Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.88.581

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 września 1920 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. (Dz. Ust. № 40, poz. 243).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82); i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej niniejszem zarządzam, aby z dniem 15 września 1920 r. w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od 1 czerwca r. b., wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia:

A.

W CZĘŚCI I. "PRZEPISY PRZEWOZOWE", DZIAŁ C. III. PRZEWÓZ TOWARÓW.

W art. 63. "Przyjmowanie przesyłek". Ostatnie zdanie postanowień wykonawczych do ustępu 6-go tegoż artykułu otrzymuje brzmienie następujące: "Dla naładowania wagonów-kotłów (cystern) w rafinerjach i kopalniach nafty powyższe terminy przedłużają s ię do 12tu godzin slużbowych".

W art. 80. "Terminy odbioru przesyłek". Ostatnie zdanie postanowień wykonawczych do ust. 2-go tegoż artykułu otrzymuje brzmienie następujące: "Dla wyładowania wagonów-kotłów (cystern) w rafinerjach nafty powyższe terminy przedłużają się do 12-tu godzin służbowych".

B.

W CZĘŚCI II. ""POSTANOWIENIA TARYFOWE I WYKAZ OPŁAT DODATKOWYCH".

W wykazie opłat dodatkowych, ustęp 7, ustalający opłaty za przetrzymanie wagonu (postojowe), ulega w całości zniesieniu, a na jego miejsce ustala się nowy tekst treści następującej:

"7. Opłaty za przetrzymanie wagonu (postojowe) i zajęcie torów"

(Art. 46, 52, 63, 65, 73, 80 i 81 "Przep. Przew." i dz. IV "Postan. Taryf").

Postojowe.

Termin wolny od postojowego dla przesyłek, załadowywanymi przez nadawcę względnie wyładowywanych przez odbiorcą, stanowi:

a) dla przesyłek ropy, nafty, benzyny i olejów mineralnych w wagonach kotłach (cysternach)8godzinsłużbowych
b) dla przesyłek olejów ciężkich w miesiącach grudniu, styczniu i lutym,10""
c) dla przesyłek, wymienionych pod a), w rafinerjach i kopalniach nafty12""
d) dla wszystkich pozostałych przesyłek6""
licząc od chwili podstawienia wagonu do naładowania, względnie od chwili zawiadomienia odbiorcy o przybyciu przesyłki (patrz art. 63 i 80 P. P.).
I. Opłaty za przetrzymanie wagonów, w tej liczbie i specjalnych (za wyłączeniem wagonów-kotłów (cystern) do przewozu ropy naftowej i jej przetworów, patrz niżej punkt II):
a) za każdą rozpoczętą godzinę pierwszej doby po upływie terminu, wolnego od postojowego i za jeden wagon.mk.

3

fen.
b) za każdą rozpoczętą godzinę drugiej doby i za jeden wagon5-
c) za każdą rozpoczętą godzinę trzeciej i każdej następnej doby i za jeden wagon10-
II. Opłaty za przetrzymanie wagonów-kotłów (cystern), urywanych do przewozu ropy naftowej i jej przetworów:
a) za każdą rozpoczętą godzinę pierwszej doby po upływie terminu, wolnego od postojowego i za jeden wagon.mk.

5

fen.
b) za każdą rozpoczętą godzinę drugiej doby i za jeden wagon10-
c) za każdą rozpoczętą godzinę trzeciej i następnej doby, i za jeden wagon..15-

Uwaga 1. Do wszystkich sekwestrowanych wagonów-kotłów (cystern), a w tej liczbie i do wagonów-kotłów (cystern), wydzielonych przez Państwowy Urząd Naftowy do specjalnych przewozów (jako to: ropy z kopalni do rafinerji nafty, nafty aprowizacyjnej i t. p.), stosują się wyżej wskazane terminy i opłaty.

Uwaga 2. Odnośne terminy załadowania i wyładowania przesyłek, jak i wysokość postojowego należy stosować także do wagonów (prócz wagonów prywatnych właścicieli), przetrzymanych na bocznicach (torach prywatnych).

Zajęcie torów.

Za próżne wagony specjalne prywatnych właścicieli (cysterny, chłodnie, wagony piwne, mięsne i t. p.), zajmujące tory stacyjne, pobiera się opłatą za każdą rozpoczętą dobą i za jeden wagon, mianowicie:

a) za przetrzymanie wagonów specjalnych na stacji macierzystej ponad 5 dób. 20mk.

20

fen.
b) za przetrzymanie wagonów specjalnych, wysłanych pod naładunek na stacje, prócz macierzystej, ponad 1 dobę 20-
c) za przetrzymanie cystern zagranicznych ponad 3 doby 20-

W tymże "Wykazie opłat dodatkowych" ustęp 9-ty "Kaucja przy zamawianiu wagonu oraz opłaty za jego podstawienie lub przestawienie" punkt a) otrzymuje brzmienie następujące:

"a) Za każdy zamówiony przez nadawcą wagon pobiera się tytułem kaucji opłatę w wysokości postojowego za 24 godziny pierwszej doby".

Warszawa, dnia 3 września 1920 r.