Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.91.847

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 października 1922 r.
o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) Zarządza się w porozumieniu z Ministrami; Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
W części II i III Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. U. R. P. z 1922 roku, № 48, poz. 428) wprowadza się zmiany następujące:

W części II "Postanowienia taryfowe".

W p. 2 waga drobnych przesyłek określa się na mniej niż 5.000 kg., półwagonowych - na 5.000 kg. i więcej, zaś całowagonowych - na 10.000 kg. i więcej.

W p. 4 suma ostateczna zaokrągla się do pełnych 5 marek wzwyż.

W p. 7 B., poz. f) po słowie "mleko" dodaje się słowo: "świeże".

P. 11 otrzymuje brzmienie następujące:

"11. Do przesyłek towarów, zupełnie w nomenklaturze towarowej niewymienionych, stosuje się: przy przesyłkach drobnych-I klasa, przy przesyłkach pół- i całowagonowych-klasa II."

W p. 13 w wierszu 2-m słowa "lecz w obu wypadkach" zmienia się na "lecz w wypadku ostatnim", zaś w wierszu 3-im słowa "taryfy półwagonowej" zmienia się na "taryfy wagonowej a) ", a norma przesyłki półwagonowej zmienia się z 7.500 kg. na 5.000 kg.

P. 14 otrzymuje brzmienie następujące:

"14. Za przesyłki całowagonowe - oprócz przewozu towarów wyszczególnionych w p. 17 i 80 - przewoźne oblicza się za wagą rzeczywistą przesyłki, najmniej jednak: albo za 10.000 kg. według odpowiedniej klasy wagonowej b), albo za 15.000 kg. według odpowiedniej klasy wagonowej c). Do przesyłek mniejszych niż 10.000 kg. względnie 15.000 kg. stosuje się ten sposób obliczenia przewoźnego, który daje opłatę mniejszą".

W p. 18 skreśla się zdanie pierwsze od słowa: "Jeżeli" aż do słów: "podstawionego wagonu".

W p. 19 norma 15.000 kg. zmienia się na 10.000 kg.

W p. 21 w ustępie b) norma 7.500 kg. zmienia się na 5.000 kg.

W p. 35 ust. a) termin do zwrotu opakowania usta ta się na 93 dni zamiast 60 dni.

W p. 40 norma 15.000 kg. zmienia się na 10.000 kg.

W p. 41 norma 7.500 kg. zmienia się na 5.000 kg., a norma 15.000 kg. na 10.000 kg.

W p. 69 norma 7.500 kg. zmienia się na 5.000 kg., a 5.000 kg. na 3.000 kg.

W p. 70 norma 5.000 kg. zmienia się na 3.000 kg., a opłata za wagon ochronny podnosi się z 50 na 100 mk.

W p. 71 norma 10.000 kg. zmienia się na 5.000 kg., a opłata za wagon ochronny podnosi się z 50 na 100 trik.

W p. 73 norma 15.000 kg. zmienia się na 10.000 kg.

W p. 80 zamiast słów "za całkowitą ładowność podstawionego" wstaw a się "za 10.000 kg.".

W p. 82 norma 15.000 kg. zmienia się na 10.000 kg,

W p. 83 w wierszu drugim do słowach "pewnej kolei" dodaje się wyraz "polskiej".

W p. 91 i 92 przewidziana opłaty od osi i kilometra zmienia się z 63 na 230 mk., a z 80 na 300 mk. Równocześnie najmniejsza należność za pociąg podnosi się do 300.000 mk.

W p. 93 w ust. a) opłata za przewóz węgla bocznicą ustala się na 3 zamiast 1 mk. za 1 km. i 100 kg. a w ust. c) d) i e) opłaty za przesyłki wagonowe podnosi się do 3.000 mk., za przesyłki drobne-do 200 mk., za podstawienia wagonu pod nalewaki- do 750 mk.

W p. 94 opłaty podnosi się:

zaprzesyłkidrobnedo860mk.
""półwagonowe"470"
""całowagonowe"400"

W p. 95 opłaty na linji Dolina - Wygoda i Pałahicze-Tłumacz w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z dnia 2 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 75, poz. 680), zmienia się w sposób następujący:

NA KOLEJACHOpłaty w markach za 100 kilogramów:
Klasa przesyłek pośpiesznychPrzy przesyłkach zwycz. drobnychPrzy przesyłkach zwyczajnych pół- I całowagonowych
Kl. I.Kl. II.Kl. II.Kl. III.Kl. IV.Kl. V.Kl. VI.
Z obliczeniem najmniej za:
wagę rzeczywistą przesyłki5.000 kg.10.000 kg.15.000 kg.5.000 kg.10.000 kg.15.000 kg.5.000 kg.10.000 kg.15.000 kg.5.000 kg10.000 kg.15.000 kg.5.000 kg.10.000 kg.15.000 kg.
a)b)c)a)b)c)a)b)c)a)b)c)a)b)c)
Pałahicze-Tłumacz615420365365340315315270225225200180180170160160155150
Dolina-Wygoda6154203653653403153152451801801401051059075756351

Uwaga. Do opłat powyższych włączone są odnośne opłaty stacyjne.

W Wykazie opłat dodatkowych.

Wszystkie opłaty podane w rubrykach "marki I fenigi" podnosi się o 50%.

W części III "Nomenklatura I klasyfikacja towarów".

W zależności od zmiany w układzie tablic opłat przewozowych (część IV Taryfy, § 2 niniejszego rozporządzenia) skreśla się rubrykę średnią "klasa taryfy dla przesyłek półwagonowych" i nagłówek otrzymuje brzmienie i układ następujący:
Klasa taryfy dla przesyłek:
drobnychpół i całowagonowych

W związku z tem skreśla się następujące uwagi: Uwagę e) do gr. 5, uwagę, oznaczoną gwiazdką *) do gr. 25, uwagą f) do gr. 41, uwagę g) do gr. 42, uwagę, m) do gr. 43, uwagę o) do gr. 44, uwagę b) do gr. 58, uwagę b) do gr. 84, wreszcie w uwadze, oznaczonej gwiazdką *) w dziale XVI "Sprzęty domowe i t. d.", skreśla się zdanie ostatnie: "w ostatnim wypadku za rzeczywistą wagę, najmniej za 10.000 kg".

W gr. 22 "Zwierzęta domowe żywe" opłaty za sztuki pojedyncze podnosi się do wysokości:

przy przesyłkach pojedynczych zwierząt, od sztuki i 10 km. marek:za każdą sztukę załadowaną ponad najwyższą normę i 10 km. marek:
konie i t. d.750400
bydło rosłe600300
cielęta400200
świnie i owce300150
psy200100

Opłatę stacyjną przy przewozie zwierząt, podaną w odsyłaczu *), podnosi się do norm następujących:

przy przesyłkach wagonowych 2.000 mk.

od pojedynczych sztuk koni i bydła 200 "

od pojedynczych sztuk innych zwierząt domowych 50 "

W uwadze a) do gr. 22 minimum opłaty podnosi się z 75 mk. za 1 km. na 1.000 mk. za 10 km.

W uwadze 7 do tejże grupy 22 normę 15.000 kg. zmienia się na 10.000 kg.

W gr. 41 "Materjały drzewne" pozycja "podkłady kolejowe" uzupełnia się nazwą "i sleepry".

W gr. 49 "Ropa naftowa i t. d." nomenklatura i klasyfikacja otrzymują brzmienie następujące:

"Ropa naftowa (olej skalny, nafta surowa) III
Ropał, olej gazowy, olej motorowy, olej parafinowy i olej solarowy oraz mieszanka opałowa.IIII
Nafta oczyszczona, benzyna, oleje smarowe, gazolina, parafina i wazelinaIII
Asfalt naftowy, gudron, mazut, smoła naftowa, koks naftowy, oraz wszelkie odpadki z destylacji naftyIIV
Wosk ziemny (ozokieryt, cerazyna) i wosk górskiIII"

W gr. 65 "Wyroby z żelaza" w uwadze b) skreśla się słowo "blaszane".

W uwadze oznaczonej gwiazdką *) do Działu XVI skreśla się słowo "zbiorowe", oraz po słowie "półwagonowych" skreśla się słowa: "-kl. III".

W gr. 125 "Trumny i t. d." w uwadze b) normy 7.500 i 15.000 kg. zmienia się odpowiednio na 5.000 I 10.000 kg.

W gr. 126 "Wozy i t. d." w uwadze d) skreśla się słowa "nie mniej jednak, niż za 15.000 kg."

§  2.
Część IV Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. U. R. P. z 1922 r. N° 55, poz. 500) otrzymuje brzmienie według załącznika do niniejszego rozporządzenia.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 5 listopada 1922 r.

ZAŁĄCZNIK  2

Część IV.

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 października 1922 r. Rozciągnięcie na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. (Dz.U.22.92.859) z dniem 5 listopada 1922 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
2 Załącznik:

-zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1922 r. (Dz.U.22.113.1028) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 4rozporządzenia z dnia 19 lutego 1923 r. (Dz.U.23.17.112) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1923 r.

- zmieniony przez § 3rozporządzenia z dnia 28 marca 1923 r. (Dz.U.23.37.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 1923 r.

- zmieniony przez § 4rozporządzenia z dnia 20 lipca 1923 r. (Dz.U.23.73.575) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1923 r.

- zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 14 września 1923 r. (Dz.U.23.93.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 20 października 1923 r. (Dz.U.23.109.868) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1923 r. (Dz.U.23.119.960) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1923 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.