Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.6.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 11 stycznia 1922 r.
o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalenia taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
§  1. Do Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dn. 1 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. №. 40. poz. 243) wraz z późniejszemi uzupełnieniami i zmianami wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
I. W części II. "Postanowienia Taryfowe" (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 40, poz. 243):

W punkcie 79 rozdziału XXIII podane w pozycji c) (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 51, poz. 313; r. 1921 № 43 poz. 265 i № 85 poz. 624) opłaty: 400 i 24 mk. zmienia się odpowiednio na 1200 i 72 mk.

II. W części III. "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 78, poz. 536).

W gr. 41 "Materjały drzewne" uwaga a) otrzymuje brzmienie następujące:

"a) Za budulec nieobrobiony i obrobiony, przewożony dla celów odbudowy kraju za świadectwami organów Ministerstwa Robót Publicznych; za słupy telegraficzne i telefoniczne oraz za kostki brukowe, przewożone za świadectwami, tegoż Ministerstwa Robót Publicznych lub Magistratów - przewoźne oblicza się przy przesyłkach całowagonowych według kl. V".

W tejże gr. 41 w uwadze b) dodaje się po słowach "do kopalń krajowych" zdanie: "lub do składów Biura sprzedaży drzewa kopalnianego (Beesdeka) przy st. Sosnowiec".

W gr. 55 "Kamienie i minerały" pozycja "1) surowe-łupane, kruszona nieobrobione" w rubryce klasy wagonowej otrzymuje dodatkowy odsyłacz k) oraz w rubryce "Uwagi" zamieszcza się uwagę następującą:

k) Za kamienie surowe- łupane, kruszone, nieobrobione, przewożone za świadectwami organów Ministerstwa Robót Publicznych lub Magistratów do budowy dróg bitych lub brukowania, przewoźna przy przesyłkach całowagonowych oblicza się według klasy; specjalnej ze zniżką 20%".

W gr. 56 "Piasek, żwir, tłuczeń i t. d." pozycja "Wszystkie przedmioty tej grupy" w rubryce klasy wagonowej otrzymuje odsyłacz n) oraz w rubryce "Uwagi" zamieszcza się uwagę następującą;

"n) Za piasek, żwir i tłuczeń (szaber), przewożone za świadectwami organów Ministerstwa Robót Publicznych lub Magistratów, do budowy dróg bitych lub brukowania, przewoźne oblicza się według klasy specjalnej ze zniżką 20%".

W gr. 60 "Wyroby garncarskie gliniane i t, d." w pozycji "Cegły, dachówki, rury i dreny gliniane i piaskowe niepolewane" przy przewozie ich bez opakowania klasa V dla przesyłek cało wagonowych zmienia się na klasę specjalną".

III. W części VI. "Taryfy wyjątkowe". (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 93, poz. 689).

W taryfie № 2 wykaz stacji pogranicznych uzupełnia, się stacjami, "Turmont", "Landwarowo", "Mezolaborcz", "Chojnice", "Miasteczko" i "Goleszów-Cieszyn".

Tytuł schematu a) tejże taryfy "Na przewóz benzyny i parafiny" uzupełnia się słowami "oraz gazoliny".

W tejże taryfie № 2 schemat b) na przewóz nafty oczyszczonej i olejów smarowych zmienia się w sposób następujący.

"Od 1 do 100 km.-po 25 mk. za każde 10 km. i 100 kq. co czyni za. 100 km. -250 mk.

Od 101 do 300 km.-250 mk. + po 10 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 300 km.-450 mk.

Ponad 300 km. - po 15 mk. za każde 10 km. i 100 kg.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.".

§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lutego 1922 r.