084002520016800160004400-216001560021600800024403200124001360017600
Krosno9600520010400760012000116060011600156008400-640092001360010000364021602240
Mokre84003760920064001440038003160104001440011200284088007600124001280023208804800
Nadwórna5600108005200760024400160001520038003640212001520021200720017602280011601320017200
Olszanica7200228076004800148003920328088001280011200286092006400108001280088010004800
Rożniatów - KreChowice1480680088013640212001200011200800520017600112001720056002840192007600920013200
Rymanów9200440096007200124001720108011200152009200760680084001280010800308016002800
Skołyszyn11200640011600920010400680132013200172007200164048001040014800880052003560800
Stanisławów40809200352016000228001440013600224024401960013600196005600-21200100001160015600
Stary Sambor4800260056002800168007600720068001800136006800128004160880015200340048008800
Tarnowiec104005600108008400!112006006001240016400800084056009600140009600440027601600
Ustrzyki640016406800440015200440013960840012400120003640960056001000013600-16805600
Zagórz800030808400560014000312024809600136001040021608400720011600120001680-4160
Zagórzany116007200124009600100001280192013600176006400224044001120015600800056004160-

B. Opłaty za przewóz tychże przesyłek kolejami prywatnemi, pomiędzy niżej wymienionemi stacjami, oblicza się według tablicy następującej, również za wagę rzeczywistą przesyłki, nie mniej jednak niż za 10.000 kg. od listu przewozowego i wagonu:

Do stacjiOpłaty w fenigach za 100kg. (albo w markach za 10.000 kg).
Od stacjiKołomyjaPeczeniżyn

Szczepanowski

Stebnik Saliny,
Drohobycz--600
Kołomyja-800-
Słoboda Rungurska Kopalnia1240680-

Uwaga 1. Przewoźne za przesyłki pomiędzy stacjami kolei państwowych a prywatnych oblicza się według tablic powyższych - oddzielnie za koleje państwowe (A) i oddzielnie za koleje prywatne (B).

Uwaga 2. Przesyłki powinny być nadawane za listami przewozowemi, adresowanemi do rafinerji nafty lub benzyny, położonych przy stacjach wyżej wymienionych.

W razie skierowania przesyłek na podstawie zlecenia dodatkowego nadawcy do stacji, nie wskazanych w niniejszej taryfie, przewoźne oblicza się według taryfy normalnej za całą odległość przewozową".

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 października 1920 r., ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 1920 r. № 99 poz. 663.