Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.43.265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 maja 1921 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach Polskich (Dziennik Praw Na 14, poz. 152), i w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej, zarządzam wprowadzenie z dniem 1 czerwca 1921 r. następujących zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, ogłoszonej w Ne 40 "Dziennika Ustaw" z 1920 r., poz. 243, a wprowadzonej w życie od dnia 1 czerwca 1920 r.
"We wstępie" (str. 603).

Okres drugi ustępu trzeciego po wyrazach: "oddzielnie za odległość kolei prywatnych" uzupełnia się zdaniem:

"Długość odcinków kolei państwowych powinna być przytem sumowana i obliczenie przewoźnego dokonywane za łączną ich długość, bez wzglądu na to, czy odcinki te stykają się z sobą, czy tej są oddzielone od siebie koleją prywatną".

W części I-ej "Przepisy Przewozowe".

W art. 88 (str. 665) skreśla się ustęp 4, a wprowadza się natomiast postanowienie wykonawcze treści następującej:

"Minister Kolei w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu ustala czasowo normę maksymalną ograniczającą wysokość odszkodowania, przypadającego za zaginięcie lub brak przesyłki na 20 mk. za każdy kilogram wagi".

W części II-ej "Postanowienia taryfowe" (str. 608).

W p. 2- skreśla się słowo "zwyczajne".

P. 4 - otrzymuje następujące brzmienie:

"Przewoźne zaokrągla się w sumie ostatecznej do pełnych rnarek wzwyż".

W p. 9 (str. 6C9) - słowa "osobowemi zwykłemi" zastępuje się przez słowo "mieszanemi".

P. 10 - otrzymuje brzmienie następujące;

"Za przewóz przesyłek pośpiesznych ulgowych pociągami osobowemi zwykłemi przewoźne oblicza się Według klasy dla przesyłek pośpiesznych normalnych, za przewóz zaś tychże przesyłek pociągami osobowemi pośpiesznemi - według klasy dla przesyłek pośpiesznych normalnych, podwyższonej o 50%".

Po p. 12-nąstępuje p. 19 (str. 610),który otrzymuje brzmienie punktu 13; w zależności od tego numeracja dalszych punktów ulega zmianie.

P. 13 (dawny 19) uzupełnia się słowami: "danej grupy".

P. 14 (dawny 13) pozostaje bez zmiany.

W p. 15 (dawny 14) skreśla się słowa: "lecz większych niż 5000 kg."

P. 17 (dawny 16) - otrzymuje nową redakcję:

"Jeżeli przesyłka całowagonowa składa się z towarów różnie taryfowanych, przewoźne oblicza się, albo za wagę poszczególną każdego towaru, według właściwej taryfy, najmniej jednak za 10.000 kg. według znajdującego się w przesyłce najwyżej taryfowanego towaru, albo też za wagę rzeczywistą całej przesyłki, najmniej jednak za 10.000 kg. według klasy 11-ej zależnie od tego, który sposób obrachunku jest dla nadawcy korzystniejszy".

P. 18 (dawny 17) - skreśla się, w zależności od czego wznawia się poprzednia numeracja dalszych punktów.

W p. 21 (str. 611) - dodaje się poz.

"d) środki strzelnicze i rozsadzające".

W p. 32 - w ust. b) (str. 612) skreślają się słowa: "łącznie z dodatkowemi opłatami" wzmiankowana zaś kwota 10 mk. zmienia się na "50 mk.".

Po p. 34 (str. 613) - wprowadza się nowy rozdział V. Postanowień taryfowych, "Opakowania zwrotne", w zależności od czego dalsze rozdziały względnie punkty zmieniają numerację:

"V. Opakowania zwrotne".

P. 35. Przewoźne za przedmioty, stanowiące opakowanie przewiezionych towarów, jak: próżne beczki drewniane lub żelazne, skrzynie, pudła i paki drewniane, butle i gąsiory szklane lub gliniane, butle żelazne, stalowe lub miedziane, butelki, bidony, konwie i stągwie blaszane, worki i t. p., w razie zwrotu ich ze stacji przeznaczenia towaru, z powrotem na stację nadawczą jako przesyłka zwyczajna - oblicza się w wysokości 50% taryfy normalnej, ustalonej na przewóz odnośnych przedmiotów, pod warunkiem zachowania przepisów następujących:

a) zwrot powinien nastąpić przed upływem 30 dni od chwili przybycia przesyłki na stację odbiorczą;
b) przy wysyłaniu opakowania zwrotnego odbiorca powinien w liście przewozowym zaznaczyć żądanie zastosowania opłaty zniżonej i przedstawić jednocześnie pierwotny list przewozowy do ostemplowania, składając nadto kopję tegoż listu dla kontroli.

W razie niespełnienia jednego z tych warunków, do przewozu tego rodzaju przedmiotów stosuje się taryfy normalne.

P. 36. Naczynia blaszane do przewozu mleka (bidony, konwie i stągwie), próżne, używane, zaopatrzone cechą właściciela, przy przewozie jako przesyłki zwrotne pośpieszne, o wadze nie przenoszącej 500 kg., opłacają przewoźne według klasy II-ej, ustanowionej dla przewozu przesyłek zwyczajnych drobnych.

W p. 37 (dawny 35) (str. 613) - ustęp drugi otrzymuje brzmienie następujące:

"O wyznaczeniu dozorcy nadawca powinien zamieścić w liście przewozowym odpowiednie oświadczenie, ze wskazaniem imienia i nazwiska dozorcy oraz numer jego paszportu lub legitymacji. Na podstawie takiego oświadczenia stacja nadawcza sporządza dowód dla dozorcy na formularzu następującym:

DOWÓD DLA DOZORCY.

Okaziciel niniejszego ........................................................ (imię i nazwisko) jest dozorcą przy przesyłce, przewożonej za listem przewozowym № ............ z dnia ................... 192 ..... r. od stacji .............................................................. do stacji ...........................................................

Stempel stacji

Nadawczej Dnia .................... 192 ........ r.

Ekspedytor towarowy

(podpis) ............................................

P. 38 (dawny 36) - otrzymuje nową redakcję:

"38. Dozorcy mogą wedle własnego uznania, na żądanie zaś kolei obowiązani są jechać w wagonie, do którego załadowaną jest przesyłka, której towarzyszą. Za zgodą jednak służby pociągowej mogą dozorcy zajmować miejsce w przedziałach służbowych wagonów towarowych. Za przejazd dozorcy nadawca opłaca należność w wysokości wartości biletu klasy III-ej, za całą odległość przejazdu, otrzymując wzamian bilet blankietowy. W braku biletu opłatą wpisuje się do listu przewozowego w rubryce "Opłaty dodatkowe". Od opłaty tej zwolnieni są dozorcy, towarzyszący taborowi kolejowemu na własnych kołach i mieszczący się w tym taborze.

W razie zgody nadawcy przesyłki na zajęcie przez dozorcę miejsca w wagonie osobowym (przy przewozie przesyłki pociągiem mieszanym lub osobowym), powinien on zaznaczyć to w liście przewozowym i wykupić bilet tej klasy, którą pojedzie dozorca".

P. 39 (dawny 37) - uzupełnia się zdaniem:

"Przy nadaniu za jednym listem przewozowym dwóch lub więcej trumien przewoźne pobiera się według klasy Ili-ej za 10.000 kg."

P. 45 starej numeracji (str. 614) -skreśla się, w zależności od czego zmienia się numeracja dalszych punktów.

Pp. 47-52 (przedtem 46-51) pozostają bez zmiany.

W p. 53 (dawny 52) (str. 615) - wykaz przedmiotów lekkich i przestrzennych uzupełnia się nazwami: "figury i modele z gipsu", "kora drzewa korkowego i wyroby z korka", "siano, słoma i trawy suche", "wełna naturalna i sztuczna'1, "odpadki przędzalnicze nieprasowane".

W p. 54 (dawny 53) w ust. b) norma 250 kg. zmienia się na 500 kg

Pp. 55 i 56 łączą się w jeden punkt 56, punkty zaś 57 i 58 w jeden punkt 57.

W pp. 56 i 57 (dawny 56 i 58) (str. 616) opłata "po 8 mk." zmienia się na "po 15 mk.".

P. 59 (dawny 60) uzupełnia się słowami: "nie mniej jednak, niż za 10.000 kg.".

P. 60 (dawny 61) (str. 616) -otrzymuje brzmienie następujące:

"Przewoźne za wagony i parowozy kolejowe, biegnące na własnych kołach, oblicza się według klas, wskazanych w Nomenklaturze i Klasyfikacji towarów (część III Taryfy) za rzeczywistą ich wagę. Za wagony i parowozy, załadowane na wagony niekryte, przewoźne oblicza się za całkowitą ładowność wagonu, użytego do przewozu".

W p. 62 (dawny 63) (str. 617) -pierwsze zdanie zmienia się w sposób następujący:

"Przy przewozie przedmiotów i zwierząt, przeznaczonych na wystawy lub targi-wystawy (jarmarki) - wystawy o charakterze użyteczności publicznej, stosuje się poniżej przytoczone ulgi, przyznawane przez Dyrekcje kolejowe na skutek uprzednich starań Komitetu Wystawowego".

P. 68 (dawny 69) (str. 618) -otrzymuje nową redakcję:

"68. Przewoźne za towary, przewożone luzem, t. j. bez opakowania lub bez wskazania ilości sztuk i bez należytego cechowania i numerowania każdej sztuki, oblicza się za wagę rzeczywistą, nie mniej jednak niż za 10.000 kg. Wyjątek stanowią towary, przewożone luzem i wymienione w p. 19 Postanowień taryfowych, za przewóz których opłatę oblicza się za całkowitą ładowność podstawionego wagonu".

W p. 69 (dawny 70) - początek zdania zmienia się w sposób następujący:

"Wagony specjalne (wagony-cysterny, chłodnie, ogrzewane, służące do przewozu mięsa, piwa, owoców i t. p.) do słów "należące do prywatnych właścicieli.."

P. 74 (dawny 75) otrzymuje redakcję zmienioną:

"Opróżnione wagony specjalne prywatnych właścicieli powinny być, w braku odmiennego zlecenia właściciela, zwracane automatycznie na stację macierzystą. Zwrot taki, jak również przewóz próżnego wagonu na inną stację pod naładunek, odbywa się bezpłatnie. Przewoźne - według taryfy za przewóz taboru kolejowego na własnych kołach-pobiera się tylko w wypadkach następujących:

a) przy pierwszem wysyłaniu wagonu specjalnego do stacji macierzystej celem przydzielenia do taboru danej kolei;

b) przy wysyłaniu wagonu specjalnego ze stacji macierzystej po wydzieleniu go z taboru danej kolei;

c) przy przewozie w razie zmiany stacji macierzystej w obrębie tejże kolei".

W p. 77 (dawny 78) (str. 619) -stówa "należące do" zastępuje się przez słowa "stanowiące własność"; opłata "8 mk." zmienia się na "15 mk.", wreszcie dodaje się nowe zdanie: "Na tych samych warunkach przewożone są dodatkowe wagony pocztowe, doczeplane do pociągów towarowych. Za wagony pocztowe dodatkowe, doczeplane do pociągów osobowych, przewoźne oblicza się po 20 mk. od osi"

W p. 78 (dawny 79) -opłata »po 8 marek" zmienia się na "po 15 mk.", kwota zaś minimalna z "8000 mk." na "15000 mk.".

W p. 79 (dawny 80) - wprowadza się nowe pozycje o brzmieniu następującem:

"a) przewoźne za przesyłki węgla kamiennego i brunatnego, koksu i brykietów, wysyłane z kopalni Zagłębia Dąbrowskiego bocznicami, łączącemi je ze stacją kolejową, do dalszego przewozu koleją magistralną, oblicza się oddzielnie za odległość rzeczywistą bocznicy, według stawki początkowej taryfy, na przewóz węgla, wskazanej w odnośnym schemacie opłat taryfowych, bez opłaty stacyjnej i oddzielnie za odległość kolei magistralnej według stawek, wskazanych w tablicach opłat przewozowych z włączoną do nich opłatą stacyjną;

b) za przesyłki węgla kamiennego i brunatnego, koksu i brykietów, przewożone z kopalni wyłącznie do stacji kolejowej lub też z jednej bocznicy na drugą w obrębie tejże stacji, przewoźne oblicza się na zasadach ogólnych, t. j. z zaokrąglaniem odległości i z pobraniem opłaty stacyjnej".

W pozycjach dawnych opłaty zwiększają się w sposób następujący:

z25do100mk.
"1,5"6"
"40"160"
"3"12"
"10"40"

W "Wykazie opłat dodatkowych" (str. 620).

Wprowadza się następujące zmiany opłat dodatkowych:

W "Wykazie opłat dodatkowych" (str. 620). Wprowadza się następujące zmiany opłat dodatkowych:

OPŁATA
1. Ceny druków urzędowych.dotychczas.nowa
W p. a)za listy przewozowe wewnętrzne, za sztukę wraz z wtórnikiem4,5mk.5mk.
za listy przewozowe międzynarodowe, za sztukę wraz z wtórnikiem4,5"8"
W p. c)za inne druki, za sztukę1,5"2"
W p. d)za ostemplowanie, od każdych 100 sztuk7,5"10"
W p. e)za wypełnienie listu przewozowego od szt.3,0"5"
2. Opłaty za ważenie.
W p. a) -nawadzemagazynowej, za 100 kg0,9"2"
W p. b) -""pomostowej, od wozu6"10"
W p. c) -""wagonowej, od wagonu15"30"
W p. d) -""od wagonu wymagającego dwukrotnego ważenia40"
W p. e) -""wagonów załadowanych przedmiotami długiemi, od każdego wagonu20"
3. Opłaty za liczenie sztuk.
Od każdych 10 sztuk0,75"1"
4. Opłaty za zaopatrzenie przesyłki w napis stacji przeznaczenia.
Od każdej sztuki przesyłki1,5"2"
5. Opłaty za załadowanie, wyładowanie i przeładowanie
W p. a)- za załadowanie za100kg2,4mk.5mk.
- za wyładowanie"""1,6"3n
- za przeładowanie"""4"8"
W p. b)- - za zastawy i pomosty, od sztuki30"30"
- za deski, belki, łańcuchy, worki i t. p. od sztuki7,5"10"
W p. c)- za użycie dźwigu, od każdych 100 kg.0,45"0,5"
W p. e)- za zatrzymanie dźwigu dłużej niż 24 godz. za dobę15"20"
6. Opłaty za przechowanie przesyłek.
W p. a) - za przechowanie na rampach, placach i t. p. za 100 kg. i dobę1"3"
W p. b) - za przechowanie w składach krytych, za 100 kg. i dobę2"5"
7. Opłaty za przetrzymanie wagonu.
Ustęp: "Termin wolny od postojowego" uzupełnia się punktem następującym: d) dla przesyłek załadowywanych lub wyładowywanych z wagonów 30-tonnowych
6 godz.służb.9 godz. sł.
W p. 1 a)- za przetrzymanie wagonów, za każdą godzinę 1-ej doby4,5mk.10mk.
W p. 1 b)- za przetrzymanie wagonów, za każdą godzinę 2-ej doby7,5"15"
W p. I c)- za przetrzymanie wagonów, za każdą godzinę 3 ej i następnej doby15"20"
W p. II a)- za przetrzymanie cystern, za każdą godzinę 1-ej doby7,5"15"
- za przetrzymanie cystern, za każdą godzinę 2 ej doby15"20"
- za przetrzymanie cystern, za każdą godzinę 3-ej doby22,5"25"
Za zajęcie torów.
W p. a)- za przetrzymanie wagonu na stacji macierzystej, za dobę30"30"
W p. b)- za przetrzymanie wagonu na innych stacjach, pod naładunkiem lub wyładunkiem za dobę .30"40"
W p. c)- za przetrzymanie cysterny zagranicznej, za dobę30"""
8. Opłaty za wynajem opon.
W p. a)- na odległość do 200 km. od wagonu 45"""
b)- """9"""
d)- za przetrzymanie opon, za każdy dzień.15"""
9.Kaucja przy zamawianiu wagonu oraz opłaty za jego podstawienie.
W p. b) - za podstawienie i przestawienie wagonu.45mk.100 mk.
10. Opłaty za dodatkowe zlecenie nadawcy.
W p. a) - od każdego zlecenia15»20n
11. Opłaty za ubezpieczenie dostawy.
Po słowach »dostawy przesyłki" wstawia się .zdanie: "oraz za ubezpieczenie uzupełniające odszkodowania w razie zaginięcia, braku lub uszkodzenia przesyłki"-od każdych 10 mk. zadeklarowanej sumy i 10 km0,03"0,01
najmniej, jednak od przesyłki1,5"5
12. Opłaty za zaliczenia oraz za wydatki w gotowiźnie.
W p. a) - od sumy zaliczenia pobiera się jako prowizja 2%, (zamiast 1,5%), najmniej od listu przewozowego1,510
W p. b) - od sumy wydatków w gotowiźnie 5% (zamiast 3%), najmniej od listu przewozowego.1,55
W p. c) - za powiadomienie nadawcy1,55n
Dodaje się: Uwaga: Zmniejszenie lub unieważnienie zaliczenia, dokonane po zawarciu umowy o przewóz w drodze zlecenia dodatkowego, nie zmienia wysokości pobieranej przez kolej pro' wizji.
13. Opłata za powiadomienie odbiorcy o przy byciu przesyłki.i
Za powiadomienie telefoniczne-5ii
14. Opłaty za uskutecznienie sprzedaży przesyłek nieodebranych.
Od sumy sprzedażnej-10% (zamiast 5%), najmniej od przesyłki7,5"10
Dodaje się ustęp: Opłata za uskutecznienie sprzedaży nie może jednak przekraczać od przesyłki sumy1000n
16. Opłaty za dezynfekcję wagonów.
W p. a) - za wagon o 1 podłodze30"50
b) za wagony o 2-ch i więcej podłogach .45"100n
17. Opłaty za przetrzymanie zwierząt na stacji.
W p. a) - za konie, muły, osły i bydło rogate, od sztuki - od 2,25 -4,5mk.5mk.
- za bydło drobne, trzodę i psy, od sztuki.1,5"3"
- za ptactwo od sztuki0,75"1"
18. Opłaty za korzystanie z urządzeń do pojenia zwierząt.
W p. a) - za konie, muły, osły i bydło rogate, od sztuki.0,75"0,5"
- za inne zwierzęta:

za wagon o 1 piętrze

4,5"5"
" o 2 i więcej piętrach . . .7,5"10"
19. Opłaty za dostarczenie przesyłki z jednego dworca na drugi.
W obrębie węzła Warszawskiego-za każde 100 kg.0,75"10"
najmniej jednak za przesyłkę15"50"

UWAGI:

P. a) otrzymuje brzmienie następujące:

"Suma ogólna opłat dodatkowych, należnych z listu przewozowego zaokrągla się do pełnych marek wzwyż".

W części III-ej "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" (str. 625)

W grupie 7 - pozycja pierwsza zmienia się w sposób następujący:

"Owoce i jagody pospolite świeże, jak: jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, truskawki, poziomki, maliny, agrest, porzeczki, borówki, orzechy laskowe i włoskie i t. p.

klasa taryfy dla przesyłek
drobn.półwag.całowagonowych
11 d)IIIIV
Ananasy, brzoskwinie, cytryny, morele, pomarańcze, winogrona i inne owoce i orzechy zagraniczne, świeże ....Id)IIIII

Grupa 22 otrzymuje redakcję następującą:

Działy i grupy towarówPrzesyłki pojedyńczych zwierząt za 1 szt. i 1 km. marek:Przesyłki wagonoweUwagi
Przy załadowaniu do wagonu nie więcej, jak sztuk:Oplata za wagon i 1 km. marek:Opłata za zwierzęta, załadowane ponad i normę maksymalną, za 1 szt. i 1 km. marek:
Zwierzęta domowe żywe.1. Przy przesyłkach pośpiesznych opłaty obok podane pobiera się z podwyższeniem o 50%. Przy przesyłkach pośpiesznych, przewożonych w pociągach osobowych pośpiesznych, obok podane opłaty pobiera się z podwyższeniem 0 100%.

2. Przy łącznym przewozie bydła rogatego rosłego z cielętami, dwoje cieląt przyrównać należy do 1 szt. bydła rosłego.

Przy przesyłkach zbiorowych zwierząt (koni, bydła, trzody i t. p.) przewoźne oblicza się w ten sposób, że według taryfy wagonowej oblicza się przewoźne za kategorję zwierząt, dla której opłata wagonowa jest najniższa, za resztę zaś zwierząt - od sztuki, według taryfy ustalonej dla ilości

Konie, kuce, źrebięta, muły i osły108406.
1050
1260
Bydło rogate rosłe812

14

40

50

4
1660
Cielęta630403
4050
5060
w wagonie o 1 podłodze
Świnie, wieprze i prosięta440402
8050
12060
w wagonie o 2 podłogach
80602
16080
240100
w wagonie o 1 podłodzezwierząt ponad normę maksymalną załadowania. Ten sposób obliczania przewodnego stosować należy w tych przypadkach, jeżeli przewoźne obliczone od sztuki, wedle taryfy dla przesyłek zwierząt pojedynczych, nie okaże się tańsze.

3. Przy przewozie zwierząt żywych zezwala się przewieźć bezpłatnie w tymże wagonie następujące ilości paszy:

a) dla koni oraz bydła rogatego dużego - po 50 kg. siana, trawy lub słomy, oraz po 10 kg. ziarna na głowę, nie więcej jednak niż 500 kg. siana i t. d. oraz 100 kg. ziarna na . wagon;

b) dia cieląt, owiec i kóz po 10 kg. siana, trawy lub słomy i po 3 kg. ziarna na głowę, nie więcej jednak niż 500 kg. siana i t. d. oraz 100 kg ziarna na wagon;

c) dla świń -po 5 kg. ziarna, mąki lub otrąb na głowę, nie więcej jednak niż 150 kg. na wagon;

d) dla drobiu- po 150 kg. ziarna na każdą załadowaną drobiem podłogę w wagonie.

4. Przewoźne za zwierzęta załadowane do klatek i t. p. oblicza się za wagę łączną zwierząt i klatek.

5. Zbiorowe przesyłki zwierząt, drobiu i ptactwa domowego żywego, nadawane za jednym listem przewozowym, mogą być przyjmowane do przewozu tylko pod warunkiem załadowania drobiu i ptactwa domowego do klatek, kojców, koszy i t. p. przewoźne zaś za takie przesyłki oblicza się oddzielnie za wagę drobiu i ptactwa domowego wraz z opakowaniem.

6. Przewoźne za przesyłki wagonowe zwierząt domowych, załadowanych do jednego wagonu (o jednej lub więcej podłogach) nie może przekraczać opłaty, przypadającej za tę samą ilość zwierząt, załadowanych do dwóch wagonów.

Barany, owce, jagnięta, kozy, kozły i koźlęta .440402
8050
10060
w wagonie o 2 podłogach
80602
16080
200100
Psy320402
4060
Przy przesyłkach:
drobnychpółwagon.całowagon.
Zwierzęta domowe w skrzyniach, klatkach, kojcach i t. pIIIIII

W grupie 23 - opłaty za wagon i km. zmieniają się w sposób następujący: zamiast 16, 20 i 24 mk. należy pobierać 40, 60 i 80 mk.

W grupie 24 - opłata za wagon i 1 km. równa 24 m. zmienia się na 80 mk.

Grupa 41 otrzymuje redakcję następującą:

№ № grup nomenklaturyDziały i grupy towarówKlasa taryfy dla przesyłekUwagi
drobnychpółwagonowychwagonowych
za wagę rzeczywistą przesyłkiza wagę rzeczywistą, nie mniej jednak niż
za 5000 kg.za 10000 kg.
41Materjały drzewne.1a) Za budulec nieobrobiony i obrobiony, przewożony do odbudowy kraju, za podkłady kolejowe, za kostki brukowe i słupy telegraficzne i telefoniczne, przewożone za świadectwami odnośnych urzędów, przewoźne oblicza się przy przesyłkach całowagonowych według taryfy, obniżonej o 50%.

b) Za stemple górnicze, adresowane bezpośrednio na kopalnie oraz za drzewo celulozowe, adresowane do fabryk celulozy, przewoźne oblicza się przy przesyłkach całowagonowych według ki. "VI 1.

c) Za trzcinę, sitowie i choinki ścięte oraz za korę drzewa korkowego i wyroby z korka przewoźne przy przesyłkach drobnych oblicza się według taryfy, podwyższonej o 50%.

Budulec drzewny nieobrobiony oraz drzewo do wyrobów: w korze lub bez kory, w kłodach, pniach i klocach, dłuższych nad 2 mIIIV a)
Budulec obrobiony: piłowany (tarty), ciosany, strugany, szpuntowany lub heblowany, również fugowany i falcowany, jako to: deski, bale, belki, dyle, listwy, krokwie, łaty i t. pIIIIV a)
Cienkie deseczki fornierowe, pojedyncze oraz deski sklejone z kilku deseczek fornierowych.IIIIII
Stemple górnicze (podpórki kopalniane)IIVVI b)
Drzewo celulozoweIIVVI b)
Podkłady kolejowe, w tej liczbie przesycone przetworami chemicznemiIIVVia)
Kostki brukowe i słupy telegraficzne, w tej liczbie przesycone przetworami chemicznemiIIVVia)
Kora drzewa korkowego, wyroby z korka i masa korkowa . . .I c)IIIII
BambusIIIIII
42Drzewo opałowe i odpadki przy obróbce drzewa oraz inne materjały leśne.
Drzewo opałowe w szczapach

1 okrąglakach nie dłuższych nad 2 metry

IIVVII
Karpina (pniaki i korzenie), chrust, faszyna, gałęzie, szyszki, liście, igliwie i mechIIVVII
Hubka drzewna, łyko, łub, wiklina, trzcina, sitowie i choinki ścięteII c)VVII
Zrzyny, wióry, trociny, drzazgi i trzaskiIIVVII

W grupie 43 - skreśla się pozycja "Beczki i kadzie używane" w pozycji "Meble drewniane, gięte i wyplatane" słowo "wyplatane" zastępuje się przez "plecione".

Jednocześnie uwaga e) otrzymuje brzmienie: e) Za posadzki w taflach i klepkach, przewożone dla budowy w kraju za świadectwami odnośnych urzędów, przewoźne oblicza się przy przesyłkach całowagonowych według taryfy, obniżonej o 50%.

W grupie 47 - pozycja "Wszystkie przedmioty tej grupy" otrzymuje klasyfikację: II kl. dla przesyłek drobnych, V-dla półwagonowych i VII ki.- dla całowagonowych.

Grupa 49 - otrzymuje redakcję następującą:

Klasa taryfy dla przesyłekUwagi:
drob.półwag.wag.
49Ropa naftowa i jej pochodne, oraz wosk ziemny.d) Patrz część VI niniejszej Taryfy "Taryfa stacyjna na przewóz ropy naftowej i jej pochodnych".
Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz niżej wymienionych . .IIII
Ropa naftowa (olej skalny, nafta surowa)IIII d)
Asfalt naftowy, gudron, koks naftowy, mazut, nafta motorowa, ropał, smoła naftowa oraz wszelkie odpadki z destylacji nafty .IIIIV
Wosk ziemny (ozokeryt, cerazyna), wosk górskiIIII

W grupie 55 - uwaga i) zmienia się w sposób następujący:

"i) Za kamienie surowe, łupane, kruszone, nieobrobione, oraz za kostki brukowe, przewożone do brukowania ulic i budowy dróg bitych za świadectwami odnośnych urzędów, przewoźne oblicza się' według taryfy, obniżonej o 50%".

Zdanie końcowe uwagi k) otrzymuje brzmienie:

"Za tłuczeń (szaber), żwir i piasek, przeznaczone do budowy dróg bitych i przewożone za świadectwami odnośnych urzędów, przewoźne oblicza się według taryfy, obniżonej o 50%".

Włącza się pozycja "Łojek" (talk albo słoniniec) - I - III - V.

W grupie 58 - skreśla się pozycja "Butle (balony, gąsiory) używane".

W grupie 65 - skreśla się pozycja: "Beczki żelazne i stalowe używane, oraz "Balony, bidony, konwie i stągwie używane".

W grupie 66 - włącza się pozycja: "Pługi parowe i motorowe" otrzymująca klasy taryfowe I - II - III oraz dodaje się uwagę; "*) Do kompleta pługa parowego należą: lokomobila, beczkowóz, wóz mieszkalny oraz niezbędne narzędzia".

W części IV "Schematy opłat taryfowych" (str. 655)

Schematy opłat taryfowych ulegają zmianie następującej:

Schematy opłat taryfowych.

Klasa przesyłek pośpiesznych.

Przewoźne oblicza się po 150 fenigów za 100 kilogramów i kilometr z tem, że przy odległościach powyżej 100 kilometrów liczy się strefami 10 kilometrowemi, przyjmując strefę końcową, rozpoczętą a nawet pełną, za 5 kilometrów.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 4 mk. za każde 100 kg. .

Klasa I-sza przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 100 fenigów za 100 kilogramów i kilometr z tem, że przy odległościach powyżej 100 kilometrów liczy się strefami 10-kilometrowemi, przyjmując strefę końcową, rozpoczętą a nawet pełną, za 5 kilometrów.

Oprócz tego pobiera' się stałą opłatę stacyjną w wysokości 3 mk. za każde 100 kg.%

Klasa II-ga przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 80 fenigów za 100 kilogramów i kilometr z tem, że przy odległościach powyżej 100 kilometrów liczy się strefami 10-kilometrowemi, przyjmując strefę końcową, rozpoczętą a nawet pełną, za 5 kilometrów.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 3 mk. za każde 100 kg.

Klasa III-cia przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się tpo 60 fenigów za 100 kilogramów i kilometr z tem, że przy odległościach powyżej 100 kilometrów liczy się strefami

10-kilometrowemi, przyjmując strefę końcową, rozpoczętą a nawet pełną, za 5 kilometrów.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 2 mk. za każde 100 kg.'

Klasa IV-ta przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 40 fenigów za 100 kilogramów i kilometr z tem, że przy odległościach powyżej 100 kilometrów liczy się strefami 10-kilometrowemi, przyjmując strefę końcową, rozpoczętą a nawet pełną, za 5 kilometrów.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 2 mk. za każde 100 kg.

Klasa V-ta przesyłek zwyczajnych.

Od1do100kmpo 30 fenigówza1km.i100kg.coczyniza100km- 30mk.
"101"200"- 30mk+ 270f."10km."100""""200"- 57n
"201"400"- 57"+ 240""""""""""400"- 105n
"401"600"-105"+ 210""""""""""600"- 147tf
"601"800"-147"+ 180""""""""""800"- 183»
"801"i więce-183+ 150""""""""""1000"»

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 2 mk. za każde 100 kg.

Klasa VI-ta przesyłek zwyczajnych.

Od1do100kmpo 20 fenigówza1km.i100kg.coczyniza100km- 20mk.
"101"200"- 20mk+ 170f."10km."100""""200"- 37n
"201"400"- 37"+ 140""""""""""400"- 65n
"401"600"- 65"+ 120""""""""""600"- 89tf
"601"800"- 89"+ 100""""""""""800"- 109»
"801"i więce- 109+ 80""""""""""1000- 125»

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 2 mk. za każde 100 kg.

Klasa II-ma przesyłek zwyczajnych.

Od1do100kmpo 15 fenigówza1km.i100kg.coczyniza100km- 15mk.
"101"200"- 15mk+ 140f."10km."100""""200"- 29n
"201"400"- 29"+ 120""""""""""400"- 53n
"401"600"- 53"+ 160""""""""""600"- 73tf
"601"800"- 73"+ 80""""""""""800"- 89»
"801"i więce- 89+ 60""""""""""1000- 101»

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 2 mk. za każde 100 kg.