Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.6.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 7 stycznia 1922 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów; zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. W Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami normalnotorowemi (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 40, poz. 243), rozciągniętej rozporządzeniem z dnia 12 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 43, poz. 266) na przewozy kolejami wąskotorowemi, wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1) We "Wstępie" (Dz. U. R. P. z 1921 r.: № 43, poz. 266 i № 64, poz. 412):

W punkcie III "W obrębie Dyrekcji kolejowej Wileńskiej": Ustęp A otrzymuje brzmienie następujące:

"A) Koleje wąskotorowe państwowe:

1. Liniewo-Prużany, }(patrz p. 80 część II

2. Nowojelnia-Nowogródek-Lubcza, }niniejszej taryfy)

3. Nowo-Święciany-Łyntupy".

2) W części II "Postanowienia Taryfowe":

w rozdz. XXIV "Przewóz linjami kolejowemi, stosującemi warunki specjalne" (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 64, poz. 412) punkt 80-ty po słowach: "Na linji" uzupełnia się słowami: "Liniewo-Prużany oraz".

§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lutego 1922 r.